ރާއްޖޭގެ ކޮލެޖް އެކްސްޕީރިއަންސް!

0

• ޤަދަކަމުން ކުރަން ޖެހޭ ކަމެއް، މަންމަ ނުވަތަ ބައްޕަ ބުނެގެން، ނުވަތަ ރަނގަޅު ލާރި ލިބޭ ވަޒީފާއެއް ބޭނުންވާތީ!
• ސެމެސްޓަރ ފީ އެއްގެ އަގު އޮންނަނީ އަރާ އާސްމާނުގައި!
• ޓެސްޓް ޕޭޕަރުތައްވެސް އަންނަނީ ރިޕީޓް މޯޑްގައި!
• ލެކްޗަރާޒް އަތުގައި ސަރޓިފިކެޓް އެއް އޮތަސް، ކިޔަވަދޭކަށް ނޭނގެ، ނިންދަވާފަ ބަހައްޓަނީ!
• އޮފީހަށް ދާނަމަ އެސައިމަންޓްސް ނިންމަންވެސް އޮންނަނީ ހާލުގަ ޖެހިފަ!
• ކްލާހުގައި ރައްޓިއްސެއްހާ ހިސާބުވެސް ނެތް!
• އެހާ ‘އޮކްވާރޑް’!
• ސްކޫލުގައި މަޖާކުރި ގޮތަށް މަޖާކުރަން ވަގުތެއް ނޯވެ!
• އޮފީސް ނިންމާ ކްލާހަށް ދާތަނުން 2- 4 ގަޑިއިރު ތެރޭ އެއްފަހަރާ ބޮލު ތެރެއަށް އެތަށް ތިއަރީޒް ތަކެއް އަޅާލަން ޖެހޭ!
• މޭޖަރ ވާންވީ ދާއިރާއެއް ވެސް ނޭނގޭ!
• ބައެއް ފަހަރު ކްލާސް ނިމޭއިރު ކިރިއާ ރޭކާ ލަނީ އާނ މަމީނީ ކްލާހުގަކަން!
• ބްލޮކް މޯޑް އޭ ކިޔާފަ ޓީޗަރުގެ މޫނު އިންނަނީ ސްކްރީނުގައި ސްޓަކް ވެފަ!
• ލައިބްރަރީ އެއް ހުރިއްޔާ ބޭނުންވާ ފޮތެއް ނޯވެ!
• ކެންޓީނުން ލިބޭ ކާތަކެތީގައި ހުންނަނީ އިސްތަށްޓާ ކުރަފި!

Advertisements