ދިވެހި އަތަ އިން އެތަކެއް ސިއްހީ ފައިދާއެއް ލިބޭ

0

 

ދިވެހި އަތަ ނުވަތަ ކަސްޓަރޑް އެޕަލް އަކީ ގިނަ ބަޔަކަށް މީރު އަދި ދިވެހިރާއްޖޭގައިވެސް ހެދޭ މީރު މޭވާއެކެވެ. މިއީ އޭގައި އެތައް ބައިވަރު ސިއްހަތަށް ފައިދާހުރި މާއްދާތަކެއް އެކުލެވިގެންވާ އެއްޗެކެވެ. މިގޮތުން:

Advertisements
Advertisements

• ހަކުރު ބަލި ޖެހުމުގެ ފުރުސަތު ދަށްކޮށްދެއެވެ.
ހަކުރުގެ މިންވަރު ދަށްކުރުމުގެ އިތުރުން ލޭގެ ޕްރެޝަރު ވެސް ދަށްކޮށްދެއެވެ.

• ހަލާކުވެފައިވާ ތަންތަން އަވަހަށް ރަނގަޅުކުރުމަށް އެހީވެއެވެ.
އަތައިގެ އޮށް މުގުރާފައި މާމުއި އާ އެއްކޮށްގެން ހަލާކުވެފައިވާ ތަނުގައި ހޭކުމުން އަވަހަށް ރަނގަޅުވެއެވެ.

• ކެންސަރު އުފެދުމުން ރައްކައުތެރިކޮށްދެއެވެ.
މީގައި ހުންނަ ފައިޓީކެމިކަލްސް އާއި އެންޓިއޮކްސިޑަންޓްސް ހަށިގަނޑުގައި ހުންނަ ވިހަތައް ނައްތާލަން އެހީވެއެވެ. މިއީ އުރަމަތީގެ ކެންސަރުން ރައްކައުތެރިވުމަށްވެސް ވަރަށް ރަނގަޅު މޭވާއެކެވެ.

• އެންޓި-ބްކްޓީރިއަލް މާއްދާތައް ހިމެނެއެވެ.
މީގައި ހުންނަ މާއްދާތަކުން އެތައް ބާވަތެއްގެ ބެކްޓީރިއާތަކުން ރައްކައުތެރިކަން ލިބެއެވެ.

• ހަށިގަނޑުގެ ތަންތަނުގެ ރިއްސުން ކުޑަކޮށްދެއެވެ.
އަތައިގައި ހުންނަ މާއްދާތަކުން ހަށިގަނޑު ތެރެ ދުޅަވުމުން ދުރުކޮށްދީ ތަދު މަޑުކުރުމަށް އެހީވެއެވެ.

• ހިތުގެ ބަލި ތައް ޖެހުމުގެ ފުރުސަތު ދަށްކޮށްދެއެވެ.
ސައިގައި ހުންނަ މާއްދާތަކެއް ކަމަށްވާ ފައިޓޯކެމިކަލްސް ގެ ސަބަބުން ލޭގެ ޕްރެޝަރު ދަށްކޮށް، ލިޕިޑް ނަމަކަށް ކިޔާ އެއްޗެއް މަދުކުރެއެވެ. ވީމާ ހިތުގެ ބަލިތަކުން ރައްކައުތެރިކަން ލިބެއެވެ.

• ބިހި ނެގުމުން ރައްކައުތެރިކޮށްދެއެވެ.
މީގައި ހުންނަ އެންޓި ބެކްޓީރިއަލް މާއްދާތައް ބެކްޓީރިއާ ނައްތާލަން އެހީވާތީ ބިހި ނަގާ މިންވަރު މަދުވެއެވެ.

Advertisements