ދިރާގުން މާދަމާ އައިފޯން ލޯންޗު ކުރަނީ

0

އެޕަލް ކުންފުނިން ނެރުނު އެކުންފުނީގެ އެންމެ ފަހުގެ އައިފޯނު އެކްސް އެސް އަދި އައިފޯނު އެކްސް އެސް މެކްސް މާދަމާ ރާއްޖޭގައި ލޯންްުޗުުކުުރާާ ގަޮތަށް ދިރާާާާާގުން ނިިިންމައިފިއެވެ.

ދިރާގުން ބުނެފައިވަނީ، އައިފޯނު އެކްސް އެސް އަދި އައިފޯނު އެކްސް އެސް މެކްސް އަށް ޕްރީ އޯޑަރު ކުރި ފަރާތްތަކަށް މާދަމާ 14:30 އިން ފެށިގެން، މާލޭގައި ހުންނަ ދިރާގުގެ ހެޑް އޮފީހުގެ އެކްސްޕީރިއަންސް ސެންޓަރުން ފޯނު ލިބޭނެ ކަމަށެވެ.

މާލެއިން ނޫން އެހެން ރަށެއްގައި ހުންނަ ދިރާގު އޮފީސް މެދުވެރިކޮށް ޕްރީ އޯޑަރ ކުރިފަރާތްތަކަށް އެރަށެއްގެ ދިރާގު އޮފީހުން ފޯން ލިބޭނެ ކަމަށް ބޭއްވި ނޫސްވެރިންގެ ބައްދަލުވުމުގައި ދިރާގުން ވަނީ ބުނެފައެވެ.

Advertisement

އައިފޯނަށް ޕްރީ އޯޑަށް ކުރުމަށް މިމަހު 14 ވަނަ ދުވަހު ހުޅުވިއިރު، އިންސްޓޯލްމެންޓް އަދި ގަނޑުކޮށްވެސް ފައިސާ ދެއްކޭނެ ގޮތް ދިރާގުން ވަނީ ހަމަޖައްސާފައެވެ.
އެގޮތުން އައިފޯން އެކްސް އެސްގެ ފޯނެއްގެ އަގު އުޅެނީ 20999 ރުފިޔާއިން ފެށިގެން 28499 ރުފިޔާއާއި ދެމެދުގެ އަގެއްގައެވެ. އަދި އައިފޯން އެކްސް އެސް މެކްސް އެއްގެ އަގުއުޅެނީ 22999 ރުފިޔާއިން ފެށިގެން 29999 ރުފިޔާއާއި ދެމެދުގެ އަގެއްގައެވެ.
އިންސްޓޯލްމަންޓަށް އައިފޯން އެކްސް އެސްގެ ފޯނެއް ނަގާނަމަ އަގު އުޅެނީ މަހަކު 1599 ރުފިޔާއިން ފެށިގެން 2169 ރުފިޔާއާއި ދެމެދުގެ އަގެއްގައެވެ. އަދި އައިފޯން އެކްސް އެސް މެކްސް އެއްގެ އަގުއުޅެނީ އިންސްޓޯލްމަންޓަށް ނަމަ މަހަކު 1699 ރުފިޔާއިން ފެށިގެން 2369 ރުފިޔާއާއި ދެމެދުގެ އަގެއްގައެވެ.

މީގެ އިތުރުން އިންސްޓޯލްމެެންްޓަށް އައިފޯން ނަގާނަމަ  ފޯންގެ ސައިޒާއި މެމޮރީ ސައިޒަށް ބަލާފައި 2999 ރުފިޔާއާއި 3999 ރުފިޔާއާއި ދެމެދުގެ އެޑްވާސް ޕޭމެންޓެއް ދައްކަން ޖެހެއެވެ.

Advertisements