އަމީތާބުގެ ކާފަ ދަރިފުޅާއި ޝާހްރުކް ޚާންގެ ދަރިފުޅު ޑޭޓްކުރާކަމަށް ބުނެފި

0

ބޮލީވޫޑްގެ މެގަސްޓާ އަމީތާބް ބައްޗަންގެ ކާފަ ދަރިފުޅު، އަގަސްޓިއާ ނަންދާ އާއި ބޮލީވޫޑުގެ ސުޕަރސްޓާ ޝާހްރުކްޚާންގެ ދަރިފުޅު ސުހާނާ ޚާން، ލޯބީގެގޮތުން ގުޅިގެން އުޅޭކަމަށް ބޮލީވޫޑް ނޫސްތަކުން ބުނެފި އެވެ.

ނޫސްތަކުން ބުނެފައިވަނީ އެ ދެކުދިން އެއްކުއްޖަކު އަނެއް ކުއްޖަކަށް ޑޭޓް ކުރަމުންދާ ކަމަށެވެ. އަދި އެތައް ފަހަރަކު އެ ދެކުދިން އެކުގައި އެތައްތަނަކުން ފެނިފައިވާކަމަށްވެސް ބައެއް ރިޕޯޓްތައް ބުނެފައިވެ އެވެ.

Advertisements

މީގެ ކުރިންވެސް އެ ދެކުދިންވަނީ ގާތް ދެރަހްމަތްތެރިންގެ ގޮތުގައި އިންސްޓަރގްރާމްގައިވެސް މަޝްހޫރުވެފަ އެވެ. އެ ދެކުދިން ލަންޑަންގައި ތައުލީމު ހާސިލް ކުރަނީވެސް އެއް ސްކޫލެއްގަ އެވެ.

އަގަސްޓިއާ ނަންދާއަކީ އަމީތާބް ބައްޗަންގެ ދަރިފުޅު ޝްވޭތާ ނަންދާގެ ދެވަނަ ދަރިފުޅެވެ. އަދި ސުހާނާޚާން އަކީ ޝާހްރުކްޚާންގެ ދެވަނަ ދަރިފުޅެވެ.

Advertisements