ފެހިކަން ނަގާލާތީ އީޕީއޭ އަށް ފާާޑުކިޔުން އިންތިހާއަށް

18

ރާއްޖޭގެ ރަށްތަކުން ރުށްތަށް ނަގާލަމުންދާތީ އިންވަޔަރުމެންޓް ޕްރޮޓެކްޝަން އެޖެންސީ އަށް ފާޑު ކިޔުން އަމާޒު ވެއްޖެއެވެ.

ރިސޯޓުތަށް ފެހިކުރުމުގެ ބޭނުމުގަައި މީހުން ދިރިއުޅޭ ގިނަ ރަށްރަށުން ދަނީ ރުށްތަށް ގަވާއިދާ ހިލާފަށް ކަނޑައި ބޭރު ކުރަމުންނެވެ.

މިކަމާ ގުޅިގެން ތިމާވެށީގެ މާހިރެއް ކަމަށްވާ އަބްދުﷲ އާދަމް ބުުުނެފަަައިވަނީ، މީގެ ކުރިންވެެސް ރާއްްްޖޭގެ ރަށްތަކުން ރުށްގަސް ބޭރުުުުުކޮށްފަަަައިވާާ ކަަަމަަށާާއިި ނަމަވެސް މިިިފަހަަަަރު  މިިިިިކަންް ވަރަަަަށްބޮޑަށް ފުޅާވެގެންް ގޮސްްްފައިވާ ކަަަމަަށަަވެެ.

Advertisement

“މި ގޮތަށް ރުއްގަސް ނެގުން މިދިޔަ އަހަރުގެ ފަހުކޮޅުން ފެށިގެން އިތުރުވަމުން އައިސް މިހާރު އެކްސްޕްލޯޑްވެގެން މި އުޅެނީ. އަހަރެމެންނަށް މި އެނގެނީ މަދު ރަށްރަށެއްގެ ވާހަކަ. ނޭނގި ކިތައް ކަންތައް ހިނގާފައި އެބަ ހުރިތޯ އެއީ ސުވާލެއް،” މިހާރު ނޫހާށް އޭނާ ބުނެފައިވެއެވެ.

މިކަމާ ދެކޮޅަށް އަދި ތިމާވެށީގެ ދިފާއުގައި އަޑުއުފުލަމުންދާ ފަރާތްތަކުން ބުނަމުންގެންދަނީ، ރިސޯޓުތަކުން ހިންގަމުންދާ ތިމާވެށީގެ މިކުށަހް އަރައިގަނެފައިވަނީ އީޕީއޭ އެއްބާރުލުން ލިބިގެން ކަމަށެވެ.

ނަމަވެސް އީޕީއޭ އިން ބުނެފައިވަނީ، ގަވާއިދާ ހިލާފަށް ރުށްގަސް ކަޑަމުންދާ މައްސަލަ ފެންމަތިވުމުން އެމައްސަލަ ހުއްޓާލުމަށް އަންގާފައިވާނެ ކަމަށެވެ. އީޕީއޭ އިން މިގޮތަށް އަންގާފައިވިޔަސް ރުށްގަސްް ކަޑަމުންދާ ރަށްތަކުން އަދިވެސް ދަނީ ރުށްގަސްް ކަޑަމުންނެވެ.

އީޕީއޭ އަށް ފާޑުކިޔާ ފަރާތްތަކުން ބުނަމުންގެންދަނީ، އީޕީއޭ އިން އަބަދުވެސް ހަރަކާތްތެރިވާާތަން ފެންނަނީ، ތިމާވެއްޓަށް ލިބޭނެ ގެއްލުމެއް ލިބުމުން ކަމަށެވެ. އެއެޖެންސީން ތިމާވެށީގެ ދިފާއުގައި ކުރީ ބައިގައި ތެދުވިނަމަ ތިމާވެށީގެ ކުށްތަށް ނުހިގާނެ ކަމަށެވެ.

އެގޮތުުންް ރިންގް ރޯޑް ހެދުމަށްޓަކާ ބޮޑުތަކުރުފާނު މަގުގުގައި ހުރި ގަސްތަށް ގަވާއިދާ ހިލާފަށް ކަޑާލިކަން އީޕީއޭ އަށް އިގުނު އިރުވެސް އަޅާނުލާ ކަމަށާއި، އެކަން ޕްރޮޖެކްޓް ނިމުމުން އީޕީއޭ އިން ހައުސިން މިނިސްޓިރީ ޖޫރިމައިނާ ކޮށްފައިވާ ކަމަށް ތިމާވެށީގެ ދިފާއުގައި މަސައްކަތް ކުރަމުންދާ ފަރާތްތަކުން ދަނީ ބުނަމުންނެވެ.

އަޑުއުފުލާ ފަރާތްތަކުން ބުނަމުންގެންދަނީ، ރާއްޖޭގެ ގުދުރަތީ ވެށި ހަލާކު ކޮށްލަނީ އީޕީއޭގެ އެހީތެރިކަން ލިބިގެން ކަމަށާއި، ހައުސިން މިނިސްޓަރ ޑރ މުހައްމަދު މުއިއްޒު އަދި އިންވަޔަރުމެންޓް މިނިސްޓާރ ތޯރިގް އިބްރާީމް ގެ މައްޗަށް ރާއްޖޭގެ ގާނޫނުގައިވާ ގޮތުގެ މަތިން ތިމާވެށި ހަލާކު ކުރުމުގެ ދައުވާ ކުރެވެން ޖެެހޭ ކަމަށް ވަނީ ބުނެފައެވެ.

ތިމާވެއްޓަށް ލޯބިކުރާ ފަރާތްހަކުން ބުނަމުންދަނީ، ރާއްޖޭގެ ގުދުރަތީ ވެށި ހަލާކު ކޮށްގެން ގެންނަށް އެއްވެސް ތަރައްގީ އެއް ބަލައި ނުގަންނާނެ ކަމަށާއި، ތިމާވެށި ހިމާޔަތް ކުރުމަތް ހެދިފައިވާ ގާނޫނު ތަކަށް އަމަލު ކުރުމަށް ވަނީ ގޮވާލާފައެވެ.

 

މީގެ އިތުރުން ރާއްޖޭގެ ބަދަރު ތަކުން ބާާނާ މަސްކެއުމަށް ބޭނުން ކުރަން ނުވާނެ ކަމަށްވެސް އެފަރާތްތަކުން ދަނީ ބުނަމުންނެވެ. ސަބަބެއް ކަމަށް ބުނެފައިވނީ، މޫދަށް އުކާލެވޭ ކުނީގެ ގިނަބައެއް ބަދަރު ތަކަށް އުކާލެވޭ ކަމަށާއި، މިގޮތަށް އުކާލެވޭ ޕްލާސްޓިކްތަށް ދުވަސްވުމްން މައިކްރޯ ޕްލާސްޓިކް އަށް ބަދަލު ވުމުން، މޫދުގެ ދިރުންތަށް އެއީ ކާާނާާ ކަމަށް ހީކޮށް ކައިއުޅޭ ކަމަށެވެ. ނަމަވެސް އެ ޕްލާސްޓިކްތަށް މަސްތަކުގެ ގޮހޮރުގައި ހަޖަމް ނުވެ ހުންނަށް ކަމަށާއި، ހަމަ އެމަސްތަށް ބާނައިގެން ކައިހެދުމުން، އިންސާނުންނަށްވެސް ނުރައްކަލާ ކުރިމަތިލާން ޖެހޭ ކަމަށެވެ.

މީގެ އިތުރުން ރާއްޖެއިިން ސިންގަލް ޔޫޒްް ޕްލާސްޓިކް މަދުކުރުމަށްވެސް ތިމާވެއްޓަށްް ލޯބި ކުުުުރާ ފަރާތްތަކުން ދަނީ ގޮވަމުންނެވެ. އެފަރާތްތަކުން ބުނަމުންގެންދަނީ، ރެސްޓޯރެންޓް ފަދަ ތަންތަނުގައި ސިންގަލްް ޔޫޒް ޕްލާސްޓިކް ބޭނުން ކުރުން ހްއްޓާލަން ޖެހޭ ކަމަށެވެ.

Advertisements

18 COMMENTS

 1. ތިމާވެއްޓާާމެދު ކުޑަނަމަވެސް ލޮތްބެއް އޮތްނަމަ މިކަމާ ދެކޮޅަށް އަޑުއުފުލާނެ

 2. އަދި އެހާމަ ދަށް އަގަކަށް މިދަހި ރިސޯޓު އޯނަރުން ރުށްތަށް ގަނެފައިވަނީ

 3. އީޕީއޭ އުވާލާ ކޮންމެވެސް އެހެން އިދާރާއަކުން ތިމާވެށި ހިމާޔަތް ކުރަން އުޅޭ

 4. ކިހައި ދެރަވެއްޖެ ކަމެއް، ރަށްތަކާ ގިރިތަކާ ފަޅުތަކާ ވިއްކާފަ މިހާރު ރުށްކަަޅުވެސް ވިއްކާލަނީ

 5. ދެން ރައީސް ޔާމީން ބުނާނެ ރައްޔިތުންނަށް ހެޔޮއެދޭތީ ބޮލަށް ކާއްޓެ ވެއްޓުުގެ ކުރިން ރުށްތަށްް ވިއްކާލީ

 6. މިލިއަނުން ރިސޯޓް ހަދަން އިންވެސްޓް ކުރާއިރު ގަސްވެސް އިންދާބަލަ އޭރުން ތިމާވެއްޓަށް ގެއްލުން ނުދީ ކަލޭމެން ރިސޯޓު ފެހިކުރެވޭނެ

 7. ވަރަށް އިހުތިރާމާއެކީ އިންތިހާބީ ރައީސް ކިބައިން މިއެދޭނީ ވެއްޓަށް ލިބެެމުންދާ މިއަނިޔާތަށް ހްއްޓުވާ ކަމުގަ ޝާާމިލްވާ ހުރިހާ ފަރާތެއް ހައްޔަރުކޮށް ތަހުގީގު ކުރޭ

 8. ކިތަންމެ ވަރަށް ޓުވިޓާރގަ ކުރިޔަސް މިސަރުކާރުން ދޫކުރާނީ ހަމަ ރުށްކޮޅު ވިއްކާފަ

 9. ތިމާވެެށީގެ ކަންކަމުގައި ރައްޔިތުން އެހާ އަޑުއަހަރުކޮށް ވާހަކަ ނުދައްކާއިރު ހައެއްކަ މީހުން ކޮންގަޑެއް މި ގަންނަނީ

 10. ޝައިިނީ އަހަރުމެންގެެ ތިމާވެއްޓާ އަހަރުމެންގެ ރުށްކޮޅު ސަލާމަތްކޮށްދީ

 11. މިރުށްތަށް ވިއްކާލި މީހްންވެސް ހިފާ ހައްޔަރު ކޮށް ރުށްވިއްކައިގެން ލިބުނު ލާރި އަބުރާ އަތުލްނު ޖެހޭ

Comments are closed.