އަންނަށް އަހަރަަަށް 29 ބިލިއަން ރުފިޔާގެ ބަޖެޓެށް

0

އަންނަށް އަހަރު ދިވެހި ދައުލަތުންް ކުރާނެ ހަރަދުތަކަށް ބަލާ 29 ބިލިއަން ރުފިޔާގެ ބަޖެޓެށް ހުށަހެޅުމަށް ނިންމައިފިއެވެ.

ބަޖެޓު ހުށްހަޅުއްވަމުން ފިނޭސް މިނިސްޓާރ އަހުމަދު މުނައްވަރު ވިދާޅުވީ 2019 ވަަނަަ އަހަރު 26.7 ބިލިއަން ރުުުފިޔާާ ހަރަދުގެ ގޮތުގައި ހިިިގާނެ ކަަަމަަށެެވެެ. އަަަދިި އާމްދާނީ އާއި ހިލޭ އެހީގެ ގޮތުގައި 23 ބިލިއަން ރުފިޔާ ލިބޭނެ ކަމަށް ލަފާކޮށްފައިވާ ކަމަށް ވެސް މިނިސްޓަރު ވިދާޅުވި އެވެ.

މުނުއްވަރު ވިދާޅުވީ، އަންނަ އަހަރުގެ ބަޖެޓު 3.4 ބިލިއަން ރުފިޔާއިން ޑެފިސިޓް ވާނެ އެވެ.

މިނިސްޓާރ ވިދާޅުވީ، މި ބަޖެޓަކީ އިންތިހާބީ ރައީސް އިބްރާހީމް މުހައްމަދު ސޯލިހުގެ ފަރާތުން އެކުލަވާފައިވާ ބަޖެޓު ކަމަށެވެ. އަދި ބަޖެޓުގެ މަގްސަދު ހާސިލް ކުރުމަށްޓަކާ އިސްރާފައި ކޮރަޕްޝަން އިބޫގެ ސަރުކާރުން ހިންގައިގެން ނުވާނެއެވެ.

މިނިސްޓަރު ވިދާޅުވީ 2018 ބަޖެޓުގައި ކަނޑައެޅި މަގުސަދުތައް ހާސިލުކުރުމަށް ޓަކައި މާލީ ނިޒާމަށް ހެޔޮ ބަދަލުތަކެއް ގެންނެވި ކަމަށެވެ. އަދި ރައްޔިތުންނާ ގުޅުން ހުރި މުހިންމު ގިނަ މަޝްރޫއުތަކެއް ނިންމައި ރައްޔިތުންގެ ހުވަފެންތައް ހަގީގަތަކަށް ހަދައިދެވުނު ކަމަށް މުނައްވަރު ފާހަގަކުރެއްވި އެވެ.

Advertisements