ކާބޯ ތަކަތިި މިހާރު އެމްޕީއެލްގެ ގުދަނުން ބޭނުން ވަގުތެއްގައި ބޭރުކުރެވޭނެ

0

މޯލްޑިވްސް ޕޯޓްސް ލިމިޓެޑް (އެމްޕީއެލް) ގެ ގުދަނުން ކާބޯ ތަކެތީގެ މުދާ ބޭނުން ވަގުތެއްގައި ނެރެވޭނެ ގޮތް ޓްރާންސްޕޯޓް މިނިސްޓިރީން ހަދައިފިއެވެ.

މިނިސްޓްރީގެ ޑެޕިއުޓީ ޑިރެކްޓަރު ޖެނެރަލް މުހައްމަދު ރަފީއު ވިދާޅުވީ މިނިސްޓްރީގެ ފަރާތުން ވިޔަފާރިވެރިންނާއި ކަމާބެހޭ ދާއިރާތަކުގެ ބޭފުޅުންނާއި ބައްދަލުކޮށް ކުރި މަޝްވަރާއަށްފަހު ނިންމާފައިވަނީ ކާބޯތަކެތީގެ ގޮތުގައި ބޭނުންކުރާ މުދާ އެމްޕީއެލް އިން ހުރިހާ ވަގުތެއްގައި ވެސް ނެރެވޭނެ ގޮތަށް ހުއްދަދިނުމަށް މިއަދުން ފެށިގެން ނިންމާފައިވާ ކަމަށެވެ.

މިނިންމުން ނިންމާފައިވަނީީ ސްކޫލް ބަންދުދުވަސް ތަކަަށް ވުމުން ލުއިފަސޭހަ ގޮތެއް ހެދުމުގެ ގޮތުން ނިންމެވި ނިންމެވުމެއް ކަމަށެވެ. އަދި އަންނަ އަހަރުގެ ޖެނުއަރީ މަހުގެ 13 ވަނަ ދުވަހުގެ ނިޔަލަށް ބޭނުން ވަގުތެއްގައި ކާބޯތަކެތީގެ މުދާ ބޭރުކުރެވޭނެ ކަމަށް ވިދާޅުވިއެވެ.

މިހާރު ގަވާއިދުގައި ވާގޮތުން މުދާ ބޭރު ކުރެވޭނީ ހަމައެކަނި ހަވީރު 6:00 ފަހުންނެވެ.

Advertisements