ބަންޑާރަ ނައިބާއެކު 19 ވަޒީރުންނަށް މަޖިލީހުން ރުހުން ދީފި

0

ރައީސުލް ޖުމްހޫރިއްޔާ އިބްރާހިމް މުޙައްމަދު ޞޯލިޙްގެ ބަންޑާރަ ނައިބު އިބްރާހިމް ރިފްއަތާއެކު، ރައީސް އިބްރާހިމް މުހައްމަދު ސޯލިހްގެ ކެބިނެޓުގެ 19 ވަޒީރުންނާއި ރުހުން ދޭން ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ މިއަދުގެ ޖަލްސާއިން ފާސްކޮށްފި އެވެ.

ވަޒީރުންނަށް ރުހުން އޮތްތޯ ބެލުމަށް މަޖިލީހުގެ މިއަދުގެ ޖަލްސާގައި ނެގި ވޯޓުގައި ރުހުން ލިބިވަޑައިގެންނެވި ވަޒީރުންގެ ތެރެއިން އެންމެ ގިނަ ވޯޓު ލިބިވަޑައިގެންނެވީ ބަންޑާރަ ނާއިބަށާއި ޔޫތު މިނިސްޓަރު އަހުމަދު މަހުލޫފާއި ހައުސިން މިނިސްޓަރު އާމިނަތު އާތިފާ އާއި ފިޝަރީޒް މިނިސްޓަރު ޒަހާ ވަހީދާއި އެންވަޔަރަމަންޓް މިނިސްޓަރު ޑރ. ހުސައިން ރަޝީދު ހަސަން އަށެވެ. އެ ފަސް ވަޒީރުންނަށް ރުހުން ދިނުމަ 72 މެމްބަރުން ވޯޓު ދެއްވި އެވެ.

Advertisement

މިއަދު ރުހުން ލިބިވަޑައިގެންނެވީ، ފޮރިން މިނިސްޓަރު އަބްދުﷲ ޝާހިދާއި ޑިފެންސް މިނިސްޓަރު މާރިޔާ އަހުމަދު ދީދީ އާއި ހޯމް މިނިސްޓަރު ޝެއިހް އިމްރާން އަބްދުﷲ އާއި ފިނޭންސް މިނިސްޓަރު އިމްރާހިމް އަމީރާއި ޕްލޭނިން އެންޑް އިންފްރާސްޓްރަކްޗަރ މިނިސްޓަރު މުހައްމަދު އަސްލަމާއި ހަޔަރ އެޑިއުކޭޝަން މިނިސްޓަރ ޑރ. އިބްރާހިމް ހަސަނާއި ކޮމިއުނިކޭޝަން، ސައިންސް އެންޑް ޓެކްނޮލޮޖީ މިނިސްޓަރު މުހައްމަދު މަލީހު ޖަމާލާއި ހެލްތު މިނިސްޓަރު އަބްދުﷲ އަމީނާއި އެޑިއުކޭޝަން މިނިސްޓަރު ޑރ. އައިޝަތު އަލީ އާއި ޓްރާސްޕޯޓް މިނިސްޓަރު އައިޝަތު ނަހުލާ އާއި އާޓްސް، ކަލްޗަރ އެންޑް ހެރިޓޭޖު ޔުމްނާ މައުމޫނާއި ޓޫރިޒަމް މިނިސްޓަރު އަލީ ވަހީދާއި އިކޮނަމިކް މިނިސްޓަރު ފައްޔާސް އިސްމާއިލާއި ފިޝަރީޒް މިނިސްޓަރު ޒަހާ ވަހީދާއި އިސްލާމިކް މިނިސްޓަރ ޑރ. އަހުމަދު ޒާހިރާއި ހައުސިން މިނިސްޓަރު އާމިނަތު އާތިފާ އާއި ޔޫތު މިނިސްޓަރު އަހުމަދު މަހުލޫފާއި ޖެންޑާ މިނިސްޓަރު ޝިދާތާ ޝަރީފާއި އެންވަޔަރަމަންޓް މިނިސްޓަރު ޑރ. ހުސައިން ރަޝީދު އަށެވެ.

މި ވަޒީރުންގެ ތެރެއިން އެންމެ މަދު ވޯޓު ލިބިވަޑައިގެންނެވީ، ޖެންޑާ މިނިސްޓަރު ޝިދާތާ ޝަރީފަށެވެ. ޝިދާތާއަށް 67 މެންބަރުން ވޯޓު ދެއްވި އެވެ. އަދި ޝިދާތާއަށް ރުހުންދޭން ނުފެންނަ ކަމަށް ދެ މެންބަރަކު ވޯޓުވެސް ދެއްވި އެވެ.

Advertisements