އިގިރޭސިވިލާތުގެ އެމްބަސީއެއް ރާއްޖޭގައި ހުޅުވަނީ

0
ލަންޑަންގައި ހުންނަށް ދިވެހި ހައިކޮމިޝަން

އިގިރޭސިވިލާތުގެ އެމްބަސީއެއް ރާއްޖޭގައި ހުޅުވަން ނިންމާފައިވާކަމަށް އެގައުމުން ބުނެފިއެވެ.

އެގައުމުުގެެ ފޮރިން ސެކްރެޓަރީ ޖެރަމީ ހަންޓު މިރޭ ކުރެއްވި ޓުވީޓެއްގައި ވިދާޅުވީ، ރާއްްްޖެއަަަށް އަހަރަކު އެެެއްލައްކާ މީހުން އެެެެެެެގައުމުުންް ޒިޔާރަތްްްްްކުރާއިިިިރު، އެގައުމުގެ އެެެމްބަަސީީއެެއްް ހުޅުުުުުުވުމުންް ދެެެެގަައުމުގެ ގުޅުުުންއިތުރަށް ބަަަދަަހިިވެގެެެން ދާާާނެކަމަށެވެ.

މިކަން ހާމަކޮށް ފޮރިން މިނިސްޓްރީން ވިދާޅުވެފައިވަނީ ، އެގައުމުން ރާއްޖޭގައި އެމްބަސީއެއް ހުޅުވަންް ނިންމުމުން ދެގައުމުގެ ދެމެދުގައިވާ އެކުވެރިކަން ވަރަށް ބޮޑަށް އެގިގެން ހިގައްޖެ ކަމަށެވެ.

Advertisement

ފޮރިން މިނިސްޓަރު އަބްދުﷲ ޝާހިދު ކުރެއްވި ޓުވީޓެއްގައި ވިދާޅުވީ މި ނިންމުމުގެ ސަބަބުން ތައުލީމާއި ވިޔަފާރި އާއި ފަތުރުވެރިކަމުގެ ދާއިރާ އިން ގުޅުން ބަދަހިވެ، އިންވެސްޓްމަންޓްތައް ލިބުމަށް ފަހިވާނެ ކަމަށެވެ. އަދި އެމްބަސީ އެޅުމުގެ ކަންތައްކަށް ފުރިހަމައަށް ސަރުކާރުން އެއްބާރުލުން ލިބިގެންދާނެ ކަމަށެވެ.

އިނގިރޭސިވިލާތުގެ އެމްބަސީއެއް ރާއްޖޭގައި ގާއިމު ކުރެވިއްޖެނަމަ، އެއީ ޔޫރަޕްގެ ގައުމުތަކުގެ ތެރެއިން އެންމެ ފުރަތަމަ އެމްބަސީއެއް ގާއިމު ކުރާ ގައުމަށް ވާނެ އެވެ.

Advertisements