ހޮބީއެއްގެ ގޮތުގައި ޑީ.ޖޭ ކުޅެމުން ލަވައިގެ ދާއިރާއަށް ކުޑަ ބޮރިސް ރިޔާ

1
ކުޑަ ބޮރިސް ރިޔާގެ ފުރަތަމަ އަލްބަމް “ހާސިލް” ގެ ކަވަރ

ހޮބީއެއްގެ ގޮތުގައި ރިސޯޓްގައި ޑީ.ޖޭ ކުޅެމުން އައި ހުނަރުވެރި ލަވަކިޔުންތެރިޔާ (ކުޑަ ބޮރިސް) ރިޔާގެ ފުރަތަމަ އަލްބަމް “ހާސިލް” ނެރެފިއެވެ. ދިވެހި ލަވަތަކުން މުއްސަނދިވެފައިވާ ޕްލެޓްފޯމް ލަވަފޮށީގައި ރިޔާ ގެ އަލްބަމް ނެރެފައިވަނީ 22 ޑިސެމްބަރ 2018 ގައެވެ.

ޒުވާން ހުނަރުވެރިޔާ ބުނި ގޮތުގައި އޭނާގެ ފުރަތަމަ އަލްބަމަކީ ފޭނުން ގަޔާވާ އަދި ޒުވާނުންނާ ގުޅޭ ކަހަލަ ލަވަތަކެއް ހިމެނޭނެ އަލްމަބަމަކަށް ވާނެ އެވެ. އަދި އަލަށް އަލްބަމެއް ނެރެވޭތީ ވަރަށް އުފަލުން ހުރި ކަމަށް މިހާރުވެސް ރިސޯޓް ދާއިރާގައި ބުރަކޮށްމަސައްކަތްކުރަމުންދާ ހުނަރުވެރި ޑީ.ޖޭ އާޓިސްޓް ރިޔާ ބުންޏެވެ.

ގާތްގަނޑަކަށް 10 އަހަރު ދުވަހުގެ މަސައްކަތުން ވުޖޫދަށް ގެނައި އަލްބަމްގައި 7 ލަވަ ހިމެނޭ އިރު އޭގެ ތެރޭގައި ރިޔާގެ ފުރަތަމަ ލަވަ “އެރޭ ނިދިން” އަދި އައްޑޫބަހުން ކިޔާފައިވާ މަޖާ ރޮމޭންޓިކް ލަވައެއްވެސް ވަނީ ހިމަނާފައެވެ. ރިޔާ ބުނި ގޮތުގައި އެ ހުރިހާ ލަވަތަކެއް ވެސް ހުރީ ޒުވާނުންނާ ގުޅޭ ގޮތަށް، މުހިންމު މެސެޖްތަކެއް ލިބޭ ގޮތަށެވެ. އަދި ހުރިހާ ލަވަތަކުގެ ޅެންތައް ލިޔެ ލަވަތައް ކިޔާފައި ވަނީ ހުނަރުވެރި ލަވަކިޔުންތެރިޔާ އަމިއްލައަށެވެ.

ހުނަރުވެރި ޑީ.ޖޭ އާޓިސްޓް އަދި ލަވަކިޔުންތެރިޔާ ރިޔާ
Advertisements

“ހާސިލް އަލްބަމުގައި ހިމެނޭ ހުރިހާ ލަވަޔަކީވެސް އަމިއްލަ ރާގުގެ ލަވަތައް އަދި އަމިއްލަ ރާގުގެ އިތުރ ލަވަތަކުގެ މަސައްކަތްވެސް މިދަނީ ކުރަމުން” އަލްބަމާ ގުޅޭގޮތުން ފަހުރުވެރިކަމާއެކު ރިޔާ ފާހަގަކުރިއެވެ.

ރިޔާގެ ފުރަތަމަ އަލްބަމް “ހާސިލް” ގެ ލަވަތަކަށް މިޔުޒިކް ހަދައިދީފައިވަނީ “ހާޑީ”، “ޓްރޯ އިރުފާން” އަދި ފަތޯ އެވެ. މި މަސައްކަތަކީ އަލްބަމްގެ މަސައްކަތްތަކުގެ ތެރެއިން އެންމެ ގޮންޖެހުން ބޮޑު އެއް މަސައްކަތްކަންވެސް ރިޔާ ފާހަގަ ކުރިއެވެ. ސަބަބަކީ ރާއްޖޭގައި މިދާއިރާގައި މިޔުޒިކް ކޮމްޕޯސްކުރާ ފަރާތްތައް މަދުވުމާއި، އަދި މިފަދަ ފަރާތްތަކުން މަސައްކަތަށް ނަގާ އަގުބޮޑުވުމެވެ. އެހެން ކަމުން އިންޑަސްޓްރީގައި ތިބި މަޝްހޫރު ފަރާތްތަކުން މިދާއިރާއަށް ޝައުގުވެރިވާ ފަރާތްތަކަށް ފުރުސަތުތައް ލިބޭނެ ގޮތް ހެދުމަކީ ރިޔާގެ ވަރަށްބޮޑު އެދުމެކެވެ. އަދި ދާއިރާގެ މަސައްކަތްތަކުގެ އަގުބޮޑުވުމަކީ މި ފަދަ މަސައްކަތްތައް ކުރުމަށް ޝައުގެވެރިވާ ފަރާތްތަކަށް އޮތް އެންމެ ބޮޑު ގޮންޖެހުންކަންވެސް ރިޔާ ވަނީ ފާހަގަކޮށްފައެވެ.

“އެންމެ އުފާވަނީ މިއީ އަހަރެންގެ ފުރަތަމަ އަލްބަމަށްވާތީ. އަދި މި އަލްބަމް ވުޖޫދަށް ގެނައުމުގައި މަސައްކަތްކޮށް ދިން ހުރިހާ އެންމެންނަށް ޝުކުރު ވެސް އަދާ ކުރަން،” އަލްބަމާ ގުޅޭގޮތުން ޒިޔާ ބުންޏެވެ.

މި އަލްބަމްގެ ހުރިހާ ލަވައެއްވެސް މިހާރު “ލަވަފޮށިން” އަޑުހާލެވޭއިރު ކުރިއަށް އޮތް ދުވަސްތަކުގައި “ހާސިލް” އަލްބަމުގައި ހިމެނޭ 7 ލަވަވެސް އުރީދޫގެ ރީތި ޓިއުން އަދި ދިރާގުގެ މައިޓޯންސް މެދުވެރިކޮށް އަޑު އެހުންތެރިންނާ ހިސާބަށް ގެނައުމަށް ދަނީ މަސައްކަތްކުރަމުންނެވެ. އަދި މި އަލްބަމް ރިލީޒްކުރެވުމާއެކު ރިޔާޒްގެ ސޯލޯ ލަވަތަކުގެ މަސައްކަތްވެސް ގިނަދުވަސްތަކެއް ނުވެ ނިންމުމަށް ދަނީ މަސައްކަތް ކުރަމުންނެވެ. މީގެ އިތުރުން ރިޔާގެ ޑީ.ޖޭ ހުނަރުވެސް ކުރިއަށްއޮތްތާގައި އާންމުންނަށް ފެނިގެންދާނެކަމަށްވެސް ރިޔާ ވަނީ ބުނެފައެވެ.

Advertisements

1 COMMENT

Comments are closed.