ވެލާނާގެ ސަރަހައްދުގައި ސައިކަލް ޕާކިންގ ޒޯނެއް ހަދައިފި

0
ވެލާނާގެ ކައިރީގައި ހަދާފައިވާ ޕާކިންގ ޒޯން

ގިނަ އޮފީސްތަކެއް ހުންނަ ވެލާނާގެ ކައިރީގައި އޮންނަ ހުސް ބިމުގައި ޕާކިން ޒޯނެއް ހުޅުވައިފިއެވެ.

މާލެ ސިޓީ ކައުންސިލްގެ ޑެޕިއުޓީ މޭޔަރ ޝަމާއު ވިދާޅުވީ ހައުސިންގ މިނިސްޓްރީއާއި ޓްރާންސްޕޯޓް މިނިސްޓްރީ ގުޅިގެން ތަރައްޤީކުރި މި ޕާކިންގ ޒޯނުގައި 100 އަށްވުރެ ގިނަ ސައިކަލު ޕާރކް ކުރެވޭނެކަމަށެވެ.

އެ ސަރަހައްދުގައި ޕާކިންގ ޒޯނެއް ހެދުމަށް ސިޓީ ކައުންސިލުން ނިންމީ އެ ސަރަހައްދަކީ ސަރުކާރުގެ ގިނަ އޮފީސްތަކެއް ހުންނަ ސަރަހައްދެއްކަމުން، އެ އޮފީސްތަކުގައި މަސައްކަތްކުރާ ފަރާތްތަކާއި، ޚިދުމަތް ހޯދާ އާންމުންނަށް ފަސޭހަކޮށްދިނުމުގެ ގޮތުން ކަމަށް ސިޓީ ކައުންސިލުން ބުނެއެވެ.

Advertisement

ޝަމާޢު ޝަރީފް އިތުރަށް ވިދާޅުވީ، ޕާކިންގގެ މައްސަލަ ހައްލު ކުރުމަށް މިހާތަނަށް ކުރެވުނު މަސައްކަތްތަކުން، މެކޭނިކަލް ޕާކިންގ ސިސްޓަމެއް ބަހައްޓައިގެން އެކަންވެސް ތަޖުރިބާ ކުރެވިއްޖެ ކަމަށާ، ނަމަވެސް އެއީ އެންމެ ރަނގަޅު ހައްލު ނޫންކަންވެސް އެނގިގެން ގޮސްފައިވާ ކަމަށެވެ. އެހެންކަމުން އެކަން އަލުން ރިވިއު ކުރުމަށް ނިންމާފައިވާ ކަމަށްވެސް ޝަމާޢު ވިދާޅުވިއެވެ.

މާލޭގައި ވެހިކަލްތައް ގިނަވެ ޕާކް ކުރުމަށް ދަތިތަކެއް ދިމާވެފައިވާއިރު، އެކަން ހައްލު ކުރުމަށްޓަކައި މާލެއިން ބިން ހުސްކޮށް، ޕާރކް ކުރެވޭނެ ޖާގަ ހެދުމުގެ މަސައްކަތް ކުރަމުންދާކަމަށް ވެސް މާލޭ ސިޓީ ކައުންސިލުން ވަނީ ބުނެފައެވެ.

Advertisements