ކަސްޓަމްސްގެ ވަސީލަތްތައް ތަރައްޤީކޮށް ޙިދުމަތްތައް އަވަސްކޮށްދެނީ

0
މޯލްޑިވްސް ކަސްޓަމް ސަރވިސްގެ މުވައްޒަފުން ފޮޓޯއަކަށް ހުއްޓިގެން

މޯލްޑިވްސް ކކަސްޓަމްސް ސަރވިސް އިން މިހާރު ލިބެންހުރި އަދި ފޯރުކޮށްދެމުން އަންނަ ހިދުމަތްތަކުގެ ފެންވަރު ރަނގަޅުކޮށް އަވަސް ހިދުމަތް ފޯރުކޮށްދޭނެ ކަމަށް ކަސްޓަމްސްއިން ބުނެފިއެވެ.

2019 ވަނަ އަހަރުގެ ފުރަތަމަ ތިން މަސް ދުވަހުގެ ތެރޭގައި ކަސްޓަމްސްއިން ކުރަން ނިންމާފައިވާ ކަންތައްތަކާ ގުޅޭގޮތުން ނޫސްވެރިނަށް މައުލޫމާތުދެމުން ކޮމިޝަނަރ ޖެނެރަލް އޮފް ކަސްޓަމްސް އަހްމަދު ނޫމާން ވިދާޅުވީ ރާއްޖޭގެ ވިޔަފާރިީގެ މާޙައުލު ރަނގަޅުކުރުމާއި، ތަރައްޤީކުރުމުގައި ކަސްޓަމްސްގެ ދައުރު ވަރަށް ބޮޑު ކަމަށެވެ.

“ހިދުމަތްތައް އަވަސްކުރުމުގެ ގޮތުން ކަސްޓަމްސްގެ އިންސާނީ ވަސީލަތްތަކާއި ފެންވަރާއި މަސައްކަތުގެ ޝައުގުވެރިކަން އިތުރުކުރުމާއި ނަޒާހާތްތެރިކަން އިތުރުކުރަން ނިންމާފައިވާނީ،”

Advertisement

ޞާލިހްގެ ސިޔާސަތުތަކުގެ ތެރޭގައި ކުދި އަދި މެދުފަންތީގެ ވިޔަފާރިތައްފުޅާކުރުމަށް ނިންމާފައިވާއިރު ކުރިއަށް އޮތް ތިން މަސްދުވަހުގެ ތެރޭގައި އޮންލައިން ވިޔަފާރިތަކާއި އޭގެ އިތުރުން ކުދި އަދި މެދު ފަންތީގެ ވިޔަފާރިތައް ފުޅާކުރުމަށް ގިނަ މަސައްކަތްތަކެއް ކުރައްވާނެކަމަށް ކޮމިޝަނާ ވަނީ ވިދާޅުވެފައެވެ.

މީގެ އިތުރުން އިމްޕޯޓް އެކްސްޕޯޓް ކްލިއަރެންސް މަރުހަލާ އިތުރަށް ލުއިފަސޭހަކުރައްވާނެ ކަމަށްވެސް އޭނާ ވިދާޅުވިއެވެ. އަދި ކަސްޓަމްސްއިން ފައިސާ ރިފަންޑް ކުރަންޖެހޭ ހާލަތްތަކުގައި ވީއެންމެ އަވަސް އަދި ލުއިފަސޭހަކޮށް އެ ފައިސާ އަނބުރާ ރައްދުކުރެވޭނޭ އިންތިޒާމު ހަމަޖެއްސުމާއެކު ހިދުމަތްތަކަށް ސިޓީ މެދުވެރިކޮށް އެދުމުގެ ބަދަލުގައި ބޭނުންކުރާނެ ހާއްސަ އެޕްލިކޭޝަން ތައާރަފްކުރާނެ ކަމަށްވެސް އޭނާ ވިދާޅުވިއެވެ.

ރާއްޖެއަށް އެތެރެ ކުރުމާއި ބޭރުކުރުން މަނާ ކުރެވިފައިވާ ތަކެތީގެ ވިޔަފާރި ހުއްޓުވުމަށްޓަކައި ކުރިއަށް އޮތް 3 މަސް ދުވަހުގެތެރޭގައި ކަސްޓަމްސްގެ ކޮންޓްރޯލް އިތުރަށް ހަރުދަނާކޮށް ވަސީލަތްތައް އިތުރުކުރައްވާނެކަމަށްވެސް ވަނީ ވިދާޅުވެފައެވެ.

“އެއާކާގޯ ސަރަހައްދުގައި ކޮންޓްރޯލް ވަރުގަދަކޮށް ވަދެނިކުމެވާ ފަރާތްތަކާއި މުދާ ފާސްކޮށް ބަލަހައްޓާ ނިޒާމް އިތުރަށް ހަރުދަނާކުރާނަން،”

ކަސްޓަމްސް ހިމެނޭ ސަރަހައްދާއި އޮފީސްތަކާއި އޮފީސްތައް ތިމާވެއްޓާ ރައްޓެހި އަދި ފެހި ތަންތަނަށް ހެދުމާއި ކަސްޓަމްސްގެ މުވައްޒަފުންނަކީ ތިމާވެއްޓަށް އަހުލުވެރި ބަޔަކަށް ހެދުމަށް މަސައްކަތްކުރައްވާނެ ކަމަށްވެސް ނޫމާން ވިދާޅުވިއެވެ.

ނޫމާން އިތުރަށް ވިދާޅުވީ މޯލްޑިވްސް ކަސްޓަމްސް އިން ފޯރުކޮށްދޭ ހިދުމަތްތަކާބެހޭ މައުލޫމާތުތައް ވީހާވެސް ފުޅާ ދާއިރާއެއްގައި ފޯރުކޮށްދިނުމަށްޓަކާ ކަސްޓަމްސްގެ ވެބްސައިޓް ދިވެހި ބަހުން ފަރުމާކުރުމަށް ރައްޔިތުންނަށް ބޭނުންކުރަން ފަސޭހަވާނެހެން ބަދަލުކުރުމަށްވެސް ނިންމާފައިވާ ކަމަށެވެ.

Advertisements