މާލޭ ވިޔަފާރި ބަނދަރު ތިލަފުއްޓަށް ބަދަލުކޮށް އިތުރަށް ތަރައްޤީ ކުރަނީ

0
މާލޭ ވިޔަފާރި ބަނދަރު

ވީ އެންމެ އަވަސް މުއްދަތެއްގެ ތެރޭގައި ވިޔަފާރި ބަނދަރު ތިލަފުއްޓަށް ބަދަލުކަން ނިންމާފައިވާކަމަށް އެމް.ޕީ.އެލްގެ ސީ.އީ.އޯ ޝާހިދު ޢަލީ ވިދާޅުވެއްޖެއެވެ.

މީޑިއާ އަށް މަޢުލޫމާތުދެއްވަމުން އެމްޕީއެލްގެ ސީއީއޯ ޝާހިދު ވިދާޅުވީ، މުދާ ކުލިއަރކުރުން ލަސްވަމުންދަނީ އެމްޕީއެލްގެ ބަނދަރު ތޮށްޖެހިފައިވާތީ ކަމަށާއި، އެކަމުގެ ހައްލަކީ ބަނދަރުގެ ޖާގަ ބޮޑުކުރުންކަމަށެވެ. ނަމަވެސް މާލޭ ބަނދަރުގެ ޖާގަ ބޮޑުކުރެވޭނެ އެއްވެސް ގޮތެއް ނެތްކަމަށާއި އެކަމަށް އޮތް ހަމައެކަނި ޙައްލަކީ ބަނދަރު އެހެން ތަނަކަށް ބަދަލުކުރުންކަމަށްވެސް ސީ.އީ.އޯ ޝާހިދު ވިދާޅުވިއެވެ. އެގޮތުން މިހާތަނަށް ބެލިބެލުމުން ބަނދަރު ބަދަލުކުރުމަށް އެންމެ އެކަށީގެންވާ ތަނަކީ ތިލަފުށިކަމަށް ޝާހިދު ވިދާޅުވިއެވެ.

“މީގައި އޮތް ގޮތަކީ ބަނދަރު ބޮޑުކުރެވޭނެ ތަނަކަށް ބަނދަރު ބަދަލުކުރުން، އެއީ ތިލަފުށްޓަށް ބަދަލުކުރުން، މާލެ ސަރަޙައްދުގައި އެކަން ކުރެވެން އޮތީ ހަމައެކަނި ތިލަފުށީގައި، އެކަމަށް ވަރަށް ގިނަ ދިރާސާތައް ހެދިފައި އެބަހުރި، މި ހުރިހާ ދިރާސާއަކުންވެސް ދައްކަނީ ތިލަފުށްޓަށް ބަނދަރު ބަދަލުކުރުމަކީ އެންމެ ރަނގަޅު ގޮތްކަމަށް” ޝާހިދު ވިދާޅުވިއެވެ.

Advertisement

ޝާހިދު ވިދާޅުވީ ތިލަފުށްޓަށް ބަނދަރު ބަދަލުކުރުމަށް ކުރަންޖެހޭ މަސައްކަތްތަކާއި މަޝްވަރާތައް މިހާރު ކުރިއަށްދާކަމަށެވެ. އަދި ތިލަފުށްޓަށް ބަނދަރު ބަދަލުކުރުމުގެ މަސައްކަތް ކުރުމަށްރާވާފައިވަނީ ފިޔަވަހިތަކަކަށް ބަހާލައިގެންކަމަށް ޝާހިދު ވިދާޅުވިއެވެ

“ފިޔަފަހިތަކަކަށް ބަހާލައިގެން އެމަސައްކަތް ކުރިއަށްގެންދާނީ، ފުރަތަމަ ބައެއް އޮޕަރޭޝަންތައް ތިލަފުށްޓަށް ބަދަލުކޮށްފައި، އަނެއްބައި އޮޕަރޭޝަންތައް މާލޭގައި ހިނގާ ގޮތަށް، އެގޮތަށް ބަދަލުކުރަމުން ގޮސް، އެއްކޮށް ތިލަފުށްޓަށް ބަދަލުކުރުމަށް ރާވާފައި އޮތީ، އެއްކޮށް ތިލަފުށްޓަށް ބަދަލުކުރީމަ މިސަރަޙައްދުގައި އެހެން މަސައްކަތެއް ކުރެވިދާނެ، ސަރުކާރުން ނިންމަވާނީ ކޮން ގޮތަކަށްތޯ މިބިން ބޭނުންކުރާނީ” ޝާހިދު ވިދާޅުވިއެވެ.

ޝާހިދު ވިދާޅުވީ ކުރިއަށް އޮތް ދެ އަހަރެއް ނުވަތަ ތިން އަހަރެއްހާ ދުވަހުގެތެރޭގައި ބަނދަރު ބަދަލުކުރުމުގެ ފުރަތަމަ ފިޔަވަހި މަސައްކަތް ފެށިގެންދާނެކަމަށެވެ. އަދި ތިލަފުށްޓަށް ބަނދަރު ބަދަލުކުރުމުން ވިޔަފާރިވެރިންނަށް ވަރަށް ބޮޑެތި ފައިދާތަކެއް ލިބިގެންދާނެކަމަށާއި، އެމްޕީއެލްއަށްވެސް ފަސޭޙަތަކެއް ވެގެންދާނެކަމަށް ޝާހިދު ވިދާޅުވިއެވެ. އެގޮތުން މިހާރު އޮތް ބަނދަރަށްވުރެ ޖާގައިގެ ގޮތުން ތަނަވަސް ސަރަޙައްދެއްގައި ބަނދަރު އޮޕަރޭޓްކުރުމުން، މުދާ އިމްޕޯޓްކުރެވޭ ނިސްބަތް ވަރަށް ބޮޑަށް އިތުރުވެގެންދާނެކަމަށް ސީ.އީ.އޯ ވިދާޅުވިއެވެ.

” ޕޯޓް ބަދަލު ކުރެއްވިޖެނަމަ ވަރަށް ގިނަ ފައިދާތަކެއް ވާނެ، ބޯޓު ފަހަރު އައިސްސަ، ކައިރިކޮށްފައި، ވަރަށް އަވަސްކޮށް މުދާތައް ބާލާފައި، އެބޯޓު ފުރައިގެން ދާނެ، އަދި އެއް ދުވަސް ނުވަތަ ދެ ދުވަސްތެރޭގައި މުދާ ކްލިއަރ ކުރެވޭނެ، އޭގެ ސަބަބުން ބަނދަރުގައި މިހާރު ދިމާވަމުންދާ ތޮށްޖެހުމުގެ މަައްސަލަތައް ހައްލުވެގެންދާނެ، އަނެއްކޮޅުން ތިލަފުށްޓަށް ދިއުމަކީ ތިލަފުށީގައި ގުދަންކުރުމުގެ ޖާގައާއި އެހުރިހާ ކަމެއް އޮތްތަނަކަށްވާތީ މާލޭއަށް މުދާ އެތެރެކޮށްފައި، މާލޭގައި ގުދަންކޮށްފައި، މާލޭއިން ރާއްޖޭގެ އެކި ހިސާބުތަކަށް ފޮނުވަންޖެހޭ ފޮނުވުން ހުއްޓިގެންދާނެ، މާލޭގެ ޓްރެފިކަށްވެސް ވަރަށް ބޮޑު ލުޔެއް ލިބިގެންދާނެ” ޝާހިދު ވިދާޅުވިއެވެ.

މާލޭ ވިޔަފާރި ބަނދަރުގެ ޖާގައިގެ ދަތިކަމާއި މުދާ ބޭލުމާއި މުދާ ހުސްކުރުމުގައި ބޮޑެތި ދަތިތަކެއް ކުރިމަތިވަމުންދިއުމުގެ ސަބަބުން ރާއްޖެއަށް އެތެރެކުރާ ތަކެތީގެ އަގަށް އަސަރުކުރާކަމަށް ވިޔަފާރިވެރިން ބުނެއެވެ. އަދި ތަކެތީގެ އަގު ހެޔޮކުރުމަށް މުދާ ބޭލުން އަވަސްކުރުމަކީ ކޮންމެހެން ކުރަންޖެހޭ މުހިއްމުކަމެއްގެ ގޮތުގައި ވިޔަފާރިވެރިން ދެކެއެވެ. މިހާރު އާއްމުގޮތެއްގައި ބޯޓަކުން މުދާ ކްލިއަރކުރުމަށް ދިހަ ދުވަހާއި ފަނަރަ ދުވަހުގެ މުއްދަތެއް ހޭދަވާއިރު، ކުރިއަށް އޮތް ރޯދަމަހުގެ ކުރިން މިކަމަށް ޙައްލެއް ގެނައުމަށް އެމްޕީއެލްއިން ދަނީ މަސައްކަތްތަކެއްކުރަމުންނެވެ. އެގޮތުން ފަސް ވަރަކަށް ދުވަހުގެ ތެރޭގައި ބޯޓުން މުދާ ކުލިއަރކުރުމަށް އެމްޕީއެލްއިން ވަނީ އަމާޒުހިފާފައެވެ.

Advertisements