ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ މިއަހަރުގެ ފުރަތަމަ ޖަލްސާ ފެބްރުވަރީ މަހުގެ 7 ވަނަ ދުވަހު ބާއްވަން ނިންމައިފި

0
ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ ޖަލްސާއެއް ކުރިއަށްދަނީ – ފޮޓޯ / ޕީއެސް.އެމް ނިވްސް

ރައްޔިތުންގެ މަޖިލިސް މިއަހަރަށް ހުޅުވުމަށް ބާއްވާ ފުރަތަމަ ޖަލްސާ އަންނަ ފެބްރުއަރީ މަހުގެ ހަތްވަނަ ދުވަހު ބޭއްްވުމަށް ނިންމައިފި އެވެ.

ރައްޔިތންގެ މަޖިލީހުން މައުލޫމާތުދީފައިވާ ގޮތުގައި މިއަހަރަށް ރައްޔިތުންގެ މަޖިލސް ހުޅުވާ ޖަލްސާ ބޭއްވުމަށް ނިންމާފައިވަނީ ދަރުބާރުގޭގައެވެ.

ކޮންމެ އަހަރަކުވެސް ރައްޔިތުންގެ މަޖިލިސް ހުޅުވުމަށް ބާއްވާ ޖަލްސާ 2016 ވަނަ އަހަރުން ފެށިގެން ބާއްވަމުން އަންނަނީ ދަރުބާރުގޭގަ އެވެ.

Advertisement

މިޖަލްސާ ބޭއްވުމަށް ވާންޖެހޭ ތައްޔާރީތައް މަޖިލީހުގެ އިދާރާއިން މިހާރު ވަމުންދާ ކަމަށްވެސް މަޖިލީހުގެ އިދާރާއިން ވަނީ ބުނެފަ އެވެ.

ގާނޫނުއަސާސީގެ 84 ވަނަ މާއްދާގައިވާގޮތުން ކޮންމެ އަހަރަކުވެސް ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ ފުރަތަމަ ދައުރުގެ ފުރަތަމަ ޖަލްސާގައި ގައުމުގެ ހާލަތު ބަޔާންކޮށްދީ އަދި ގައުމުގެ ހާލަތު އިތުރަށް ރަނގަޅު ކުރުމަށްޓަކައި ކުރަންޖެހޭ ކަަމަށް ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާއަށް ފެންނަ ކަންތައްތަކުގެ މައްޗަށް ރިޢާޔަތްކޮށް ރިޔާސީ ބަޔާނެއް ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހަށް އިއްވަންޖެހެއެވެ. އެހެންކަމުން މިއީ ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ އިބްރާހީމް މުހައްމަދު ސޯލިހް އިއްވަވާ ފުރަތަމަ ރިޔާސީ ބަޔާނެވެ.

2018 ވަނަ އަހަރުގެ ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ ޖަލްސާތައް ނިންމާލީ ޑިސެމްބަރު މަހުގެ 15 ވަނަ ދުވަހު އެވެ.

އެދުވަހުގެ ޖަލްސާ ނިންމާލީ ސަރުކާރުގެ 100 ދުވަހުގެ ވައުދުތަކުގެ ތެރޭގައި ހިމެނޭ ބައެއް ވައުދުތައް ފުއްދުމާ ގުޅޭ ބިލްތަކެއް ފާސްކުރަން ވޯޓަށް އަހާފައިވަނިކޮށް އެ ބިލްތައް ފާސްކުރުމަށް ބޭނުންވާ އަދަދަށް މެންބަރުން މަޖިލީހުގެ ޖަލްސާއަށް ހާޒިރުވެވަޑައިނުގަތުމުންނެވެ. އަދި މި މައްސަލާގައި ކޯލިޝަން ޕާޓީތަކުގެ މެދުގައި ނުތަވަސްކަން އުފެދި، އެދުވަހުގެ ޖަލްސާއަށް ހާޒިރުނުވި މެމްބަރު މަޖިލީހަށް ވަޑައިނުގަތް ސަބަބު ހޯދުމަށްވެސް ޕާޓީތަކުން ވަނީ މަސައްކަތްކޮށްފައެވެ.

Advertisements