އަހަރީ ފީ އާ ޖޫރިމަނާގެ ގޮތުގައި 197.9 މިލިއަން ރުފިޔާ ވަނީ ނުލިބި

6

2018 ވަނަ އަހަރުގެ ނިޔަލަށް 7,089 ކުންފުންޏަކުން އަހަރީ ފީ އަދި ޖޫރިމަނާގެ ގޮތުގައި 197.9 މިލިއަން ރުފިޔާ ދައްކާފައި ނުވާކަމަށް މީރާއިން ހާމަކޮށްފިއެވެ.

މީގެ ތެރޭގައި 2017 ވަނަ އަހަރު ރަޖިސްޓްރާރ އޮފް ކޮމްޕެނީޒްއިން އުވާލުމަށް ނިންމާފައިވާ 5،772 ކުންފުންޏަކުން ދައްކަންޖެހޭ 189.6 މިލިއަން ރުފިޔާއާއި، އޭގެ ތެރޭގައި ނުހިމެނޭ 1317 ކުންފުންޏަކުން ދައްކަންޖެހޭ 8.2 މިލިއަން ރުފިޔާ ހިމެނޭކަމަށް ވެސް މީރާއިން މައުލޫމާތު ދެއެވެ.  ކުންފުނީގެ އަހަރީފީގެ އިތުރުން، ވިޔަފާރީގެ ފައިދާއިން ޓެކްސް ނެގުމުގެ ޤާނޫނުގައި ވާ ގޮތުން، ކުންފުނިތަކުން އެއްވެސް ވިޔަފާރިއެއް ނުކުރިކަމުގައި ވިޔަސް ޤާނޫނުގައި ވާ ގޮތުގެ މަތިން ޓެކްސް ބަޔާން ހުށަހަޅަން ޖެހޭކަމަށާއި، އެކަން ނުކުރެވިއްޖެނަމަ ޤާނޫނުގެ ދަށުން ޖޫރިމަނާ ވާކަމަށްވެސް މީރާއިން މައުލޫމާތު ދެއެވެ.

Advertisement

ޓެކްސް ނެގުމާބެހޭ އިދާރީ ޤާނޫނުގައި ކަނޑައެޅިފައިވާގޮތުން ކުންފުންޏެއް ޓެކްސް ދައްކާ ފަރާތްތަކުގެ ރަޖިސްޓަރީން އުނިކުރެވޭނީ އެ ކުންފުންޏެއް ރަޖިސްޓްރާރ އޮފް ކޮމްޕެނީޒްއިން އުވާލުމުންކަމަށް ވެސް މީރާއިން ހާމަކުރެއެވެ.

އެހެންކަމުން، ވިޔަފާރި ނުކުރާ، އުވާލަން ބޭނުންވާ ކުންފުނިތައް، ކުންފުންޏާ ބެހޭ ޤާނޫނުގައި ކަނޑައަޅައިފައިވާ އުސޫލުގެ މަތިން ރަޖިސްޓްރާރ އޮފް ކޮންޕެނީޒްއަށް ހުށަހަޅައިގެން އުވާލުމުގެ ކަންތައްތައް ކުރިއަށް ގެންދިއުމަށް މީރާއިން މިއަދު ކުރި އިޢުލާނެއްގައި ވަނީ އިލްތިމާސް ކޮށްފައެވެ.

އަމިއްލަ ފަރުދުން މީރާގައި ރަޖިސްޓަރީ ކުރުމާއި، ޓެކްސް ބަޔާން ހުށަހެޅުމާ ގުޅޭގޮތުން 2017 ވަނަ އަހަރުތެރޭގައި މީރާއިން ވަނީ ލުއިތަކެއް ދީފައެވެ. އެހެންނަމަވެސް، ޓެކުހާގުޅޭ ޤާނޫނުތަކުގައި ވަކި ގޮތަކަށް ކަނޑައެޅިފައިވާތީ، މި ލުއިތަކެއް ކުންފުނިތަކަކަށް ރައްދެއް ނުވެއެވެ. ނަމަވެސް ކުދި ވިޔަފާރިތަކުން ހިސާބުތައް ތައްޔާރުކުރުމާއި އޮޑިޓްކުރުމާގުޅޭގޮތުން ދެވިފައިވާ ލުއިތަކަކީ ކުންފުނިތަކަށްވެސް ރައްދުވާ ލުއިތަކެއް ކަމުގައި މީރާއިން ހާމަކުރެއެވެ.

Advertisements

6 COMMENTS

  1. ތިޔައީ ހޯދަން ޖެހޭ ފައިސާ. އެކަމަކު އަޅާނުލާ ތި ތިބެނީ. ތިޔަބޭފުޅުންވެސް ސިޔާސީ ބައެއްގެ ކަމެއް ނަމަ ވަރަށް ގަވާޢިދު ވެގެން އުޅޭ

  2. ކަމާބެހޭ ގޮތުން ފިޔަވަޅު ނާޅާ ކީއްވެ ވާހަކަ ދައްކަނީ

  3. އިކޮނޮމިކް މިނިސްޓަރ ފައްޔާޒު، މީރާ ގެ ކަންތައްތަކާ ހިންހަމަ ނުޖެހިގެން ދައްކާ ވާހަކަ ތަކާއި ގުޅިގެން މިހާރު ވަރަށް ބޮޑަށް އެކްޓިވްކޮށް މީރާ އުޅޭ ތަންފެނޭ. އެހެން ނަހަދަބަލަ. އޮންނަ އުސޫލުން ކަންކަން އޮންނަ ގޮތަށް މަސައްކަތް ކުރުން ވަރަށް މުހިއްމު . މީހުންނަށް ޑިޕެންޑް ނުވެބަލަ/

  4. ކޮބާތޯ ފިނޭންސް މިނިސްޓަރ، އިސްތިއުފާދީފައި ދިޔަ އިރު އެއްވެސްކަމެއް ނުވެ ފޮނިކަނޑާފައި ދިޔައީ ދޯ

  5. ކޮބަ ކިހިނެއް ތިވަނީ ސިއްސައިގެން ދާ ވަރުގެ ޢަދަދެއް ދޯ

  6. ތިކަން އަވަހަށް ހައްލުވާން އޮތް ގޮތެއް ބަލާފައި އަވަހަށް ވީހާވެސް އަވަހަކަށް ވިސްނުންތެރި ކަމާެކު ހައްލު ކުރުން މުހިއްމު

Comments are closed.