ކުށްތަކަށް އަދަބު ދިނުން(1)

1

ނަސްރުﷲ މުސްޠަފާ

ކުށްތަކަށް އަދަބުދިނުމަށް އަމުރުކުރައްވާފަ އޮތީ ކޮން އާޔަތެއްގައިބާވައެވެ؟… މަޢާފްދިނުން މާފުރިހަމައެވެ.

Advertisements

ދުނިޔޭގައި އެންމެ ކުރިއަރާފައިވާ އިންޑަސްޓްރީއަކީ ބޭސްފަރުވާގެ އިންޑަސްޓްރީކަމަށް ބުނުމަކީ ދޮގަކަށް ނުވާނެއެވެ. އެ އިންޑަސްޓްރީގައިވެސް އިންސާނުންނަށް ކުށް ހެދެއެވެ. މީހުން މަރުވެސް ވެއެވެ. ނުރަނގަޅު އަދި ނުގުޅޭ ބޭސްވެސް ދެވެއެވެ. އެއް ޑަކްޓަރަކު ދޭ ބޭސް ލިސްޓުގައިވާ ބައެއް ބޭސްތަށް ނުނގަން އަނެއް ޑަކްޓަރަކު ބުނެއެވެ. އެކަކު އޮޕަރޭޝަން ކުރަން ބުނާ އިރު އަނެކަކު ފިޒިއޯތެރަޕީ ހަދައިގެން ރަނގަޅުވެދާނެކަމަށް ބުނެއެވެ. ހުޅަނގުގެ ބޭހާއި ޗައިނާގެ ބޭހާވެސް އެހާތަފާތު ބޮޑެވެ. އެކަމަކު ސްޕެޝަލިސްޓުން ނޫނީ މިއިންޑަސްޓްރީގެ ކަންކަމުގައި ފާޑުކިޔާތަނެއް ނުފެނެއެވެ. ކޮންމެ ބޭފުޅަކުވެސް ޑަކްޓަރުގެ ބަސްއަހައިގެން ނުކުމެގެންދަނީ ވަރަށް ކިޔަމަންތެރިކަމާއިއެކީގައެވެ. ޢާންމުން އުތުރި އަރާތަނެއް ނުފެނެއެވެ. ތަންދޮރު ނުދަންނަ މީހުން ކެކޭތަނެއް ނުފެނެއެވެ. އެއީ ކިހައިރީތި މަންޒަރެއްތޯއެވެ؟ ކިހައި ފުރިހަމަ އަދަބުވެރިކަމެއްތޯއެވެ؟ އެފުރިހަމަ އަޚްލާޤީ ސިފައަކީ އިސްލާމްދީން އުނގަންނަވައި ދެއްވާފައިވާ ސިފައަކަސް އެސިފަ އެންމެ ބޮޑަށް ފެނިގެންދަނީ ޣައިރު މުސްލިމުންގެ ފަރާތުންނެވެ. މުސްލިމުންގެ ފަރާތުންވެސް މިފަދަ ރިވެތި ސިފަތައް ފެނެއެވެ.

ބޮޑެތި މީހުންނަށް އިޙްތިރާމް ކުރުމާއި ބޮޑެތި މީހުންނަށް ވާހަކަ ފެށުމަށް އިސްކަން ދިނުމާއި ދާއިރާގެ ޚާޢްޞަ ބޭފުޅުންނަށް އެބޭފުޅުންނަށް އެޚާޢްޞަ މަޤާމް ދިނުމާއި ރޭނުމުގެ ތަޖުރިބާ ކާރުން ލައްވާ ރޭވުމާއި އާކިޓެކްޗަރުން ލައްވާ ގެ ކުރެހުމާއި އިންޖިނިއަރުން ލައްވާ އިންޖީނުރާވައި ބެލެހެއްޓުމާއި ކަރަންޓް ވަޔަރިންގް އެކަމުގެ މާހިރުން ލައްވާ ކުރުވައިފިނަމަ ތަން ފުރިހަމަވެގެން ދާނެއެވެ. ނޫންނަމަ އިސާހިތަކު ޢިމާރާތް ހަލާކުވެ ސުންނާފަތިވެދާނެއެވެ.  މިކަންކަމަކީ އެންމެންވެސް ބަލައިގަންނަ ރީތި އާދަކާދަތަކެކެވެ.

ހަމަ މިމޭރުމުން ދީން އުނގެނިވަޑައިގަންނަވާ ބޭފުޅުންވެސް އެކިއެކި ދީނީ ދާއިރާއިން ޚާއްޞަވުމަށްޓަކައި ޑަކްޓަރުންނެކޭ އެއްފަދައިން އެތަކެއް އަހަރުތަކެއް ހޭދަކުރެއެވެ. މެޑިސިން ހެދުމަށް 6 އަހަރު ހޭދަވާއިރު ދީނީރޮނގުންވެސް ފަސްޓް ޑިގްރީ ހެދުމަށް މަދީނާޔުނިވަރެސިޓީގައި މުޅިން އަލަށް ޢަރަބި ކިޔަވާ ކުއްޖާ ހޭދަކުރެއެވެ. އަދި ޚާއްޞަވުމަށް އަނެއް 6 އަހަރު ހޭދަކުރެއެވެ. އޭގެއިތުރަށް ޕީ އެޗް ޑީއަށްވެސް ގާތްގަނޑަކަށް އެހާ ދުވަސް ހޭދަކުރަން ޖެހެއެވެ. މިހުރިހައި އަހަރުތަކެއް ދުއްވާލައިގެން ޚާޢްޞަވެވަޑައިގެން ވަޑައިގަންނަވާ ދަންނަ ބޭކަލަކު އެހެން ހުއްޓާ ކުއްލިއަކަށް އިސްކޫލުން ކަނޑާލާފައިވާ މީހުން ދީނުގެ ވާހަކަ ދައްކަން ފަށައިފިނަމަ މިއީ ބޮޑުވެގެންވާ ޙައިރާން ކުރުވަނިވި ކަމަކަށް ވާނެއެވެ. މިއީ ދުނިޔެ ފަނާވުމުގެ ޢަލާމާތަކަށްވެސް ވެދާނެއެވެ. އެހެނީ “އައްރައްދު ޢަލަލް ބަކްރީ” ގައި ބައިކުޅަބައި ފިޤްހުވެރިޔާ މީސްތަކުން ފާސިދު ކުރާނެކަމުގައި ޝައިޚުލް އިސްލާމް އިބްނިތައިމިޔާ ބަޔާންކުރައްވާފައިވެއެވެ. އިސްކޫލުން ކަނޑާލި މީހުން ނުވަތަ ކޮންމެވެސް ދުނިޔަވީ ދާއިރާއެއްގައި މާސްޓަރސްއާއި ހަމައަށް ގޮސްފައިވާ މީހުން ދީނީ ކަންކަމުގައި ޚިޔާލު ފާޅުކުރަނީ އެއީ ކުޑަކުޑަކަމެއް ކަމުގައި ދެކިގެންނެވެ. ތަޢުލީމުއްދިޔާނާ ފަދަ ދެތިން ފޮތް ކިޔާލުމުން ހީވަނީ ޢިލްމުވެރިއަކަށް ވީ ހެންނެވެ. ތިމަންނައަށް ފެންނަނީ މިހެންނޭ އެހެންނޭ ކިޔާއިރު އެހިންގަނީ ކިހައި ބޮޑު ޖަރީމާއެއްކަން ނޭނގެނީ ބާވައެވެ؟ 15 ޑިސެމްބަރުގައި ނޫހެއްގައި” … ކުށަށް އަދަބު ދިނުމަށް ވަނީ އަމުރުފުޅު ކުރައްވާފަ!…” މިހެން އޮތުމުން މީސްތަކުންނަށް ހީވާނީ އެއީ ތެދެއްކަމަށެވެ. ނަމަވެސް ދަންނަ އެއްވެސް ބޭފުޅަކު އެހެނެއް ވިދާޅެއް ނުވާނެއެވެ. އެހެނީ އިސްލާމް ދީނުގައި ކުށަށް އަދަބު ދިނުމަށް އަމުރުކުރައްވާފައެއް ނުވެއެވެ. އަމުރުކުރައްވައިފިނަމަ އެވާނީ ވާޖިބުކަމަކަށެވެ. އެކަމަކީ އާދެ ކުށަށް އަދަބު ދިނުމަކީ އިސްލާމްދީނުގައި ވާޖިބުކަމެއް ނޫނެވެ. އަދި ކުށަށް އަދަބު ދޭންވާނީ އެނޫން ގޮތަކުން އޭނާ އިސްލާޙްނުވާނެކަން ޔަޤީންވުމުންނެވެ. ..(ނުނިމޭ)

Advertisements

1 COMMENT

Comments are closed.