ނޮޅިވަރަންފަރު ދަނޑު ސަރަހައްދުގައި އަލިފާން ރޯވެއްޖެ

0

 

 

Advertisement

 

ހދ.ނޮޅިވަަރަންފަރު ދަނޑު ސަރަހައްދުގައި އަލިފާން ރޯވެއްޖެއެވެ. ނޮޅިވަރަންފަރުން ވާހަކަދެއްކި މީހަކު ބުނިގޮތުގައި

ރޯވެފައިވަނީ ދެކުނު ކޮޅުން ދަޑުހެއްދުމަށް

ރައްޔިތުންނަށް ދޫކޮއްފައިވާ ސަރަހައްދުގަ ކަމަށް.

ނޮޅިވަރަންފަރު ޕޮލިހުންނާއި ރައްޔިތުން ގުޅުގެން މިހާރު ދަނީ މި އަލިފާން ނިއްވުމުގެ މަސައްކަތް ކުރަމުންނެވެ.

އަލިފާން ނިއްވުމައްއެހީތެރިވުމަށް

އެމް އެން ޑީއެފްގެ އަލިފާން ނިއްވާ ސިފައިން ވެސް މިހާރު ދަނީ ނޮޅިވަރަންފަރަށް  ދިޔުމަށް ދަތުރު ކުރަމުންނެވެ.

މިހަރުވަނީ އެމް އެން ޑީއެފް ގެ އެހީތެރިކަމާއިއެކު އަލިފާން ކޮންޓްރޯލް ކުރެވިފައެވެ.

ނޮޅިވަރަންފަރުން ވާހަކަ ދެއްކިމީހަކު ބުނި ގޮތުގައި ބޮޑަށް ބެލެވެނީ ކޮންމެވެސް ބަޔަކު ގަސްތުގައި އަލިފާން ރޯކޮއްފައިވާކަމަށް.  އަލިފާން ރޯވެފައިވަނީ ތަންތަން ކޮޅުގައި،

މި ގޮތައް ރޮލެއްނުވާނެ މީހަކު ގަސްތުގައި ރޯކުރުމުންނޫނީ “ނޮޅިވަރަންފަރުން ވާހަކަ ދެއްކި މީހަކު ބުންޏެވެ.”

 

 

 

 

 

Advertisements