ކުޑަރުމާ 20

0

އަލްއުސްތާޛު ސަޢުދު ޢަބްދުލްކަރީމް

 

Advertisement

ވިސްނުމެއްގެ ތެރެއަށް ގެއްލިފައި އިނުމަށްފަހު ކުއްލިއަކަށް ކަމެއް ހަނދާންވީ ކަހަލަ ގޮތަކަށް ސިއްސައިގެން ގޮސްފައި އަސީދު ފޯނު ނެގިއެވެ. ނަންބަރަކަށް ގުޅާލިއެވެ. ހެލޯ އަހްމަދުބެއާއި ގުޅިދާނެތޯ؟ އަސީދު އެކޮޅުން ފޯނު ނެގުމުން ވާހަކަދެއްކިއެވެ. އާނ! ވާހަކަދައްކަނީ. ތިޔައީ ކޮންކުއްޖެއްތަ؟ އަހްމަދުބެ ސުވާލުކުރިއެވެ. މިއީ އަސީދު. ނާޒްލީގެ ފިރިމީހާ. އަޅުގަނޑު އަހްމަދުބެއާއި ބައްދަލުކޮށްލަން ބޭނުންވޭ! އަސީދު ބުންޏެވެ. އެއީ ކޮންކަމަކު؟ އަހްމަދުބެ ސުވާލުކުރިއެވެ. އެއީ ވަރަށް ބޮޑު ވާހަކައެއް ދައްކަންވެގެން. ވަރަށް މުހިއްމުކަމެއްގައި ލަފައަކާއި މަޝްވަރާއެއް ހޯދަން. އަސީދުގެ ވާހަކަ ނުނިމެނީސް އަވަހަށް އާދޭ. ކޮއްކޮ ބޭނުންވަގުތަކު ބޭބެ މިހުރީ ތައްޔާރަށް. އަނެއްކާ ނާޒްލީ ކޮއްކޮއަށް ކަމެއްވީތޯ؟ އަހްމަދުބޭ ހާސްކަމާއެކު ސުވާލުކުރިއެވެ. ނޫން ބޭބެ. ނާޒްލީއަކަށް ކަމެއްނުވޭ. ހުރިހާކަމެއްވެސް ރަނގަޅު. އަޅުގަނޑު މިއަދު ހަވީރު އަހްމަދުބެއާއި ބައްދަލުކުރަން ދާނަން. އަސީދު ފޯނު ބޭއްވިއެވެ. އަސީދުގެ ހިތަށްއެރިއެވެ. އަހްމަދުބެއަކީ ނާޒްލީގެ މަންމައާއި އެއްބަނޑު އެއްބަފާ ބޭބެ ކަމުގައިވިޔަސް ވޭތުވެދިޔަ ޒަމާންތަކުގައިވެސް އެމީހުންގެ ދިރިއުޅުމުގެ އެއްވެސް ކަމަކާ ނުބެހި މާދުރުގައި ހުރި މީހެކެވެ. ވީމާ މިބާވަތުގެ ކަމެއްގައި އޭނާއާއި މަޝްވަރާކުރުމަކީ ބޭނުންކަމެއް ބާވައެވެ؟ ކޮންމެ ގޮތެއްވިޔަސް މިވަގުތު ދުނިޔޭގައި ހުރި ނާޒްލީއާއި އެންމެ ގާތް މީހަކީ އަހްމަދުބެއެވެ. އަނެއްކޮޅުން ނާޒްލީގެ މައިފުށު ބޮޑުބޭބެއަކީވެސް އަޙްމަދުބެއެވެ. އަހްމަދުބެއާއި ވާހަކަނުދައްކާ މިކަން އެއްގޮތަކަށްވެސް ނިންމައިގެން ނުވާނެއެވެ. މިފަދަ ޚިޔާލުތަކެއްގައި ހުރެ އަސީދު ގެއަށް ދިޔައެވެ.

ހަވީރު ފަހެއް ޖެހިއިރު އަސީދު ހުރީ އަހްމަދުބެއާއި ބައްދަލުކުރުމަށްޓަކައި އަޙްމަދުބޭގެ ގޭގެ ފެންޑާ މަތީގައެވެ. އައްސަލާމް ޢަލައިކުމް. ކޮއްކޯ ކޮން ހާލެއް! އަޙްމަދުބޭ އުފާވެރިކަމާއެކު ބުންޏެވެ. ވަޢަލައިކުމުއްސަލާމް އަޅުގަނޑުގެ ޙާލު ރަނގަޅު. ބޭބެ ކޮން ޙާލެއްތޯ؟ ޖަވާބު ދިނުމުގެ ގޮތުން އަސީދު ބުނެލިއެވެ. ބޭބެ ޙާލު ރަނގަޅު. ދުރުވޭ އިށީންނަން. އަޙްމަދުބޭ ގޮނޑިއަށް އިޝާރާތްކުރަމުން ބުންޏެވެ. އަޙްމަދުބޭ އަޅުގަނޑު ދައްކަން މިއައީ ވަރަށް އެހެން ކަހަލަ ވާހަކައެއް. އަސީދު އިށީނުމަށް އުޛުރުވެރިވާގޮތް ދައްކަމުން ބުންޏެވެ. އެންމެ ރަނގަޅު. ދުރުވޭ ބޭބެގެ ކޮޓަރިއަށް އަޙްމަދުބެ އެތެރެއަށް ހިނގައިގަންނަމުން ބުންޏެވެ. އަޙްމަދުބެއާއި އަސީދު، އަޙްމަދުބޭގެ ކޮޓަރީގައި ގޮނޑީގައި އިށީނުމަށްފަހު އަޙްމަދުބޭ އަޅުގަނޑު މިއަދު ދައްކަން މިއައީ ވަރަށް އެހެންކަހަލަ ވާހަކައެއް. މިވާހަކަ ދައްކަން ލަދުވެސްގަނޭ. އަސީދު އިސްދަށަށް ޖަހާލައިގެން އިނދެ ބުންޏެވެ. ބޭބެ ގާތު އެއްވެސް ވާހަކައެއް ދައްކަން ލަދު ގަންނާނެކަމެއްނެތް. ބޭބެއަކީ ދުރުގައި ހުއްޓަސް ކޮއްކޮމެންގެ އެންމެ ގާތުގައި ހުރި މީހެއް! ބޭބެގެ ހިތް އަބަދުވެސް ކޮއްކޮމެންނަށް ސާފުވާނެ. އަވަހަށް ބުނޭ ކޮން ވާހަކައެއް އެއީ. އަޙްމަދުބޭ ހަމްދަރުދީ ފާޅުކުރާ ގޮތް ދައްކަމުން ބުންޏެވެ. މިއީ އަހަރެމެންގެ އަމިއްލަ ޙަޔާތާއި ބެހޭ ވާހަކައެއް. އެހެންނަމަވެސް މިކަމުގައި މަޝްވަރާ ހޯދަން ހުރި އެންމެ ގާތް މީހަކީ އަޙްމަދުބެ ކަމުގައި ދެކެން. އަސީދުގެ މިޖުމްލައަށް ތާޢީދުކުރުމުގެ ގޮތުން އަޙްމަދުބޭ ބޯ ޖަހާލިއެވެ. އަސީދު އިސް އޮބައިލައިގެން އިނދެ ވާހަކަ ކުރިއަށް ގެންދިޔައެވެ. އަޙްމަދުބެމެންނަށް މިކަމުގެ ޙަޤީޤަތް ވަނީ އޮޅިފައެވެ. ސަބަބަކީ އަޅުގަނޑާއި ނާޒްލީގެ އުޅުން ހުރި ގޮތުން ހަމަ އެކަކަށް އެކައްޗެއްވެސް ނޭނގެއެވެ. އަޅުގަނޑުމެންގެ ދިރިއުޅުމުގައި ފޮރުވިފައިވާ ކަންތައްތަކެއް ނާޒްލީގެ ބައްޕައަކަށްވެސް ރަނގަޅަށް އެނގިއެއްނުލައްވާނެ. ނާޒްލީގެ ބައްޕަ ނިޔައުވަންދެންވެސް ހީކުރައްވައިގެން ހުންނެވީ އަޅުގަނޑުމެންގެ ދެމީހުން އުޅެމުން އަންނަނީ ވަރަށް ހަމަޖެހޭ އުފާވެރި ދިރިއުޅުމެއް ކަމަށް. އެހެންނަމަވެސް އެއީ ޙަޤީޤަތެއްނޫން. ވޭތުވެދިޔަ ޒަމާންތަކުގައިވެސް ދެމީހުންގެ ދިރިއުޅުން ހުރީ ވަރަށް އެހެންކަހަލަ ގޮތަކަށް. އަސީދުގެ ވާހަކަ އަޙްމަދުބޭ ކަނުލާ އަޑުއަހަމުން ގެންދިޔައެވެ. އަސީދު ފެށުނީއްސުރެ އެދެމީހުންގެ ވާހަކަތައް ކިޔައިދިނެވެ. އަސީދަށް ނާޒްލީއާއި އިންނަން ޖެހުނު ގޮތާއި ވޭތުވެދިޔަ ދިގު ޒަމާނުގައިވެސް ނާޒްލީއަށް ފުރިހަމަ ލޯބި ނުދެވޭކަމާއި ފަޅި ސިކުންތަކަށްވެސް އާޝިޤާގެ ހަނދާންތަކާއި ދުރަކަށް ނުދެވޭކަމެވެ. ވީމާ މިކަމުގެ ރަނގަޅު ލަފައަކަށް އަޙްމަދުބޭގެ ގާތުން އެދެނީ ކަމުގައި އަސީދު ބުންޏެވެ. ވަރަށް ފަރުވާތެރިކަމާއެކު އަޑުއަހަން އިން އަޙްމަދުބޭ ކުޑަކޮށް ވިސްނާލާފައި އަސީދު އާޝިޤާއާ ދެއަންބަށް އިންނަންވީއެއްނު. ވަރަށް ވިސްނުންތެރިގޮތް ދައްކަމުން އަޙަމްދުބޭ ބުނެލިއެވެ. ލައްބަ. ތިއީ އަޅުގަނޑުވެސް ވިސްނި ގޮތް. ޢާޝިޤާވެސް ތިޔަ ގޮތާއި ރުހި ޤަބޫލު. އަޅުގަނޑު އެދަތުރު ނިމިގެން އައީވެސް ނާޒްލީއާއި ވާހަކަދައްކައިގެން ތިޔަ ގޮތަށް ނިންމަން. އެކަމަކު … އެކަމަކު ކިހިނެއްވީ ކޮއްކޯ އަޙްމަދު ޝައުޤުވެރިކަމާއެކު ބުނެލިއެވެ. ވީގޮތަކީ ނާޒްލީގެ ފުށުން އިވުނު އަޑުތަކާއި ފެނުނު މަންޒަރުތަކުން އެވާހަކަދައްކަން ނުކެރި ފަސްކޮށްލީ އަދި އެއަޑުތަކުގެ ހަޤީޤަތަކީ ކޮބައިތޯ ހޯދަން ޝައުޤުވެރިވެވުނީ އަސީދު ބޮލުގައި އަތް އުނގުޅާލަމުން ބުންޏެވެ. ދެން ކިހިނެއްވީ؟ އަޙްމަދުބޭ އަވަސް އަވަހަށް ސުވާލުކުރިއެވެ. ދެންވީ ގޮތަކީ ނާޒްލީގެ ޙަޤީޤަތްވެސް އެނގުނީ. ދެން ހަދާނެގޮތް އަޅުގަނޑަށްވެސް ހުސްވީ. ހޫން. ނާޒްލީ ކިހިނެއްވީ؟ އަޙްމަދުބޭ އެހިއެވެ. އަސީދު ވަކި ޖަވާބެއް ނުދީ ދަބަހުން ކުޑަކުޑަ ވޯކްމަނެއް ނަގާ އަޙްމަދުބެ އަތަށް ދިއްކޮށްލިއެވެ. އަހްމަދުބެ މިރޯލް މިއަޑުއައްސަވާ ލައްވާފައި އަޅުގަނޑަށް ރަނގަޅު ލަފައެއް ދެއްވާ! މިވަގުތު އަޅުގަނޑު ގޮސްލާނަން. މިހެން ބުނެފައި އަސީދު ނިކުމެގެން ހިނގައްޖެއެވެ. އަސީދު ދިއުމުން ކޮޓަރި ތަޅުލާފައި އަޙްމަދުބެ ވަރަށް ފަރުވާތެރިކަމާއެކު އެރޯލް އަޑުއަހަމުން ގެންދެއެވެ. ބައެއް ފަހަރު ފަހަރަށް ވަރަށް ދެރަވެއެވެ. އަނެއްބައި ފަހަރަށް ވަރަށް ރުޅިވެރިގޮތްވެސް މޫނުމަތިން ފެނެއެވެ. މިފަދަ ޙާލެއްގައި ގޮސް ރޯލް އަޑުއަހާ ނިންމާލިއެވެ.

ރޭގަނޑު ނުވައެއް ޖެހިއިރު އަސީދުގެ ސައިކަލު ގޮސް މަޖީދީމަގުގެ އިރަށްގޮސް ނިމޭ ހިސާބުގައި މަޑުކޮށްލިއެވެ. އާޝިޤާ ފަރިގޮތަކަށް ހެވިފައި ހުއްޓެވެ. އިސްތަށިގަނޑު ވަޔާ ވިހުރިލަމުންދާއިރު އެ އިސްތަށިގަނޑުން މަޑުމަޑު މީރުވަހެއް ޖައްވުގެ ތެރެއަށް ފޮނުވަމުންދެއެވެ. އަސީދު ސައިކަލު މަޑުކޮށްލުމާއެކު އާޝިޤާ އައިސް އަސީދު ގާތަށް ހުއްޓިއްޖެއެވެ. އާޝިޤާގެ އަތުގައި އޮތް ޒުވާރިމާ ގޮށިން ޒުވާރިމާކޮޅެއް ނަގާ އަސީދުގެ އަތަށް ދިއްކޮށްލިއެވެ. އަސީދު ޝުކުރިއްޔާއޭ ބުނަމުން އެޒުވާރިމާކޮޅުގައި ހިފިއެވެ. އަރާ ސައިކަލަށް. އަތުގެ އިޝާރާތުން ސައިކަލުގެ މަޑި ދައްކަމުން އަސީދު ބުންޏެވެ. ޝުކުރިއްޔާ. ތިޔައީ އަދި އަޅުގަނޑަށް ހައްޤު މަޤާމެއްނޫން. ޢާޝިޤާ ބުނެލިއެވެ. މިއަކީ މީހުން ވާހަކަދައްކަން ތިބޭ ތަނެއްނޫނެއްނު. ކޮންމެވެސް ތަނަކަށް ގޮސް އިށީނދެލައިގެން ތިބެއެއްނު ވާހަކަދެއްކޭނީ. އަސީދު ބުނެލިއެވެ. އަސީދު ބުނުއްވާ ދާންވީތަނެއް އަޅުގަނޑު ހިނގާލާފައި ހިނގައިދާނަން. އާޝިޤާއަށް ފެންނަ ތަނެއް ބުނެބަލާ އެތަނަކަށް އަހަރެން ހިނގައިދާނަން. އަސީދު ބުނެލިއެވެ. ނޫން. ދަޢުވަތު ދިނީ އަސީދު އެހެންވީމާ ދާންވީތަންވެސް އެނގޭނީ އަސީދަށް. އާޝިޤާ ގޮތެއް ނިންމުމަށް ދެކޮޅުހެދިއެވެ. އަހަރެން ދަޢުވަތުދީ އަހަރެން ސައިކަލަށް އަރަން ބުނީވެސް. އެކަމަކު އާޝިޤާ އެކަމާވެސް ދެކޮޅުހެދި އާޝިޤާގެ އަނގަ ބައްދާލުމުގެ ގޮތުން އަސީދު ބުނެލިއެވެ. ދެން މިތާނގައި މިބަހުސްކުރަން ތިބުން މާރަނގަޅެއްނޫން. މިތާކު އިންސާފުކުރާނެ ފަނޑިޔާރެއްވެސް ނެތް. ދެން ކޮންމެވެސް ތަނަކަށް ދާން ހިނގާ. ހިނިއައިސްފައިހުރެ އާޝިޤާ ބުނެލިއެވެ. ސައިކަލު ޕާކުކުރުމަށްފަހު އަސީދު އައިސް އާނ! ހިނގާދާން. ދެމީހުން އެކުގައި ހިނގާފައިދާއިރު ހީވަނީ އަލަތު ކައިވެނިގެރޭ ހަނީމޫނަށް ނުވަތަ މާމުއިހަނދަށް ހިނގާލައިފައިދާ ޖޯޑެއްހެނެވެ. މަޑުހިނގުމެއްގައި ލަދުރަކިގޮތަކަށް ގޮސްވަނީ “މީރު” ރެސްޓޯރެންޓަށެވެ. ރެސްޓޯރެންޓްގެ މޭޒެއްގެ ކައިރީގައި އިށީނުމުން ވޭޓަރ އަގު ލިސްޓާއި ނޯޓް ފޮތާއި ގަލަން މޭޒުމަތީގައި ބޭއްވިއެވެ. ކުޑައިރުކޮޅެއްގެ ތެރޭގައި ދެތަށި ފެންވެސް ބެހެއްޓިއެވެ. އަވަހަށް އޯޑަރުދީ، އަސީދު އިޝާރާތްކޮށްލަމުން ބުންޏެވެ. ނޫން. އޯޑަރުދޭންވާނީ އަސީދު އާޝިޤާ ސަލާމަތްވުމުގެ ގޮތުން ބުންޏެވެ. އެކީއްވެ އަހަރެން ދޭންވީ. އެއީ ދައުވަތު ދިން މީހާ އޯޑަރުވެސް ދޭންވާނީ. އާޝިޤާ ބުންޏެވެ. ދަޢުވަތު ދިން މީހާއަށް ކިހިނެއް އެނގެނީ ދަޢުވަތު ލިބޭ މީހާއަށް މީރުވާނެ އެއްޗެއް. އަސީދު ހިނިތުންވެފައި ބުންޏެވެ. މިއައީ “މީރެއްނު” މީރުގައި ހުންނާނީ ހައްތާވެސް މީރު އެއްޗެހި. އާޝިޤާ މިހެން ބުނުމުން އަސީދު ގާތަށް ވަރަށް ހިނިއައެވެ. ނަމާ ރަހަޔާ ތަފާތުވެދާނެ. ކަމާއި ބަހާވެސް ވަރަށް ގިނަފަހަރަށް ތަފާތުވޭނޫންތަ؟ އަސީދުގެ ސުވާލެއް ހުށައަޅާލިއެވެ. ދެން ކޮންމެ ކަމަކަށްވެސް އަސީދު ފަށާނީ ޢިލްމީ ބަހުސްކުރަން. ބަލަ މިއީ ބަހުސްކުރާ އިސްޓޭޖެއްނޫނޭ. މިއީ ރެސްޓޯރެންޓެއްގެ މޭޒުދޮށް. މިތާނގައި ދައްކާނީ މިމާޙައުލާ ގުޅޭ ވާހަކަ. އާޝިޤާ ހިނިގަނޑެއް ދުއްވާލަމުން ބުންޏެވެ. އަހަރެން ބޭނުމީ އައިސް ކޮފީއާ ޓޫނާ ސޭންޑްވިޗެއް. އާޝިޤާ ބޭނުން އެއްޗެއް އެނގޭނީ އާޝިޤާއަށް. އަސީދު މިހެން ބުނަމުން އޯޑަރނޯޓްކުރާ ފޮތާއި ގަލަން އާޝިޤާއާއި ގާތަށް ޖައްސާލިއެވެ. އާޝިޤާ: އަހަރެން ބޭނުމީ ލިބޯހުތު ފަންޏަކާ ދެވައްތަރެއްގެ ކުޅި ހެދިކާ. އާޝިޤާ އޯޑަރު ނޯޓްކުރާ ފޮތުގައި ލިޔެލުމަށްފަހު ވޭޓަރާއި ޙަވާލުކުރިއެވެ. ކޮބާ ދަތުރުގެ ކަންތައްތައް ކިހިނެއްތަ؟ އަހަރެން އައި ފަހުން ވަރަށް މަޖާތަ؟ އަސީދު ދަތުރުގެ ވާހަކައިން އާޝިޤާއާ ސުވާލުކުރިއެވެ. އަސީދު ދުރުވިފަހުން ވަރަށް ފޫހި. ޢާލިމުވެސް އޭނާގެ ރަށަށް ދުރުވެއްޖެ. ދެން ހުރި ޝިހާ އެކަނި. ވަފާވެސް އުޅެނީ ވަރަށް އަވަދިނެތި. އެހެންވީމާ ވަރަށް ފޫހިވި. އެހެންނަމަވެސް ޖެހޭނީ ހުންނަންތާ. އާޝިޤާ ދަތުރު ތަފްޞީލުދިނެވެ. ދެން އެއަތޮޅު ނިމުނީތަ؟ އަސިދު ސުވާލުކުރިއެވެ. ނޫން. އަދި މިދެވުނީ އެންމެ ދެރަށަށް. އަދި ޖެހޭ މާޅޮހާއި، މަތިވެރިއާއި، ފޮޅުދޫއާއި އުކުޅަސް، ރަސްދޫ، ތޮއްޑޫ މިރަށްރަށަށް ދާން. އާޝިޤާ  ދަތުރު ކުރިއަށް އޮތްގޮތް ކިޔާދިނެވެ. އަދި ހާދަ ދުވަހެއް ވާނޭދޯ ތިޔަ އަތޮޅު ނިންމަން. އަސީދު ކެތްތެރިކަން ކުޑަގޮތަކަށް ސުވާލުކުރިއެވެ. މިހާރު ޤަސްދުކޮށްފައި އޮތީ އެ އަތޮޅު ދެބަޔަށް ބަހާލައިގެން ކޮންމެ ތިން ރަށެއްގެވެސް އަންހެނުންގެ ކޮމިޓީ އެއްރަށަކަށް ޖަމާކޮށްފައި މަސައްކަތު ބައްދަލުވުމެއް ބާއްވަން. އޭރުން އަދި ދެބުރުން މުޅި އަތޮޅު ނިންމާލެވޭނެ. އާޝިޤާ ދަތުރު ކުރިއަށް ރޭވިފައި އޮތްގޮތް ކިޔައިދިނެވެ. ވޭޓަރ އެކްސް ކިއުސްމީ އޭ ބުނުމަށްފަހު މަޑުމަޑުން ގާތްވެ އޯޑަރުދިން ތަކެތި މޭޒުމަތީގައި  ބެހެއްޓިއެވެ. ވާހަކައިގެން ކުރިއަށް ދާއިރު މޭޒުމަތީގައި ހުރި ދެތަށިން މަދުމަދުން ހުސްވަމުންދެއެވެ. ކޮންދުވަސްވަރެއްގައިތަ ދެން އެއަތޮޅަށް ފުރަން ޖެހެނީ އަސީދު ސުވާލުކުރިއެވެ. އަންނަ ހަފްތާ ނިމޭހާތާނގައި ފުރަންޖެހޭނެ. އާޝިޤާ އޮޅުންފިލުވައިދިނެވެ. އަހަރެން މިއުޅެނީ އަންނަ ހުކުރުދުވަހުގެ ރޭ ޕާޓީއެއް ބާއްވަން . އާޝިޤާއަށް ދަޢުވަތުދޭނަން. ދާނަންދޯ؟ އަސީދު ސުވާލުކުރިއެވެ. ދެވުނިއްޔާ ދާނަން. އާޝިޤާ ފަރުވާކުޑަގޮތަކަށް ބުންޏެވެ. ކީއްވެ ދެވުނިއްޔާ ދާނަމޭ ތިޔަ ބުނީ. އަސީދު ކުޑަކޮށް ނުރުހިފައިވާ ރާގެއްގައި ބުންޏެވެ. އަސީދުވެސް ވިސްނާލަބަލަ. އަސީދު ބާއްވާ ކޮންމެ ޕާޓީއަކަށް ގޮސް އަސީދު ދޭ ކޮންމެ ދަޢުވަތެއް ޤަބޫލުކޮށް ހަދާއިރު އަހަރެންވެސް މިއީ އިންސާނެއް. އަހަރެންގެވެސް ވަނީ ގަނޑުލޭކޮޅަކުންވާ ހިތެއް. އެހިތުގައިވެސް ޝުއޫރުތަކެއްވޭ. އެހިތުގެ މިސްރާބެއްވެސް ވޭ. އެހިތުގެ ރިހުމާއި ކެކުޅުންތަކަކީ އަހަރެންގެ އަމިއްލަ ނަފްސަށް ކޮންޓްރޯލްކުރެވޭ ވަރުގެ ކަމެއްނޫން. ވަރަށް ގިނަ ދުވަހު ކެތްކޮށްފިން. ވަރަށް ގިނަ ދިލަ އުދާސްތަކެއް މިހިތުގައި ފޮރުވައިފިން. ނަމަވެސް….! އާޝިޤާއަށް ގިސްލެވިއްޖެއެވެ. ލޮލުން ފޭބި ސާފު ކަރުނަ ތިކިތައް އެމޭކަޕް ކުރުމެއް ނެތް ޖަންބުކުލައިގެ ކޯތާފަތްމަތީ ދިގު ރޮނގެއް ދަމަމުންދެއެވެ. ރޮމުން ކަހަލަ ގޮތަކަށް އާޝިޤާގެ ވާހަކަ ކުރިއަށް ގެންދިޔައެވެ. އަސީދުއެވެ. އަސީދު ނިކަން ރަނގަޅަށް ވިސްނަބަލާށެވެ. އަހަރެންގެވެސް އުމުރުގެ ދުވަސްތައް ފާއިތުވަމުން މިހެރަދަނީއެވެ. އަދިވެސް އަހަރެން މިހިރީ ހަމަ އަސީދުގެ އިންތިޒާރުގައެވެ. ޔަގީންކަމެއް ނެތް އިންތިޒާރުގެ ހިތި މޭވާއެއްގެ ގޮތުން ހުސްވުމެއް ނެތް ކަރުނަތައް އޮހޮރަ އޮހޮރައެވެ. މިއީ ނިމުމެއް ނެތް އިންތިޒާރެއް ހެއްޔެވެ؟ އަސީދު ރަނގަޅަށް ބުނެބަލާށެވެ. މިގޮތަށް “ކަރުނަގއިގެ ކަނޑެއްގައި” އިންތިޒާރުކުރަންވީ ކިހާ ދުވަހެއް ވަންދެން ހެއްޔެވެ؟ އަހަރެން މިހުރީ އެންމެ ފުރަތަމަ ދުވަހުއްސުރެ އެންމެ ފަހު ދުވަހާއި ހަމައަށްވެސް ހަމަ މިގޮތުގައެވެ. އަސީދުގެ ހަތަރުވަނަ އަންބަކަށް ވިޔަސް ރުހި ޤަބޫލުވެގެންނެވެ. އާޝިޤާ އަސީދުގެ ކޮނޑުގައި ބޯއަޅާލިއެވެ. އިތުރު އެއްޗެކޭ ނުބުނެ ގިސްލަންފެށިއެވެ. އާޝިޤާގެ ލޮލުން ފައިބަމުން ދާ ކަރުނަތަކުން އަސީދުގެ ކޮނޑުމަތި ތެތްމަމުންދެއެވެ. އާޝިޤާއަށް ކުރާނެ އަސަރާއި ވާނެ ދެރަ އަހަރެންނަށްވެސް ހަމަ ރަނގަޅަށް އެނގޭ. އެކަމާ އަހަރެން ދެރަވެސްވޭ. ކޮންމެ ރެއަކު ނިދީގައިވެސް އަހަރެން އާޝިޤާގެ ވޭނީ އާދޭސްތަކާއި ޝަކުވާތައް އަޑުއަހަން. އެހެންނަމަވެސް ތަޤުދީރުގައި އެކަމެއް ރޭވިފައިވާ ގޮތަކާއި ޚިލާފަށް އެއްކަމެއްވެސް ނުވާނެ. އަހަރެން ބޭނުމެއްނޫން ގިނަގިނަ އަންހެނުންނެއް. އަހަރެން ބޭނުމީ ހަމައެކަނި އާޝިޤާ. އެހެންނަމަވެސް މިދެމެދުގައިވަ ހުރަސްތައް އަސީދަށްވެސް ރޮވޭގޮތްވެއްޖެއެވެ. އަދި އަމިއްލަ ނަފްސުގެ މައްޗަށް ބާރުފޯރުވަން މަސައްކަތްކުރަމުން ފަޓުލޫނުގެ ފުރަގަހަށް އަތްލާފައި ނެގީ ކުޑަރުމާލެކެވެ. މަޑުމަޑުން އޯގާތެރިކަމާއެކު އާޝިޤާގެ މޫނު ފުހެލަދިނެވެ. އެއަށްފަހު މަޑުމަޑުން އާޝިޤާގެ އަތުގެ ތެރެއަށް އެރުމާ ލިއެވެ. ރުމާ އަތުގައި ހަމަޖެހުމާއެކު އާޝިޤާގެ ހިއްސުތަކަށް ދިރުމެއް ލިބުނު ކަހަލައެވެ. މަޑުމަޑުން އާޝިޤާގެ އަތް ހަރަކާތްތެރިވާން ފަށައިފިއެވެ. މަޑުމަޑުން އެރުމާލުން އަސީދުގެ މޫނު ފުހެލަދިނެވެ. އެކަކު އަނެކެއްގެ މޫނަށް ހިތާމަވެރި ނަޒަރަކުން ބަލާލެވުނެވެ. ވޭޓަރު އައިސް ދުފާތަބަށް ބަހައްޓައިފިއެވެ. އިރާދަކުރެއްވިއްޔާ އާޝިޤާއަށް މާދިގު އިންތިޒާރެއް ކުރާކަށް ނުޖައްސާނަން. ވަރަށް އަވަހަށް އިންތިޒާރުގެ ނިމުން އަތުވެދާނެ. އަދި ކާމިޔާބީގެ އުފަލުގައި ހޭން ފަށަން ޖެހިދާނެ.” އަސީދު ޔަޤީންކަމާއެކު އެއް އަތުން އާޝިޤާގެ ބުރަކަށީގައި ފިރުމައިދެމުން އަނެއް އަތުން ކަރަންފުލެއް އަނގަޔަށް ލާ ބުރިކޮށްލަމުން ބުންޏެވެ. “އަބަދުވެސް އަހަރެން މިހުންނަނީ ހަމަ އިންތިޒާރުގެ ނިމުން އަންނާނެ ދުވަހެއްގެ އިންތިޒާރުގައި. އަހަރެން އުއްމީދުކުރަން ކޮންމެ ރެއެއްގެ ފަތިހުގެ އަލިވިލޭއިރު އަހަރެންގެ މިއަނދިރިކަމަށްވެސް ފަތިހެއް އަންނާނެކަމަށް” އާޝިޤާ އަސީދުގެ މޫނާއި މޫނު ގާތްކޮށްލަމުން ބުނެލިއެވެ. “މިކުޑަރުމާ މިރޭވެސް މިހުރިހާ ވާހަކައަކާއި ކަމަކަށް ހެކިވާނެ.” އާޝިޤާ އަތަށް އަސީދު ލައިދިން ކުޑަރުމާ އަނބުރާ އަސީދުގެ އަތަށް ލަމުން އަސީދުގެ ކަންފަތްދަށުގައި އާޝިޤާ މަޑުމަޑުން ބުނެލިއެވެ. އަސީދު އެރުމާ އާޝިޤާގެ އަނގަމަތީގައި އަޅަމުން މަޖާވައްތަރަކަށް ހީލިއެވެ. ވޭޓަރު ބިލް ގެނައުމުން ބިލް އަދާކުރުމަށްފަހު ދެމީހުން “މީރުން” ނިކުމެއްޖެއެވެ.

Advertisements