އޮކްސީ ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑްއިން މީރާއަށް ޖީ.އެސް.ޓީ ދެއްކުމަށް ސިވިލްކޯޓުން ޙުކުމްކޮށްފި

0

އޮކްސީ ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑްއިން މީރާއަށް ޖީ.އެސް.ޓީ އަދި އެއާއިގުޅޭ ޖޫރިމަނާގެ ފައިސާ ދެއްކުމަށް ސިވިލް ކޯޓުން މިއަދު ޙުކުމް ކޮށްފިއެވެ.

އޮކްސީ ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑްގެ މައްޗަށް އެފަރާތުގެ ޣައިރު ހާޟިރުގައި ޙުކުމް ކޮށްފައިވަނީ، ޖީ.އެސް.ޓީ އަދި އެއާއިގުޅޭ ޖޫރިމަނާގެ ގޮތުގައި ޖުމްލަ 140,493ރ (އެއް ލައްކަ ސާޅީސް ހާސް ހަތަރު ސަތޭކަ ނުވަދިހަ ތިން ރުފިޔާ) 3 (ތިނެއް) މަސްދުވަހުގެ ތެރޭގައި ދައްކާ ޚަލާޞް ކުރުމަށެވެ.

Advertisements