ފަހު ކުއާޓަރ ގައި އެމް.ޓީ.ޑީ.ސީ އަށް 9.2 މިލިޔަން ރުފިޔާ

0
އެމް.ޓީ.ޑީ.ސީ އަހަރުތަކަކަށްފަހު ވަނީ ފައިދާވާ ކުންފުނިތަކުގެ ތެރޭގައި ހިމެނިފައި

ސަރުކާރުން ޓޫރިޒަމް ދާއިރާ އިތުރަށް ތަރައްޤީކުރުމަށް އުފެއްދި، މޯލްޑިވްސް ޓޫރިޒަމް ޑިވްލޮޕްމަންޓް ކޯޕަރޭޝަން (އެމްޓީޑީސީ) އަށް މިދިޔަ އަހަރުގެ ފަހު ކުއާޓަރުގައި ސާފު ފައިދާގެ ގޮތުގައި ލިބުނީ 9.2 މިލިއަން ރުފިޔާ އެވެ.

އެމްޓީޑީސީއިން އާއްމުކުރި 2018 ވަނަ އަހަރުގެ ފަހު ކުއާޓަރުގެ މާލީ ރިޕޯޓް ގައިވާ ގޮތުން، އެ ކުއާޓަރުގައި ސާފު ފައިދާގެ ގޮތުގައި ލިބިފައިވަނީ 601,285 ޑޮލަރު (ގާތްގަނޑަކަށް 9.2 މިލިއަން ރުފިޔާ) އެވެ. މިއީ މިދިޔަ އަހަރުގެ ތިންވަނަ ކުއާޓަރުގައި ލިބިފައިވާ 541,138 ޑޮލަރު (ގާތްގަނޑަކަށް 8.3 މިލިއަން ރުފިޔާ) އަށް ވުރެ 1 މިލިޔަން ރުފިޔާ އިތުރު އަދަދެކެވެ. އެހެންކަމުން ތިންވަނަ ކުއާޓަރާ އަޅާބަލާއިރު 11 ޕަސެންޓުގެ ކުރިއެރުމެއް ވަނީ ސާފު ފައިދާއިން ހޯދިފަ އެވެ.

އެ ކުންފުނިން ފަހު ކުއާޓަރުގައި 1.2 މިލިއަން ޑޮލަރު އާމްދަނީގެ ގޮތުގައި ހޯދި އެވެ. އަދި ވިޔަފާރި ކުރުމަށްޓަކައި 475,679 ޑޮލަރު ވަނީ ހޭދަކޮށްފައެވެ. އަދި އެ ހަރަދުތައް ކެނޑުމުން ޖުމްލަ ފައިދާގެ ގޮތުގައި ލިބިފައިވަނީ 779,292 ޑޮލަރެވެ.

Advertisement

އެމްޓީޑީސީގެ މިދިޔަ އަހަރުގެ މާލީ ރިޕޯޓުގައިވާ ގޮތުން އެ ކުންފުނީގައި މިހާރު ތިބީ 12 މުވައްޒަފުންނެވެ. އަދި ކުންފުނީގެ ވިޔަފާރީގެ ތެރޭގައި ހިމެނޭ ކަމަށް ބުނެފައިވަނީ ކިހަވަށް ހުރަވަޅި އެވެ. އަނަންތަރާ ކިހަވަށް ހުރަވަޅީގެ ނަމުގައި ބ. އަތޮޅުގައި ހިންގަމުންދިޔަ ރިސޯޓު އެމްޓީޑީސީއިން ސަބްލީޒް ކޮށްފައިވަނީ 2010 ވަނަ އަހަރު އެވެ. ދެން އެ ކުންފުންޏަށް އާމްދަނީއެއް ލިބޭ ކަމަށް ބުނެފައިވަނީ ގއ.އަތޮޅުގައި އަޔާޑާ ކުންފުނިން ހިންގާ ފަސް ތަރީގެ މަގޫދުއާ އެވެ. މި ރިސޯޓު ސަބްލީޒް ކޮށްފައިވަނީ 2017 ވަނަ އަހަރު އެވެ. މީގެއިތުރުން އެ ކުންފުނީގެ ވިޔަފާރީގައި ހިމެނޭ އަނެއް ރިސޯޓަކީ ހދ. ނާގޯށި އެވެ.

Advertisements