ހަކުރުބަލިން ރައްކާތެރިވުމުގެ ޤައުމީ ކެމްޕެއިން ފަށައިފި

1

ހަކުރު ބަލީގެ ޤައުމީ ޕްރޮގްރާމުގެ ތެރެއިން އިސްކަންދެނީ ހަކުރުބަލީގެ ފަރުވާގެ ނިޒާމު ވަރުގަދަކޮށް ފުޅާކުރުމަށް ކަމުގައި ހެލްތު މިނިސްޓަރ އަބުދުﷲ އަމީން ވިދާޅުވެއްޖެއެވެ.

ހަކުރުބަލިން ރައްކާެތިރިވުމުގެ ޤައުމީ ކެމްޕެއިން ފެށުމަށް ކ.ތުލުސްދޫގައި ބޭއްވި ރަސްމިއްޔާތުގެ ތެރެއިން

މިނިސްޓަރ އަމީން މިހެން ވިދާޅުވީ، ދިވެހިރާއްޖޭގެ ހަކުރުބަލީގެ ޤައުމީ ޕްރޮގްރާމް އިފްތިތާހު ކުރުމަށް މިއަދު މާލެ އަތޮޅު ތުލުސްދޫގައި ބޭއްވި ރަސްމިއްޔާތުގައި ވާހަކަފުޅު ދައްކަވަމުންނެވެ.

މިނިސްޓަރ އަމީން ވިދާޅުވީ، މިއަދު އިފްތިތާހް ކުރެވުނު ހަކުރުބަލީގެ ޤައުމީ ޕްރޮގްރާމަކީ އައި.ޖީ.އެމްއެޗް.އާއި ގުޅިގެން ހަކުރުބަލިން އާއްމުން ރައްކާތެރިކުރުމަށާއި ހަކުރުބަލީގެ ފަރުވާގެ ޚިދުމަތްތައް ރާއްޖޭގައި ތަރައްޤީކޮށް ފުޅާކުރުމަށް އެކުލަވާލެވިފައިވާ ޕުރޮގުރާމެއް ކަމަށެވެ.

Advertisement

މިގޮތުން މި ޕްރޮގްރާމުގެ ތެރެއިން އިސްކަންދޭ އެއްކަމަކީ ހަކުރުބަލިން ރައްކާތެރިވުމަށް ކުރެވޭ މަސައްކަތްތައް ހަރުދަނާކުރުކަމުގައި މިނިސްޓަރ އަމީން ވިދާޅުވިިއެވެ.

އަދި އަން-ސްޓޮޕް ސެންޓަރ ތައް ޤާއިމުކުރުމާއި، ހަކުރުބަލީގެ މީހުންނަށް ވަކި ހަމަތަކެއްގެ މަތިން ފަރުވާ ދެވޭނެ ގައިޑްލައިންތައ ތައްޔާރުކުރެވި މުޅިރާއްޖޭގެ ސިއްޙީ ޚިދުމަތްދޭތަންތަނުގައި މަސައްކަތް ކުރާ ފަރާތްތަކަށް އެކަމުގެ ތަމްރީންތައް ދިނުންވެސް ހިމެނޭ ކަމަށް މިނިސްޓަރ އަމީން ވިދާޅުވިއެވެ.

މީގެ އިތުރުން ކަމާ ގުޅުންހުރި މުއައްސަސާތަކާއި އެކުގައި ހަރުބަލީގެ މީހުންގެ ދަފްތަރާއި، ރިސާރޗް އާއި ބައްޔާ ބެހޭ އިތުރު ދިރާސާތައް ކުރެވިގެންދާނެކަމަށާއި، ހަކުރު ބައްޔަށް ފަރުވާ ކުރުމުގެ ގޮތުން އަތޮޅު ތެރޭގެ ހޮސްޕިޓަލްތަކުގައި އިތުރު ޚިދުމަތްތަކާއި ވަސީލަތްތައް ގާއިމުކުރުމަށް ވަނީ ރޭވިފައި ކަމަށްވެސް ހެލްތު މިނިސްޓަރ އަބުދުﷲ އަމީން ވަނީ ވިދާޅުވެފައެވެ.

އަދި މިޚިދުމަތް ޒަމާނީ ފެންވަރެއްގައި ދިނުމަށްޓަކައި އޮންލައިން ޑައިބިޓީސް ކްލިނިކް އެއް ޤާއިމުކުރެވި، މާލޭގައި ތިއްބަވާ ޚާއްސަ ޑޮކްޓަރުންގެ ލަފާ އަތޮޅު ތެރޭގައި ތިބޭ ޑޮކްޓަރުންނަށް ލިބިގެންދާނޭ މަގު ފަހިކުރެވޭނެ ކަމަށް ވެސް މިނިސްޓަރ އަމީން ވިދާޅުވިއެވެ.

2015 ވަނަ އަހަރު މޯލްޑިވްސް ނެޝަނަލް ޔުނިވާރސިޓީ އާއި ޑައިބިޓީސް ސޮސައިޓީ އޮފް މޯލްޑިވްސް އާއި ގުޅިގެން ކުރެވުނު ދިރާސާ އަކުން ދައްކާ ގޮތުގައި ރާއްޖޭގެ ކޮންމެ 100 މީހުންގެ ތެރެއިން 8 މީހުންނަކީ ހަކުރުބަލީގެ މީހުންކަން ފާހަގަ ކުރައްވައި ހެލްތު މިނިސްޓަރ ވިދާޅުވީ، ސަރުކާރުން ހަކުރުބައްޔަށް ޚާއްސަ އިސްކަމެއް ދޭކަމުގައެވެ.

ހަކުރުބަލިން ރައްކާތެރިވުމުގެ ޤައުމީ ކެމްޕެއިން ފެށުމަށް ބޭއްވި ރަސްމިއްޔާތުގައި ހެލްތު މިނިސްޓަރ ވާހަކަފުޅުދައްކަވަނީ

އަދި ކޮންމެ ދިވެހިންގެ ތެރެއިން ކޮންމެ 10 މީހުންގެ ތެރެއިން 8 މީހުންނަކީ ބަރުދަން ހުންނަންޖެހޭ މިނަށްވުރެ ބަރުދަން މަތީ މީހުން ކަމަށާއި އެހެން ކަމުން ދިރިއުޅުމުގެ އާދަތަކާއި ވައްޓަފާޅި ބަދަލު ކުރަން ޖެހޭ ކަމުގައި މިނިސްޓަރ އަމީން ވިދާޅުވިއެވެ.

މީގެ އިތުރުން މިރަސްމިއްޔާތުގައި ވަނީ އެމްއެންޔޫ އާއި ޑައިބެޓިކްސް އެސޯސިއޭޝަނުން ހެދި ދިރާސާގެ ރިޕޯޓު ވެސް ނެރެފައެވެ.

އަދި ތުލުސްދޫގައި ރަޖިސްޓްރީވެފައިވާ ހަކުރު ބަލީގެ މީހުންނަށް ދިނުމަށްޓަކައި ހަކުރު ހުންނަ މިންވަރު ބަލާ ކިޓްތަކެއް ތުލުސްދޫ ހެލްތު ސެންޓަރާއި ވަނީ ހަވާލުކޮށްފައެވެ.

Advertisements

1 COMMENT

  1. ނޫސްތަކުން ހެޑްލައިން ހޯދުމަށް ވަރަށް ބޮޑަށް މަސައްކަތް ކުރާތަން ފެނޭ. އެއްވެސް ކަމެއްގައި އަމަލީ ގޮތުން މަސައްކަތް ކުރާތަނެއް ނުފެނޭ.

Comments are closed.