އިހުމާލުން ޗުއްޓީ ކެންސަލް ވެފައިވާ ފަރާތްތަކުގެ ހައްގު ޗުއްޓީ އިޢާދަ ކުރަންޖެހޭ

6

ނިމިދިޔަ ސަރުކާރު ބަދަލުކުރުމަށް ގިނަބަޔަކު ގުޅިގެން ވަނީ މަސައްކަތްތަކެއް ކޮށްފައެވެ. ސަރުކާރު ބަދަލުކުރުމަށް ކުރެވުނު މަސައްކަތްތަކުގެ ތެރޭގައި، ރައްޔިތުން އުފާވާނެ ގިނަ ވަޢުދުތަކެއްވެސް ވަނީވެފައެވެ. އެހެން ކަމުން ވަޢުދުތައް ފުއްދުމަށް ސަރުކާރުން ވަނީ ވަރަށް ބޮޑު އިސްކަމެއް ދީފައެވެ. އެގޮތުން މިވީ މަދު ދުވަސްތަކުގެ ތެރޭގައި ވަޢުދު ފުއްދުމަށްކުރަންޖެހޭ ގިނަ މަސައްކަތްތަކެއް ދަނީ ކުރަމުންނެވެ.

ވަޢުދު ފުއްދުމުގައި ސަރުކާރުން އިސްކަންދީފައިވާ ކަންތައްތަކެއް އެބަހުއްޓެވެ. އެގޮތުން ސަތޭކަ ދުވަހުގެ ތެރޭގައި ވަކި ކަންތައްތަކެއް ކުރުމަށް ވަނީ އިސްކަންދީ އެމަސައްކަތް ރެއާދުވާލު ކުރަމުން ގެންދާކަން ފާހަގަ ކުރެވެއެވެ. މި ވަޢުދުތަކާއި އަހުދު ތަކުގެ ވާހަކަ ދައްކަމުން ދާއިރު ބޯމަތިވެފައިވަނީ ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ އިންތިހާބެވެ. އިންތިހާބު ކާމިޔާބު ކުރުމަކީ ސަރުކާރަށް ވަރަށް މުހިއްމު ކަމެއް ކަމުގައިވެފައިވާއިރު، މިހުރިހާކަމެއްވެސް ހަލުއި ސްޕީޑުގައި ސަރުކާރުންދަނީ ވަރުބަލިކަމެއް ނެތި ކުރަމުންނެވެ.

Advertisement

ނަމަވެސް މިހުރިހާ ވާހަކައެއް ދައްކާއިރު ވަރަށް މުހިއްމުކަމެއްގެ ވާހަކަ ނުވަތަ އަޑު ނީވޭކަން ފާހަގަ ކޮށްލަމެވެ. އެއީ ނިމިގެންދިޔަ ސަރުކާރުން ސިވިލްސާވިސް މުވައްޒަފުންނަށް ވެފައިވާ އިހުމާލެއްގެ ވާހަކައެވެ. މުވައްޒަފުންނަށް ލިބޭ ހައްގު ޗުއްޓީ ހައްގު ގޮތުގައި ލިބިނުދެވިފައިވާ ވާހަކައެވެ. މުވައްޒަފުންނަށް ތަފާތު އެތައްކަމެއް ކުރިމަތި ކުރުވާ ޗުއްޓީ ކެންސަލްވެގެން ދިޔަ ވާހަކައެވެ. މިއީ ވަރަށް މުހިއްމު ވާހަކައަކަށް ވާއިރު މިވާހަކައިގެ އަޑު އެއްވެސް ދިމާއަކުން ނީވޭ ކަމީ ހިތާމަ ކުރަން ޖެހޭ ކަމެކެވެ.

މަޢުލޫމާތު ލިބިފައިވާ ގޮތުގައި، މި މައްސަލައަކީ ސީދާ ސަރުކާރުގެ ކަމެއް ނޫން ކަމުގައި ވިޔަސް މުވައްސަސާތައް ހިންގަން ތިބި އިސްފަރާތްތަކުން ހިންގާފައިވާ ނޭދެވޭ ކަމެކެވެ. މި ގޮތުން ފާހަގަ ކުރެވިފައިވާ ކަންކަމުގެ ތެރޭގައި، މުވައްޒަފުން ޗުއްޓީއަށް އެދުމުން ތަފާތު ބަހަނާ ދައްކާ ޗުއްޓީ ނުދިނުމާއި، ސަރުކާރު ދަތުރު ތަކުގައި ބައިވެރިވާ ސިވިލްސާވިސް މުވައްޒަފުން ޗުއްޓީ ނަގައިގެން އެފަދަ ދަތުރުތައް ކުރުން މަޖުބޫރުވުން ފަދަ އެތަށް ކަމެއް ހިމެނެވެ. އަދި ބައެއް މުވައްޒަފުންގެ ހައްގުވާ ޗުއްޓީ ނުދީ އެމުވައްޒަފުންގެ ޗުއްޓީ ވަނީ ކެންސަލްވެފައެވެ. މުވައްޒަފުންގެ އެއްވެސް އިހުމާލެއް ނެތި މުވައްސަސާތައް ހިންގަން ތިބި އިސްވެރިންގެ ސަބަބުން މުވައްޒަފަށް ލިބެންޖެހޭ ޗުއްޓީ ނުލިބި ކެންސަލްވެގެން ދިޔުމަކީ ކިހާ ބޮޑު އިހުމާލެއްތޯއެވެ؟ އެކަން އެއްވެސް މުވައްޒަފަކު ބަލައި ގަންނާނެ ކަމަށް ގަބޫލެއް ނުކުރެވެއެވެ. އެމީހުންގެ ހައްގުވާ ޗުއްޓީ އެއްވެސް ސަބަބަކާ ނުލާ ކެންސަލްވެގެން ދިޔުމަކީ އެމީހުން ބޭނުންވާނެ ކަމެއް ނޫނެވެ.

މުވައްޒަފުންނަށް ލިބެންޖެހޭ ހައްގެއް ނުލިބި އެ ބީވެގެން ދިޔުމުން ގެއްލިގެން އެދިޔައީ ކިހާ ބޮޑުކަމެއްކަން އެއްވެސް މީހަކަށް އެނގޭތޯއެވެ. އެ ހައްގު އެމީހުންނަށް ބީވެގެން ދިޔުމުން އެކަން އިޢާދަ ވާނޭ ގޮތެއް އޮތް ތޯ ބަލައި އެކަން ކޮށްލަ ދިނުމަކީ ސަރުކާރުން ކުރަންޖެހޭނެ ކަމެއް ކަމުގައި ގަބޫލުކުރަމެވެ. ހަމަ އެފަދައިން އެޢަމަލުތައް ހިންގި ފަރާތްތަކަކީ ކޮބާތޯ ބަލައި އެފަރާތްތަކާމެދު ފިޔަވަޅު އަޅަންޖެހޭ ކަމަށް ޤަބޫލު ކުރަމެވެ.

އެހެންކަމުން ސިވިލްސާވިސް މުވައްޒަފުންގެ ތެރެއިން ތަފާތު ސަބަބުތަކާހެދި އެ މުވައްސަސާއެއްގެ އިހުމާލުން ޗުއްޓީ ނުދީ ކެންސަލްވެފައިވާ ފަރާތްތަކަށް އެހައްގު ހޯދައި ދިނުމަކީ ވަރަށް މުހިއްމު ކަމެއްކަމުގައި ދެކޭތީ މިކަމުގައި ކަމާ ބެހޭ ފަރާތްތަކުން މަސައްކަތް ކުރުމަކީ މި ވަގުތު ވަރަށް މުހިއްމު ކަމެއް ކަމުގައި ދެކެމެވެ. ރައްޔިތުން ގާތަށް ކަންކަން ބޭނުންވެގެން ދާއިރު، ރައްޔިތުންގެ ބޭނުންތައްވެސް ފުއްދައި ދޭންޖެހޭ ކަމަށް ޤަބޫލުކުރަންޖެހެއެވެ. މުޅި އަހަރު މަސައްކަތް ކޮށް ލިބޭ ޗުއްޓީ ނުދީ ބަހަނާ ދައްކާ ޗުއްޓީ ކެންސަލްވުމުގެ ސަބަބުން ހައްގު ގެއްލިފައިވާ ފަރާތްތަކަށް އެ ހައްގު ޗުއްޓީ އިޢާދަ ކޮށްދިނުމަށް ކަމާބެހޭ ފަރާތްތަކުން މަސައްކަތް ކުރާނެ ކަމަށް ޔަގީން ކުރަމެވެ.

Advertisements

6 COMMENTS

  1. ތިޔައީ އަހަރެން އުޅޭ އޮފީހުގައިވެސް ދިމާވި މައްސަލައެއް. އެކަމާ ގިނަ މުވައްޒަފުން ތިބެނީ ހިންހަމަ ނުޖެހިފައި. މިފަދަ ކަންކަން ދެވަނަ ފަހަރަށް ތަކުރާރު ނުވާނެ ގޮތަކަށް ކަންކަން ކުރުން ވަރަށް މުހިއްމު.

  2. އަހަރެން ބުނެލަން އޮތް ވާހަކައަކީ، ތިޔަކަންތައް ވީ ގޮތެއް ވަރަށް ރަނގަޅަށް ބަލާފައި، ތި ކަންތައް ކުރި ބަޔަކާމެދު ފިޔަވަޅު އަޅަން. އެހެން ނޫނީ ތިކަހަލަ ކަންތައް ކުރާނެ.

  3. އަހުން އުޅޭ އޮފީހުގައި އުޅޭ ޕީއެސް އަކީ ވަރަށް ތި ވައްތަރު މީހެއް. ވަރަށް ކަންނެތް މީހެއް. މުވައްޒަފުން ވަރަށް ބޮޑަށް ހިންހަމަ ނުޖެހިގެން އޭނާގެ ވާހަކަ ދައްކާނެ. އެއްވެސް ކަމެއް ނުކޮށް އަނގަތަޅުވަން އުޅޭނީ މުވައްޒަފުންގެ މިސްޓޭކް ހޯދަން ސަރުކާރުން ބައްހައްޓާފައި ހުންނަ ސަރުދާރެކޯލަ ؟

  4. ތިަޔައީ ކުޅޭ ކުޅޭ ކަމެއްކަހަލަ ކަމެއް. އެމީހުން ބޭނުން އެއްޗެއް ހަދަނީ ސިވިލްސާވިސް މުވައްޒަފުން ފުނޑާލަނީ.

  5. މަމެން އޮފީހުގައި އުޅޭ ވެރިން ވަރަށް ރަނގަޅުވާނެ އަބަދުވެސް ކޮންމެވެސް ޕްރޮޖެކްޓެއްގެ ލާރީގައި އަބަދުވެސް ރާއްޖެއިން ބޭރަށް ދަތުރު ފޮނުވަނީ ޕީއެސް މެންގެ ގާތް އެކުވެރިން.

  6. ސިވިލްސާވިސް ކޮމިޝަންގެ ރައީސް އިސްތިއުފާ ދިނުމަށް ގޮވާލަން

Comments are closed.