ރުކާން 16 ވަނަ ބައި

0

“ގޮސް ތި އެއްޗެހި ބަދަލުކޮށްގެން އާދެބަލަ.. އޭރުންނެއްނު ތި ހީކެރުވުން ފިލާނީވެސް..” މިއުވާން ކުޑަކުއްޖަކަށް ބުނެދޭފަދަ ގޮތަކަށް ބުންޏެވެ. ފިންޏަށް ކެތްނުވާ ހާލުގައިވެސް މިއުވާންގެ އަމުރަށް ބޯލަނބައިގެން ރުކާން ގޮސް އެއްޗެހި ބަދަލުކުރަން ފެށިއެވެ. ނުބަލަން އުޅުނުނަމަވެސް މިއުވާންއަށް ރުކާންގެ ހަށިގަނޑަށް ބަލަން އިނދެވުނެވެ. ރުކާންގެ ލޫޅާފަތި ހަށިގަނޑު ފެނުމުން އޭނާގެ ހިތް އޮބިނޯންނަވަރަށް ތެޅެން ފެށިއެވެ. ހިތް އޭގެ މަޤާމުން ބޭރުވެދާން އުޅޭހެންވެސް ހީވެއެވެ. ރުކާން އެއްޗެހި ބަދަލުކޮށްލައިގެން އެނބުރިލިތަނާ މިއުވާން އޭނާއަށް ބަލަން އިންތަން އޭނާއަށް ފެނުނެވެ. ނަމަވެސް އޭނާ ބަލާލުމާއެކު ނޫންކަމަށް ހެދެމުން ދުރަށް އެނބުރުނު ގޮތުން އޭނާ ގާތަށް ކުޑަކޮށް ހިނިވެސް އައެވެ. އޭނާ އަވަސް އަވަހަށް ގޮސް އެނދުގައި އޮށޯވެ ރަޖާ އަޅާލީ މިއުވާން އޭނާއާ ދުރުން އުޅެން ބުނެފައި ވާތީއެވެ. މިއުވާންގެ ރުހުން ހޯދަން ކޮންމެފަދަ ކަމެއް ކުރަންވެސް އޭނާ ހުރީ ޢަޒުމުކަނޑައަޅައިގެންނެވެ.

ރުކާން ރަޖާ އަޅައިގެން ދުރަށް އެނބުރި އޮތުމުން މިއުވާން ހައިރާންވިއެވެ. އޭނާ ހީކޮށްގެން ހުރީ އެހާ ފިނިވެފައި އޮތްއިރު އޭނާއާ ގާތްވާން މަސައްކަތް ކުރާނެކަމަށެވެ. ނަމަވެސް އޭނާ ނުރުހޭ ކަމެއް ކުރަން ރުކާން ބޭނުންނުވާކަން އެނގުމުން ރުކާން އޭނާދެކެ ހަޤީޤަތުގައިވެސް ލޯބިވާކަން ޤަބޫލުކުރެވުނެވެ. އޭނާދެކެ އެހާ ލޯބިވާ އަނތްބަކަށް މިދެވެނީ ހާދަ ބޮޑު އަނިޔާއެކޭ މިއުވާންގެ ހިތަށްއެރިއެވެ.

Advertisement

ރުކާން ރަޖާ އަޅައިގެން އޮތްއިރުވެސް ހީކަރުވާތީ އުޅޭކަން މިއުވާންއަށް ފާހަގަވިއެވެ. އޭސީ ނިއްވާލާފައި ހުރިއިރު ޚުދު އޭނާވެސް އޮތީ ހީކަރުވާފައެވެ. އޭނާ މަޑުމަޑުން ބޯހިއްލާލާ ރުކާންއަށް ބަލާލިއެވެ. ރުކާން އަރިއަށް އޮއްވާ ފަހަތުން އެއްޗެއް ފެނުނުހެން ހީވެގެން ސިހިފައި ފަހަތް ބަލާލިއެވެ. ރުކާން ކުއްލިއަކަށް އެހެން ކަންތައް ކުރުމުން މިއުވާންވެސް ދިޔައީ ސިހިގެންނެވެ. ލިބުނު ސިހުމުގައި އެނދުގައި ވިއްދާފައި އޮތް މިއުވާންގެ އަތް ނެއްޓިގެން ދިއުމާއެކު އޭނާ ރުކާންގެ ގައިމައްޗަށް ވެއްޓެން ދިޔައެވެ. ނަމަވެސް ގައިމައްޗަށް ނުޖެހެނީސް އޭނާ ދެއަތް ވިއްދާލިއެވެ. އޭރު ރުކާން އޮތީ ދެލޯ މަރާ ތަގުޅިކޮށްލައިގެންނެވެ. މިއުވާންގެ ހޫނު ނޭވާތައް އޭނާގެ މޫނަށް އެޅެމުން ދިޔައެވެ. ރުކާންގެ ތުރުތުރުއަޅަމުންދިޔަ ތުންފަތް ފެނުމުން މިއުވާންއަކަށް މާގިނައިރަކު ރުކާންއަށް ބަލާކަށް ނޯވެވުނެވެ. މަޑުމަޑުން ރުކާންގެ ތުންފަތުގައި ބޮސްދިނެވެ. މިއުވާންގެ ތުންފަތުގެ ބީހުން އިހުސާސްވުމުން ރުކާންއަށް ލޯހުޅުވާލެވުނެވެ. މިއުވާންގެ ދެލޮލުން ފެނުނު މަސްތުކަމަކުން ރުކާންގެ ހިއްސުތަކަށް އެނގުންވެލައިގެން ދިޔަހިނދު އޭނާގެ ދެއަތް މިއުވާންގެ ވަށާލެވުނީ ފުރިހަމައަށް އެހަރަކާތުގައި ބައިވެރިވަމުންނެވެ. އަރާމާއި އުފަލުގެ ވަގުތުތަކަކަށްފަހު ދެހަށިގަނޑަށް ވެރިވި ލޮޑުކަމުގައި ދެމީހުންނަށްވެސް ނިދުނީއެވެ.

މިއުވާންއަށް ފަތިސް ނަމާދު ވަގުތުވުމުގެ ފަނަރަ ވަރަކަށް މިނެޓް ކުރިން ހޭލެވުނެވެ. އޭނާގެ އަތުތެރޭގައި އަރާމުކޮށް ނިދާލާފައި ރުކާން އޮތެވެ. އޭނާގެ ދެއަތް ރުކާންގެ ވަށާލެވިފައިވާއިރު ރުކާންގެ ބުރަކަށިން ބައެއް ހާމަވާން އޮތުމުން ރޭގެ ހާދިސާ ހަނދާންވިއެވެ. އޭނާއަށް “ޝިޓް”އޭ ބުނެވުނީ ބޭއިޚްތިޔާރުގައެވެ. އޭނާ ރުކާން ގާތުގައި ދުރުގައި ހުރުމަށް ބުނެފައި އެގޮތަށް ކަންތައް ކުރެވުނީތީ އަމިއްލަ ނަފްސުދެކެ ރުޅިއާދެވުނެވެ. ނަމަވެސް ދެވަނަ ސިކުންތުގައި އޭނާއަށް އިތުރަށް ވިސްނާލަން މަޖުބޫރުވިއެވެ. ރުކާންއަކީ އޭނާގެ ހަލާލު އަނބިމީހާއެވެ. ވީއިރު އެފަދަ ގުޅުމެއް ހިނގުމަކީ މައްސަލައެއް ނޫނެވެ. އެދެމީހުންގެ ކައިވެނީގެ ކުރިން ވެ ނިމިފައިވާ ކަމެއްގެ އަދަބު ރުކާންއަށް ދިނުމަކީ އިންސާފެއް ނޫނެވެ. އަނެއްކޮޅުން އޭނާއަށް ވެވިފައި މިވަނީ އަމިއްލަ އެދުން ބޮޑު ފިރިއަކަށެވެ. އޭނާ ބޭނުންވާ އަރާމު ލިބުމަށްފަހު ރުކާންއަށް ހެދެނީ ހަދާނެ ގޮތެކެވެ. ރީތިކޮށް ވާހަކަ ނުދައްކާތާ ރުހުމުގެ ލޮލަކުން ބަލާވެސް ނުލެވެއެވެ. އޭނާއަށް ރުކާންއާ ދޭތެރޭ ކަންތައް މިކުރެވެނީ ރަނގަޅަކަށް ނޫނެވެ. މިކަންކަމުގެ ސަބަބުން އޭނާ ފާފަވެރިވާނެކަން މިއުވާންއަށް ވިސްނާލެވުނީ އަދި ކިރިޔާއެވެ. މާޒީ ހަނދާން ނައްތާލާފައި ރުކާންއާއެކު އުފާވެރި ދިރިއުޅުމެއް އުޅުމަށް އޭނާ ހިތާހިތުން ޢަޒުމެއް ކަނޑައެޅިއެވެ.

މިއުވާން ފެންވަރައިގެން ނުކުތްއިރުވެސް ރުކާން އޮތީ ނިދާލާފައެވެ. މިރޭ ރުކާންއަށް ނުހޭލެވުނީތާއޭ މިއުވާންގެ ހިތަށްއެރިއެވެ. މިސްކިތުން އައިސްފައި ރުކާންއަށް ގޮވާނީއޭ ހިތާ އޭނާ މިސްކިތަށް ދާން ނުކުންއިރު ބޯކޮށް ވާރޭ ވެހެމުން ދިޔައެވެ. އެހެންކަމުން އޭނާ ކުޑައެއް ފެނޭތޯ ބަލާލިއިރު އެއްވެސް ކުޑައެއް ނެތުމުން ގޭގައި ނަމާދުކޮށްލަން ނިންމިއެވެ. އެހެންކަމުން އޭނާ ގޮސް ތަޅުދަނޑިން ކޮޓަރި ހުޅުވާލާފައި އެތެރެއަށް ވަނެވެ. އޭނާ ރުކާންއަށް ގޮވަން އުޅެފައިވެސް އިހަށް ނަމާދަށް އެރިއެވެ.

ރުކާންއަށް ހޭލެވުނީ މިއުވާން ނަމާދަށް އަރާ ހުއްޓައެވެ. ފާޚާނާއަށް ދެވެނީ މިއުވާންގެ ކުރިމަތިންކަމުން މިއުވާން ނަމާދުން ފައިބަންދެން އޭނާއަށް މަޑުކުރަން ޖެހުނެވެ. މިއުވާންއަކީ އޭނާގެ ފިރިމީހާއަށްވިޔަސް މިއުވާންގެ ކުރިމަތި އެފަދަ ގޮތަކަށް ހުންނަންވުމުން އޭނާއަށް އަދިވެސް ލަދުވެތިކަން އިހުސާސްވެއެވެ. އެހެންކަމުން މިއުވާން ނަމާދުން ފައިބަންވާއިރަށް އޭނާ އަވަހަށް ހެދުންލިއެވެ. މިއުވާން ނަމާދުން ފޭބިއިރަށް އޭނާ އަވަސްއަވަހަށް ގޮސް ފާޚާނާއަށް ވަނީ މިއުވާންއަށް އެއްޗެއް ބުނާނެ ފުރުސަތެއްވެސް ނުދީއެވެ. މިއުވާން ހުންނާނީ އޭނާދެކެ ހިތްހަމަނުޖެހިފައިހެން އޭނާއަށް ހީވިއެވެ. ނަމަވެސް ރޭގައި އޭނާ ކުށްވެރިކުރުމުގެ ފުރުސަތެއް މިއުވާންއަކަށް ނޯންނާނެއެވެ. ހުރިހާ ކަމެއް ފެށީވެސް ޚުދު މިއުވާންއެވެ. މިފަދަ ޚިޔާލުތަކެއްގައި ހުރެ ރުކާން ފެންވަރާލައިގެން ނުކުތްއިރު މިއުވާން ކޮޓަރީގައި ނެތުމުން އޭނާގެ ހިތަށް ވަރަށް ބޮޑު ހަމަޖެހުމެއް ލިބުނެވެ. ރުކާން ތައްޔާރުވެލައިގެން ބޭރަށް ނުކުތްއިރު މިއުވާން ސޯފާގައި ހަމަޖެހިލައިގެން އިނެވެ. އޭރު މާހިރު މިސްކިތުން އައިސް ގެއަށް ވަންނަނީއެވެ. އޭނާ ހުރީ ކުޑަކޮށް ތެމިފައެވެ. ރުކާން ކޮޓަރިން ނުކުތްތަނާ މުނީޒާވެސް ނުކުމެއްޖެއެވެ.

“ދަރިފުޅު މިސްކިތަށް ނުދަންތަ؟” ސޯފާގައި އިން މިއުވާން ފެނުމުން މާހިރު އަހާލިއެވެ.

“ލައްބަ.. އަޅުގަނޑު ނުކުތްއިރު ވަރަށް ބޯކޮށް ވާރޭ ވެހޭ.. ކުޑައެއް ފެނޭތޯ ބެލިއިރު ކުޑައެއްވެސް ނުފެނުނު..” މިއުވާން އޮޅުންފިލުވައިދިނެވެ.

“އެހެންތަ؟ ހަމަ އެންމެ ކުޑައެއްވެސް ނެތީ؟ އެހެންޏާ ކުޑަޔައިގެން އުނދަގޫވެފައި އޮންނާނީ.. ދާ ކޮންމެ ދިމާއަކުން ކުޑައެއްގައި އަޅައިގަންނާނެ..” މާހިރު ސަމާސާ ރާގަކަށް އެހެން ބުނެލިގޮތުން މިއުވާން ގާތަށް ކުޑަކޮށް ހިނިވެސްއައެވެ. އެބުނީވެސް މުޅިއަކުން ދޮގު ވާހަކައެއް ނޫންވިއްޔާއެވެ. އެގޭ ކޮންމެ މީހަކަށް ކުޑައެއް ހުންނައިރު އެއިން އެއްވެސް ކުޑައެއް ގޭގައި ނެތުމުން އެހެންވެސް ބުނެވިދާނެ ނޫންހެއްޔެވެ؟

“އެވީގޮތަކީ އިއްޔެ ރައީފާމެން އައިސް ތިއްބާ ވިއްސާރަ އައީމަ އަހަރެން އެމީހުން އަތަށް ކުޑަ ދީފައި ފޮނުވީ.. ދެކުޑަ ވީ އެގޭގައި..” މުނީޒާ އަވަސްއަވަހަށް ބުނެލިއެވެ. ރައީފާއަކީ މުނީޒާގެ ރައްޓެއްސެކެވެ. އޭނާއާއި އޭނާގެ ދޮށީ އަންހެން ދަރި އިއްޔެގައި އެގެއަށް އައީ އެގެއަށް ނާދެވޭތާ ގިނަ ދުވަސް ވެގެންނެވެ.

“އަޅުގަނޑުމެން ގޭގައިވެސް ވާނެ ކުޑައެއް.. އިއްޔެ އަޅުގަނޑު ގެއަށް ގޮސްފައި އަންނަންވީއިރު ވާރޭ ހުއްޓާފައި އޮތީމަ ހަނދާންނެތި ބަހައްޓާފައި އާދެވުނީ..” ރުކާން ބުނެލިއެވެ.

“އާނ ދެން ހިނގާ ކޮފީ ބޮމާ.. މުނީޒާ ކޮބާ މަލާމެން ދެކުދިން ހޭލައިފިތަ؟” މާހިރު މުނީޒާއާ ސުވާލުކުރިއެވެ.

“އާނ.. އެދެކުދިން ނަމާދަށް އެރީމަ އަހަރެން މި ނުކުތީ..” މުނީޒާ އެހެން ބުނެފައި ހިނގައިގަތީ ކާގެއާ ދިމާއަށެވެ. ރުކާންވެސް ފަހަތުން ވަނެވެ.

“ހާދަ ވިއްސާރަވެއްޖޭ ދޯ؟ ޔަޤީން މިފަހަރު މަންމަ އިންދާފައި ހުރި ހުރިހާ މާގަސްކޮޅެއް ހަލާކުވާނެ..” މުނީޒާ އެހެން ބުނެލިގޮތުން އޭނާ ކަންބޮޑުވެފައިވާވަރު އެނގެއެވެ. މުނީޒާއަކީ ގަސް އިންދުމަށް ނުހަނު ފޯރި ހުންނަ މީހެކެވެ. އެގޭ ގޯތިތެރޭގައި ހައްދާފައިވާ އެކި ވައްތަރު ވައްތަރުގެ މާގަސްތަކާއި ބަގީޗާ ގަސްތަކުންވެސް އެކަން އެނގޭނެއެވެ. އެގަސްތައް އެހާ ރީތިކޮށް އެހުންނަނީ މުނީޒާގެ ބުރަ މަސައްކަތުންނެވެ.

“ފެން ލިބުނީމަ ގަސްތައް ރީއްޗެއްނު ވާނީ..” ރުކާން އެހެން ބުނެލުމުން މުނީޒާ ކުޑަކޮށް ހީލިއެވެ.

“ކޮންމެ ކަމަކަށްވެސް މިންގަނޑެއް އޮންނާނެއެއްނު.. މާގިނައިން ކެއީމަ ކީއްވަނީ؟ ބަނޑު ފުރިގެން ހޮޑު ދޯ ލެވެނީ.. ހަމައެގޮތަށް ފެންވެސް މާގިނަވީމަ ގަސްތައްވެސް ވާނީ ހަލާކު..” މުނީޒާ އެހެން ބުނެލުމުން ރުކާންވެސް ހީލިއެވެ. އޭނާ އެހެން ބުނީ ކޮންމެހެން އޭނާއަށް އެކަން ނޭނގޭތީކީ ނޫނެވެ. އޭނާ ބޭނުންވީ މުނީޒާގެ ކަންބޮޑުވުން ފިލުވާލާށެވެ.

“މާ ފޯރީގަ ދެވެރިން ކޮން ވާހަކައެއްތަ ތިދައްކަނީ؟” ބަދިގެއަށް ވަންނަމުން މާހިރު ބުނެލިއެވެ.

“މިދައްކަނީ ވިއްސާރަ ވާހަކަ.. މިދާގޮތަށް ދަންޏާ މިފަހަރު އަހަރެންގެ ހުރިހާ ގަސްކޮޅެއް ހަލާކުވާނެޔޭ މިކިޔަނީ..” މުނީޒާ އެހެން ބުނެލުމުން މާހިރުވެސް ހީލިއެވެ.

“އާނ.. ތިބުނީ ހަމަ ރަނގަޅު ވާހަކައެއް.. ވަރަށް ވިއްސާރަވެ ގަދަވެއްޖެ.. އެހެރަ ޖެހިލާ ވަޔަކުން ހީވަނީ ބޭރަށް ނުކުންނައިރަށް ވަޔާ ވިއްސާލަފާނެހެން..” މާހިރުވެސް ކަންބޮޑުވެފައި ބުނެލިއެވެ.

“މަންމަވެސް ތި ކަންބޮޑުވެލައްވަނީ ގަހަކަށް ގޮތެއް ވެދާނެތީ.. އަޅުގަނޑު މި ކަންބޮޑުވަނީ ރޯދައިގެ ކުރިން ދާން ރާވަމުން މިދާ ދަތުރު ކެންސަލްވެދާނެތީ..” މިއުވާން އެހެން ބުނެލުމުން މުނީޒާ ހައިރާންވިއެވެ.

“ކޮން ދަތުރެއް؟”

“އަޅުގަނޑު އެބަ ރާވަން އާއިލާ އެއްކޮށް ފަޅު ރަށަކަށް ދަތުރުދާން.. އޯވަނައިޓަކަށް..” މިއުވާން އެހެން ބުނެލުމުން ރުކާންއާއި މުނީޒާއަށް ދެލޯ ބޮޑުކޮށްލެވުނެވެ.

“ފަޅު ރަށަކަށޭ!!؟ އުހުނ.. ނުދެވޭނެ.. މީހުން އުޅޭ ރަށަކަށް ދަންޏާ މައްސަލައެއްނެތް..” މުނީޒާ ޝަރުތު ކަނޑައެޅިއެވެ. ފަޅު ރަށްރަށަށް ދިއުމަކީ އޭނާ ނުހަނު ބިރުގަންނަ ކަމެކެވެ. އަނެއްކޮޅުން އާއިލާ އެއްކޮށް ދާވާހަކަ ބުނުމުން އޭނާ ވަކިން ބިރުގަތެވެ. ފުރާވަރަށް އަރައިގެން އަންނަ ދެއަންހެންކުދިންނާއި ބޮޑުވެފައިހުރި އަންހެންކުއްޖަކު ގޮވައިގެން ފަޅުރަށެއްގައި ރޭކުރުމަކީ ރައްކާތެރިކަމެއް ނޫންކަން އޭނާއަށް އެނގެއެވެ.

“އަޅެ ދެން މަންމާ.. އެންމެ ފަހަރަކު ހިނގާބަލަ.. ޕްލީޒް! އިރާދަކުރެއްވިއްޔާ އެއްވެސް ކަމެއް ނުވާނެޔޭ..” މިއުވާން ބެލީ މުނީޒާ ރުއްސޭތޯއެވެ.

“އުހުނ.. ފަޅު ރަށަކަށް ނުދެވޭނެ..” މުނީޒާ ހަމަހިލާ އެއްބަހެއްނުވިއެވެ.

“އެންމެ ރަނގަޅު.. މީހުން އުޅޭ ރަށަކަށް ދާނީ.. އެންމެ ރަނގަޅެއްނޫންތޯ؟” މުނީޒާ ގޮތްދޫނުކުރާނެކަން އެނގޭތީ މިއުވާން އޭނާގެ ރޭވުން ބަދަލުކޮށްލިއެވެ. އެޔާއެކު ރުކާންއަށްވެސް ހަމަޖެހުމުގެ ނޭވައެއް ލެވުނެވެ. އޭނާއަކީވެސް ފަޅު ރަށްރަށަށް ދާން ނިކަން ފޯރި ހުންނަ މީހަކަށްވިޔަސް އޭނާއަށް ދިމާވަމުން ދިޔަ އެކިއެކި ހާދިސާތަކުގެ ސަބަބުން އޭނާ ފަޅު ރަށްރަށަށް ދާން ޖެހިލުންވެއެވެ.

Advertisements