ރުކާން 24 ވަނަ ބައި

0

“ޑްރާމާއޭ!؟ އަހަރެން ރުކޫ ދެކެ ލޯބިވާ ލޯބިވުން އެއީ ޑްރާމާއެއް ކަމަށްތަ ރުކޫ ހީކުރަނީ؟” މިއުވާން ދެރަވެފައި އަހާލިއެވެ.

“އާނ.. ވާން އަހަރެންދެކެ ލޯތްބެއްނުވޭ.. ވާން އަހަރެންނާ ދުރުވާން ބޭނުންވަނީ.. އަހަރެން ދޫކޮށްނުލާ ތި ހުންނަނީ އަހަރެން ބަލިވެ އިނީމަ.. ނޫންނަމަ އިއުނާސްގެ ފޮޓޯ ރައްކާކޮށް ފޮރުވައިގެން ނޫޅޭނެ..” އެންމެފަހުން ރުކާން ހިތްހަމަނުޖެހިގެން އުޅޭ ސަބަބު ބުންޏެވެ.

Advertisement

“އަހަރެން ނާސްގެ ހަނދާނެއް ނުކުރަން.. އޭނަގެ ފޮޓޯވެސް ފޮރުވައިގެނެއް ނޫޅެން.. އަހަރެންގެ އަތުގައި އޮތް ނާސްގެ ފޮޓޯވެސް ވީ ލެވުނު ތަނެއް ނޭނގި ގެއްލިފައި.. ޤަބޫލުކުރޭ ރުކޫ..” މިއުވާން ބުނެދިނެވެ.

“ނޫން.. އަހަރެން ވާން ތިދައްކާ ވާހަކައެއް ޤަބޫލެއް ނުކުރާނަން.. އަހަރެންގެ މި ދެއަތުން އެ ފޮޓޯ އަލަމާރިން ނެގީ.. ވީއިރު އަހަރެން ކިހިނެއް ވާންގެ ތިވާހަކަ ޤަބޫލުކުރާނީ؟” ރުކާން އެހެން ބުނެލުމުން މިއުވާންއަށް ގޮތް ހުސްވިއެވެ.

“ނޫނެކޭ ރުކޫ.. ހަމަ ތެދެއް މިބުނީ.. އަހަރެން ތި ފޮޓޯ ލެވުނުތަނެއް ނޭނގިގެން މި އުޅެނީ..” މިއުވާން އެހެން ބުނުމުންވެސް ރުކާން އޭނާގެ ވާހަކައެއް ޤަބޫލެއް ނުކުރިއެވެ.

“އަޅެ ވާން ތި ހަދަނީ ތެދެއް ކަމަށްވަންޏާ މި ފޮޓޯ ވީދާލަބަލަ..” ރުކާން ބުނެލިއެވެ. މިއުވާންގެ ހިތުން އިއުނާސްގެ ސޫރަވެސް ފޮހެލަން އޭނާ ބޭނުމެވެ. އޭނާ ފޮޓޯގަނޑު ދިއްކޮށްލައިގެން ހުރީ މިއުވާން އެ ވީދާނުލާނެކަން ޔަޤީންކޮށްފައެވެ. ނަމަވެސް މިއުވާން އެއްވެސް ކަހަލަ ދެކޮޅު ހެދުމެއްނެތި ފޮޓޯގައި ހިފައި ވީދާލަންވެގެން ދެކޮޅުގައި ހިފަހައްޓާލިއެވެ.

“އަހަރެން މި ހަދަނީ ތެދެއްކަން ސާބިތުކޮށްދީގެންވެސް އަހަރެން ރުކޫއާ އެކީ އުޅެން ބޭނުން..” މިއުވާން އެހެން ބުނެލި ވަގުތު ޖެހިލި ބާރު ވައިރޯޅިއަކާއެކު މިއުވާން ހިފަހައްޓައިގެން ހުރި ފޮޓޯގަނޑު ދިޔައީ ވިއްސައިގެންނެވެ. ހީވީ ނުފެންނަ އަތަކުން ފޮޓޯގައި ހިފައި ދަމައިގަތްހެންނެވެ. މިއުވާންއަށްވެސް ލިބުނީ ކުއްލި ސިހުމެކެވެ. ކުއްލިއަކަށް ޖެހިލި ބާރު ވައިރޯޅި ކުއްލިއަކަށް ހިނދިގެން ދިއުމުން ކަންތައް ގޯސްވެއްޖެކަން ޔަޤީންވިއެވެ.

“ހާދަ ބާރު ވައިރޯޅިއެކޭ ދޯ..” މިއުވާން ހައިރާންވެފައި އެހެން ބުނެލުމުން ރުކާން ނިތްކުރިއަށް ރޫ އަރުވާލިއެވެ.

“ވާން ތިހުރީ ހަމަހޭގައިތަ؟ ކޮންއިރަކު ވައިރޯޅިއެއް ޖެހިގެން ތިއުޅެނީ؟” ރުކާންއަށް ހައިރާންކަމާއެކު އަހާލެވުނީ އޭނާއަށް ވައިރޯޅީގެ އެއްވެސް އަސަރެއް ނުކުރާތީއެވެ. ނަމަވެސް ދެންމެ އޭނާއަށް އާދަޔާ ޚިލާފު ހޫނެއްވިއެވެ. އެޔާއެކު އޭނާގެ ހަށިގަނޑު ދަލުން ފެންވެރި ނިމިއްޖެއެވެ.

“ރުކޫ ތިހިރަ ދާހިއްލާ ފޯވީނު..” މިއުވާންއަށް ހައިރާންކަމާއެކު ބުނެވުނެވެ.

“އާނ.. ދެންމެއަކު އާދަޔާ ޚިލާފު ހޫނެއް ވީ.. ހީވީ ފިހިދާނެހެން..” ރުކާން އެހެން ބުނެލުމުން މިއުވާންއަށް އެއްޗެއް ވިސްނުނެވެ. ދެންމެގައި ޖެހުނު ވައިރޯޅިން އޭނާއަށް ފިނިވިއިރު ރުކާންއަށް އެވީ ހޫނެވެ. ނަމަވެސް ސަބަބަކީ ކޮބައިބާވައެވެ؟ ދެމީހުންނަށް ދެގޮތަށް އެކައްޗެއްގެ އިހުސާސް ކުރެވުނީ ކީއްވެބާވައެވެ؟

“ކޮބާ އެ ފޮޓޯގަނޑު..” މިއުވާންއަށް އަހާލެވުނެވެ. ވަޔާއި ވިއްސައިގެންދިޔަ ދިމާލުގައި ފޮޓޯގަނޑެއްވެސް އަދި އެފަދަ އެހެން އެއްޗެއްގެވެސް ނިޝާނެއް ނެތެވެ.

“ވާން އެ ފޮރުވީނު.. ވީދާލަން ނުކެރިގެން..” ރުކާން ހިތްހަމަނުޖެހިފައި ބުންޏެވެ.

“ދެން އަޅާނުލާ.. ރުކޫއަށް ކޮންމެވެސް ދުވަހަކުން އަހަރެންގެ ލޯބި ޤަބޫލުކުރެވޭނެ.. އަހަރެން މި ހެދީ ތެދުކަންވެސް އެނގޭނެ.. އެދުވަހަކުން ރުކޫ ރޯނެ..” ޒުވާބަކަށް ބަދަލުވާހެން ހީވުމުން މިއުވާން އެވާހަކަ ހުއްޓާލިއެވެ.

“ކަލޭއަކަށް ދުވަހަކުވެސް ވާންގެ ހިތުން އަހަރެންގެ ސޫރަ ފޮހެއެއް ނުލެވޭނެ.. އަދި އަހަރެންގެ ނަންވެސް ފޮހެއެއް ނުލެވޭނެ..” ވައި އަޑެއްގެ ގޮތުގައި ރުކާންގެ ކަންފަތާއި ހަމައަށް ފޯރިއެވެ.

“ނޫން..” ރުކާން ދެ ކަންފަތުގައި އަތް އަޅަމުން ހަޅޭއްލަވައިގަތެވެ.

“ކިހިނެއްވީ؟” މިއުވާން ހާސްވެފައި ރުކާންގެ ގައިގައި ހިފަހައްޓަމުން އަހާލިއެވެ. ނަމަވެސް ރުކާން އެއްވެސް ޖަވާބެއް ނުދީ މިއުވާންގެ އަތް ދުރުކޮށްލިއެވެ.

“އަހަރެންނާ ދޭތެރޭ ކަންބޮޑުނުވޭ.. އަހަރެންނަކީ އެއްވެސް މީހެއްނޫން..” ރުކާން އެހެން ބުނެލާފައި ދާން ހިނގައިގަތުމުން މިއުވާން ރުކާންގެ އަތުގައި ހިފެހެއްޓިއެވެ.

“ރުކޫ ކީއްވެ އަހަރެންނާ ތިގޮތަށް ތި ވާހަކަދައްކަނީ؟ ކައިވެނީގެ ކުރީކޮޅުގައި އަހަރެންނަށް ރުކޫއާމެދު ފަރުވާކުޑަ ކުރެވުނު.. އެކަމަކު އެއީ އަހަރެން ކަންތައް ކޮށްގެންވާނެ ގޮތެއް ނޫންކަން ވިސްނުނު ފަހުން އަހަރެން ރުކޫއާމެދު ފަރުވާކުޑައެއް ނުކުރަން.. ލޯބިވެވޭތޯ މަސައްކަތްކުރިން.. އެކަން ކާމިޔާބުވެސްވި.. ދެން ކީއްވެ؟” މިއުވާން ހުރީ ރުކާން ބުނާނެ އެއްޗެއް ނޭނގިފައެވެ.

“ވާން އިއުނާސްގެ މަތިން ހަނދާން ނައްތާނުލާހާ ހިނދަކު އަހަރެންނަކަށް ވާންއާ ދޭތެރޭ ރަނގަޅަކަށް ކަންތަކެއް ނުކުރެވޭނެ.. ރީއްޗަށް ވާހަކައެއްވެސް ނުދެއްކޭނެ..” ރުކާން ބުނެލިއެވެ.

“އަހަރެންނަކަށް ނޭނގެ ރުކޫ ނާސްދެކެ ތިހާ ރުޅިއަންނަ ސަބަބެއް.. އެޔެއް ބުނެދީފާނަންތަ؟” މިއުވާން ކުޑަކޮށް ހިތްހަމަނުޖެހިފައި އެހިއެވެ.

“އަހަރެން ވާންދެކެ ލޯބިވާތީ.. އެއްވެސް އަންހެނަކު ބޭނުމެއްނުވާނެ އޭނަގެ ފިރިމީހާ އެހެން އަންހެނުންނާ ދޭތެރޭ ވިސްނާ ފިކުރުކުރާކަށް.. އެއީ ސަބަބަކީ..” ރުކާން ބުންޏެވެ. އޭރުވެސް އޭނާ ހުރީ މިއުވާންއަށް ފުރަގަސްދީގެންނެވެ.

“ނާސްދެކެ އަހަރެން ކުރިން ލޯބިވިޔަސް އަހަރެން އޭނަ މަތިން ހަނދާނެއް ނުކުރަމޭ.. އަހަރެން އޭނަ މަތިން ހަނދާން ނައްތާލަން ކުރާ މަސައްކަތް ދެނެވޮޑިގެންވާނީ މާތް ﷲ.. އަހަރެންވެސް ބޭނުމެއްނޫން ހިލޭ އަންހެނަކާމެދު ވިސްނާ ފިކުރުކުރާކަށް.. އެހެންވެ އަހަރެން އެޚިޔާލު ދޫކޮށްލިތާ ކިތަންމެ ދުވަހެއް.. އޭގެ ހެއްކެއް އަހަރެމެންގެ މި ކައިވެންޏަކީ.. މިއީ ހަމައެކަނި ބައްޕަގެ އެދުމެއްގައި ކޮޅުފައިން ނުޖަހަންވެގެން އަހަރެން ނިންމި ނިންމުމެއް ނޫނޭ.. އަހަރެން ވަރަށް ވިސްނާފައި ބޭނުންވީ ބައްޕަމެން ބޭނުންވާ ގޮތަށް ނާސްގެ ހަނދާންތަކާ ދުރަށް ދާން..” މިއުވާން ރުކާންއަށް ވިސްނައިދޭފަދަ ގޮތަކަށް ވާހަކަދެއްކިއެވެ.

“އަހަރެން އޭނަދެކެ ހިތްހަމަނުޖެހެނީ އޭނަ ވާންއަށް އެހާ ބޮޑު ދެރައެއް ދިނީމަ.. އެކަމުގެ ސަބަބުން ވާންއަށް ލިބުނު ހިތްދަތިކަމާއި ވާން އަހަރެން އެކަހެރިކޮށްލި ކޮށްލުމުގައި އަހަރެންގެ ހިތަށް ލިބުނު އަނިޔާ ދުވަހަކުވެސް މިހިތަކުން ނުފިލާނެ.. އޭނަ ނުޖެހޭނެ ވާންއާ އިންނަން ހުރިހާ ކަމެއް ތައްޔާރުކޮށްފައި ފަހު ވަގުތު އެގޮތަށް ކަންތައް ކުރާކަށް.. އަހަރެން ހިތަށް އަރާ އޭނަ ކޮން މޮޔައެއް ވެގެންބާވައޭ އަމިއްލައަށް މަރުވީ؟ އޭނައަށް އެކަމުން ލިބޭނީ ކޮން ފައިދާއެއްބާވައޭ؟ އަމިއްލަ އަތުން ދެދުނިޔެ ގެއްލުވާލީ ކީއްވެބާވައޭ؟” ރުކާން ދެއްކި ވާހަކަތައް އަޑުއަހަން ހުރި މިއުވާންއަށް އުނދަގޫވިއެވެ.

“ނާސް އެކަހަލަ ކަމެއް ނުކުރާނެ..” މިއުވާންއަށް ބުނެވުނެވެ. އިއުނާސްގެ މަރަކީ ކުފުރު މަރެއްކަން އަދިވެސް އޭނާއަކަށް ޤަބޫލެއް ނުކުރެވެއެވެ.

“ވާން ޤަބޫލުނުކުރިޔަސް އޭނަ އަމިއްލައަށް ދަން ޖެހުނީ.. އޭނައަކަށް އެއްވެސް މީހެއްގެ އަނިޔާއެއް ލިބިފައެއް ނެތް.. ފެންނަން ހުރި ހުރިހާ ހެއްކަކަށް ބަލާއިރުވެސް އެއީ އަމިއްލައަށް ކުރި ކަމެއްކަން އޮތީ ސާބިތުވެފައެއްނު.. ޤަބޫލުކޮށްބަލަ ވާން.. ހަޤީޤަތާއި ކުރިމަތިލާބަލަ..” ރުކާން ރުޅިއައި ނަމަވެސް އޭނާ ވާހަކަދެއްކީ މަޑުންނެވެ. ނަމަވެސް ރުކާންގެ އަޑުގައިވި ނުރުހުން މިއުވާންއަކަށް ސިއްރެއް ނުވިއެވެ.

“ރުކޫވެސް ވިސްނާލަބަލަ.. އެކަން އެއީ އެހެން ވެދާނެ ކަމެއްކަމަށް ޤަބޫލުކުރެވޭތަ؟ ނާސް އެދުވަހުވެސް ހުރީ ހަމަޖެހިފައި.. އެރޭވެސް ކައިވެންޏަށް ތައްޔާރުވެ ނިމުނުއިރުވެސް އޭނާ ހުރީ ހަމަޖެހިފައި.. ވަރަށް އުފަލުން ހުރިކަމަށް އޭނާގެ ކައިރީ ތިބި އެންމެންވެސް ބުނީ.. އެކަމަކު ފަނަރަ ވަރަކަށް މިނެޓަށް ވެފައި އޮއްވާ ކުޑައިރުކޮޅަކަށް އޭނާ އެކަނިވެލަން ބޭނުމޭ ބުނެ އެންމެން ނެރުނު ހިސާބުން ވީކަމެއް ވީ.. އަހަރެންނަށް އެނގޭހާވެސް އެއްޗަކީ ފަހު ވަގުތާ ޖެހެންދެން އެއްވެސް ކަމެއް ގޯސްނުވެ މީހާ ހަމަޖެހި އުފަލުން ހުރެފައި ކުއްލިއަކަށް އަމިއްލައަށް މަރުނުވާނެކަން.. އޭގައި ކޮންމެވެސް ސިއްރެއް އެބަވޭ.. އަހަރެންނަށް ޔަޤީން..” މިއުވާން އެހެން ބުނެލުމުން ރުކާން ދެބުމަ ގޮށް ޖަހާލިއެވެ.

“އިއުނާސްގެ ކަމެއްވީމަ ހާދަ ފިކުރެއް އެބަ ހިންގަމޭ ދޯ..” ރުކާން ބުނެލިއެވެ. ނަމަވެސް މިއުވާން އެއްޗެކޭ ނުބުންޏެވެ. އޭނާ ހުރީ ކުއްލިއަކަށް ރުކާންގެ މި ފެންނަން ފެށި ސިފައާއިމެދު ހައިރާންވެފައެވެ. ކުރިން ދުވަހަކުވެސް ރުކާން ނޫޅޭ ގޮތަކަށް އުޅޭތީއެވެ. އޭނާއަށް ލޯބިވެވުމާއެކު ރުކާންއަށް މިހާ ބޮޑު ބަދަލެއް އަންނަންޖެހުނީ ކީއްވެބާވައޭ އޭނާގެ ހިތުގައި ސުވާލު އުފެދުނެވެ. އޭނާއަށް މިދުނިޔޭގައި އުފަލެއް ލިބުން ނެތީ ހެއްޔެވެ؟ ދުވަސްގަނޑަކަށްފަހު އަނެއްކާވެސް ރުކާން އޭނާދެކެ ލޯބިވާކަމާއިމެދު އޭނާގެ ހިތުގައި ޝައްކު އުފެދުނެވެ.

“އަހަރެން ސުވާލެއް ކުރިއްޔާ ތެދަށް ޖަވާބު ދޭނަންތަ؟” މިއުވާން އަހާލިއެވެ.

“ޖަވާބު އެނގެންޏާ..” ރުކާންގެ ޖަވާބު ވަރަށް ކުރެވެ.

“މިސުވާލުގެ ޖަވާބު ރުކޫއަށް އެނގޭނެ.. ރުކޫ ކުއްލިއަކަށް ތި ކަންތައް ކުރަންފެށި ގޮތުން އަހަރެންގެ ހިތުގައި ވަރަށް ބޮޑު ޝައްކެއް އުފެދިއްޖެ.. ރުކޫ އަހަރެންދެކެ ލޯބިވޭތަ؟ ތެދަށް ބުނައްޗޭ..” މިއުވާން ރުކާން އޭނާއާއި ދިމާއަށް އަނބުރާލާފައި ސީދާ ރުކާންގެ ދެލޮލަށް ބަލާލަމުން އަހާލިއެވެ. ރުކާން އެއްވެސް ޖަވާބެއް ނުދީ އިސްޖަހާލިއެވެ.

“އަހަރެންގެ ދެލޮލަށް ބަލަން ހުރެ ހިތުގައި އޮތް ގޮތަށް ބުނެބަލަ.. ޕްލީޒް..” ރުކާންގެ ދަތްދޮށި ދަށަށް އިނގިލި ލައްވާލާ އިސްއުފުލާލުމަށްފަހު މިއުވާން އާދޭހުގެ ރާގަކަށް އެދުނެވެ.

“ވަރަށް ލޯބިވޭ.. އެކަމަކު..” ރުކާން ޖުމްލަ ފުރިހަމައެއް ނުކުރިއެވެ.

“އެންމެ ރަނގަޅު.. ރުކޫ އަހަރެންނާއެކު އުޅެން ބޭނުންތަ؟” މިއުވާން ސީރިއަސްވެފައި އަހާލިއެވެ.

“އާނ.. އެކަމަކު ވާން ހަޤީޤަތާއި ކުރިމަތިނުލާހާ ހިނދަކު އަހަރެންނަކަށް ވާންއާ އެކުގައެއް ނޫޅެވޭނެ..” ރުކާން ބުނެލިއެވެ.

“ހަޤީޤަތާއި ކުރިމަތިލާން..” ކުއްލިއަކަށް ކޮޓަރީގެ ކުޑަދޮރުގެ ބިއްލޫރިގަނޑު ކުދިކުދިވި އަޑަށް ދެމީހުންނަށް ސިހިފައި ކުޑަދޮރާއި ދިމާއަށް ބަލާލެވުނެވެ. ކުޑަދޮރުގެ ތެޅިގެންފައިވާ ތަނުން މަޑުމަޑުން ކަޅުކުލައިގެން ދުންތަކެއް ރޮނގަކަށް ކޮޓަރިތެރެއަށް ވަންނަމުން ދިޔައެވެ. ރުކާންއަށް ބިރުން މިއުވާންގެ ގައިގައި ބާރަށް ހިފެހެއްޓުނެވެ. މިއުވާންގެ ހިތުގައިވެސް ބިރުވެރިކަމެއް ހިނގާލީ ހަމަލޮލަށް އެފަދަ ކަމެއް ފެންނަމުން ދިއުމުންނެވެ. ކޮޓަރިއަށް ވަތް ދުންގަނޑު މަޑުމަޑުން އިންސާނެއްގެ ސިފަ ޖެހެން ފެށިއެވެ. މަޑުމަޑުން ސިފަ ޖެހެމުން ގޮސް އަންހެންކުއްޖެއްގެ ސިފައަށް ބަދަލުވަމުން ދިޔައެވެ. ސިފަ ޖެހެމުން ގޮސް ފުރިހަމަވީއިރު ކުރިމަތީގައި ހުރީ މިއުވާން އެންމެ ލޯބިވީ ސޫރައެވެ. އިއުނާސްގެ ސޫރައެވެ.

“ނާސް..” ބޭއިޚްތިޔާރުގައި މިއުވާންއަށް ބުނެވުނެވެ. ހަމަ އެއާއެކު މަޑުމަޑުން އިއުނާސްގެ ސިފަ ފިރިހެނެއްގެ ސިފައަށް ބަދަލުވާން ފެށިއެވެ. މިފަހަރު ބަދަލުވަމުން ގޮސް ބަދަލުވީ މާޝަލްގެ ސިފައަށެވެ. ރުކާންއަށް ސިހުން ލިބުނެވެ. މާޝަލް މަރުނުވަނީބާވައެވެ. ރުކާންއަށް އިތުރު ސިހުމެއް ލިބުނީ ކުއްލިއަކަށް މާޝަލްގެ ސިފައިގައި ހުރި ޖިންނީގެ ސިފަ އަނެއްކާވެސް ބަދަލުވުމުންނެވެ. މާޝަލްގެ ސޫރައިގައި ހުރިނަމަވެސް އެ އެތީގެ ގައިން ހުޅުނބުތަކެއް ފަޅަމުން ދިޔައެވެ. މޫނު ފިޔަވައި މުޅި ހަށިގަނޑުން ހުޅުނބު ފެޅިއެވެ. އެއާއެކު އެ ޖިންނި ޖަހާލި ބާރު ހިނިގަނޑުން މިއުވާންއަށް ބޭއިޚްތިޔާރުގައި ކަންފަތުގައި އަތް އަޅާލެވުނެވެ. ރުކާންއަށް ދެލޯ މަރާ ތަގުޅިކޮށްލަމުން މިއުވާންގެ ގައިގައި ބާރަށް ބައްދާލެވުނެވެ. އޭނާގެ ހަށިގަނޑު ތުރުތުރުއަޅަމުން ދިޔަކަން މިއުވާންއަށް ފާހަގަކުރެވުނެވެ.

Advertisements