ދިވެހި ބަހާއި ރަށްޓެހި ތަންތަނަށް ސަރުކާރު އޮފީސްތައް ވާންޖެހޭ.

4

އަހަރެމެންނަކީ އަމިއްލަ ބަހެއް އޮންނަ ބަޔަކަށްވެ، އެބަހާއި ބީރައްޓެހި ބަޔަކަށް ވާނަމަ އެއީ ހިތާމަ ހުރި ކަމެކެވެ. އަހަރެމެން ވާހަކަ ދައްކާ، ލިޔެ ކިޔައި އުޅޭ އަދި ސްކޫލްތަކުގައި މާއްދާއެއްގެ ގޮތުގައި ކިޔަވައިދީ ހަދާ އަހަރެމެންގެ އަމިއްލަ ބަހަށް ބީރަށްޓެހި ވުމަކީ ހިތާމަ ހުރިކަމެކެވެ. އަމިއްލަ ބަހެއް އޮވެ އެބަހަށް ފަރުވާ ކުޑަ ކުރާތަން ބަލަން ތިބުމަކީ އެބަހަށް އިހުމާލުވުން ކަމުގައި ނޫނީ ނުބެލެވޭނެއެވެ.

ދިވެހި ބަހާމެދު ސްކޫލް ކުދިންގެ ހިތްތަކުގައި ލޯބި އުފެއްދުމުގެ މަޤުސަދުގައި، އެކި ފަރާތްތަކުން ތަފާތު އެކި އެކި ހަރަކާތްތަށް ހިންގަމުންދާކަންވެސް ފާހަގަ ކުރަމެވެ. އަދި ސްކޫލްތަކުގައި މަޖުބޫރު މާއްދާއެއްގެ ގޮތުގައި ކިޔަވައި ދެމުންދާކަންވެސް ފާހަގަ ކުރަމެވެ. ހަމަ އެއާއެކު ދިވެހި ބަހަށް އިސްކަން ދިނުމަށް ޤާނޫނެއް ހަދާ ގެޒެޓް ކުރެވިފައިވާކަންވެސް ފާހަގަ ކުރަމެވެ.

Advertisements

ނަމަވެސް މިކަމުގެ މަންފާ މުޖުތަމައަށް ކުރަނީ ކިހާ މިންވަރަކަށް ކަން ބަލާލަން ޖެހެއެވެ. ޔަގީން ކުރެވޭ އެއްކަމެއް އެބަ އޮތެވެ. ސަރުކާރުގެ ބައެއް މުވައްސަސާތަކުގައި ދިވެހި ބަހަށް އިސްކަން ދޭ މިންވަރު ކުޑަކަމެވެ. އެފަދަ ފަރާތްތަކުން ޚިދުމަތް ދިނުމަށް ތިބޭ ފަރާތްތަކަށް ދިވެހިބަސް ބީރަށްޓެހި ކަމެވެ. އެފަދަ ތަންތަނުން އެއްތަނުން އަނެއްތަނަށް ފޮނުވާ ލިޔެކިޔުންތަކުގެ ދިވެހި ބަހުގެ ފޭރާން ދަށްކަމެވެ. އެފަދަ ތަންތަނަށް ޚިދުމަތް ލިބިގަތުމަށް ދާ ފަރާތްތަކާއި ކުރާ މުޢާމަލާތްތަކުގައި ރީތި ދިވެހިބަހުން ވާހަކަ ދެއްކުމުގެ ހުންނަ ކޮށިކަމެވެ.

ކަން މިހެން ހުރި އިރު ” ދިވެހިރާއްޖޭގެ ޤައުމީ ބަހަށް އިސްކަންދިނުމުގެ ޤާނޫނު” ހަދާ 11 މެއި 2011ގައި ވަނީ ގެޒެޓް ކުރެވިފައެވެ. އަދި ” ދިވެހިބަހަށް އިސްކަން ދިނުމުގެ ޤަވާޢިދު” ހަދާ 29 ޖޫން 2016ގައި ވަނީ ގެޒެޓް ކުރެވިފައެވެ. ބަހައް އިސްކަން ދިނުމުގެ ގޮތުން ޤާނޫނާއި ގަވާޢިދު ވަނީ ހެދިފައެވެ. ނަމަވެސް މިއަށް ޢަމަލު ކުރާ މީހުން ވަރަށް މަދުކަން ފާހަގަ ކުރެވެއެވެ. އަދި ޚާއްސަކޮށް ސަރުކާރުގެ މުއައްސަސާތައް ވަރަށް ބޮޑަށް ފާހަގަ ކޮށްލަމެވެ.

ދިވެހިބަހަށް ސަރުކާރު އޮފީސްތަކުން އެހާ ބީރައްޓެހީ ކީއްވެގެންތޯ އަޅުގަނޑުމެން ސަރުކާރުގެ އެކި އޮފީސްތަކަށް ގުޅާ، ބައެއް މުވައްޒަފުންނާ ވާހަކަ ދައްކާ މަޢުލޫމާތު އޮޅުން ފިލުވި އިރު ގިނަ ފަރާތްތަކަށް ” ދިވެހިރާއްޖޭގެ ޤަޢުމީ ބަހަށް އިސްކަން ދިނުމުގެ ޤާނޫނު” އަދި ދިވެހިބަހަށް އިސްކަން ދިނުމުގެ ޤަވާޢިދެއް އޮންނަ ކަން އެނގެނީ ވަރަށް މަދު ބަޔަކަށެވެ. އަދި ދިވެހި ބަހަކީ މުހިއްމު ބަހެއްގެ ގޮތުގައި އިސްވެރިން ބަލައިގަންނަ ަމުގެ އިހްސާސެއއް ނުވާކަމަށެވެ. މިއީ ހިތާމަ ކުރަންޖެހޭ ކަމެކެވެ.

ސަރުކާރު އޮފީސްތަކުން ފޮނުވާ ލިޔެކިޔުންތަކުގައި ބަހުގެ ގަވާޢިދާއި ރައްޓެހި ނޫން އަދި ފުށުއަރާ ޢިބާރާތްތަކާއި، ފޭރާންދަށް ބަސްތައް ހުރުމުގެ އިތުރުން، އޮފީސްތަކުގެ އެތެރޭގެ ބައެއް ތަންތަނުގައި ބޭނުންކުރާ ނަންފިލާގަނޑު ތަކުގައިވެސް ދިވެހިބަހާ ބީރައްޓެހި ކަންކަން ފާހަގަ ކުރެވޭތީ މިއީ ވަރަށް ބޮޑަށް ބަލަންޖެހޭ ކަމެއް ކަމުގައި ދެކެމެވެ.

ސުވާލަކީ މި ގޮތަށް މިކަންތައް މިހެން ދިމާވާންޖެހެނީ ކިހިނެއް ވެގެންތޯ އެވެ؟ ހަމަ ފަރުވާ ބަހައްޓަންޖެހޭ މިންވަރަށް ފަރުވާ ނުބެހެއްޓެނީ ތޯ ނުވަތަ އެކަމަށް އަޅާލުން ކުޑައީތޯއެވެ. ކޮންމެ ފަދަ ސަބަބެއް މެދުވެރިވެގެން ނަމަވެސް އެނގޭ ކަމަކީ ސަރުކާރު އޮފީސްތަކުގައި ދިވެހިބަހައް ސަމާލުކަން ދޭންޖެހޭ މިންވަރަށް ސަމާލުކަން ނުދޭކަމެވެ. ދިވެހި ބަހަށް ސަރުކާރު އޮފީސްތަށް ބިރަށްޓެހިކަމެވެ. އިސްވެރިންނަށް ބަހުގެ މުހިއްމުކަން އެނގޭނަމަ މިކަން މިހެން ނުދާނެކަން ޔަގީނެވެ. އެހެން ަމުން ސަރުކާރުގެ އިސްވެރިން އަދި ކަމާބެހޭ ފަރާތްތައް ގުޅިގެން ކުރިމަގުގައި މިކަން ހައްލުކޮށް ސަރުކާރުގެ އޮފީސްތައް ދިވެހި ބަހާއި ރައްޓެހި ތަންތަނަށް ހަދަން ޖެހެއެވެ.

ދިވެހިރާއްޖޭގެ ޤައުމީ ބަހަށް އިސްކަންދިނުމުގެ ޤާނޫނު

ދިވެހިބަހަށް އިސްކަން ދިނުމުގެ ގަވާއިދު

Advertisements
އަހްމަދު
އަހުމަދު އަކީ، ލިޔުންތެރިމަށް ޝަޢުގުވެރިކަން ހުންނަ އަދި ލިޔުންތެރިކަމުގައި ކުރިއަށް ދާން މަސައްކަތް ކުރާ ފަރާތެކެވެ.

4 COMMENTS

  1. ވަރަށް ހިތާމަ ހުރި ކަމެއް. ޒަމާނީ ތަޢުލީމް ހޯދައިގެން ދިވެހި ބަސް އެއްލާލަނީ

  2. ތީތި ކަޑަ، ދިވެހިބަސް މުހިއްމެއް ނޫން. މިހާރު ބޭނުންވަނީ ދުނިޔޭގެ އެހެން މީހުންނާ ވާހަކަ ދެއްކޭ ކަހަލަ ބަހެއް.

  3. އޮފީސްތަކުން ލިޔާލިޔުންތަކުގެ އިތުރުން އެމީހުން އެވާހަކަ ދައްކާ ގޮތެއް ދޯ

  4. ޑިގްރީ އޮތީމަ ނިމުނީ ކޮން ދިވެހި ބަހެއް. ދިވެހިބަސް އުވާލަން ގޮވާލަން

Comments are closed.