ހުސްނުއްސުޢޫދުގެ މައްސަލަ ބަލަން ސުޕްރީމްކޯޓުން ނިންމައިފި

0
ޝަރުއީދާއިރާއަށް ރައްޔިތުންގެ އިތުބާރުގެއްލޭފަދަ ވާހަކަދައްކާކަމަށް ގިޔަ ބަޔަކު ތުހުމަތުކުރޭ

ރާއްޖެ ޓީވީގެ ޕްރޮގްރާމެއްގައި ކުރީގެ ބަންޑާރަ ނައިބު ހުސްނުއްސުއޫދު ދެއްކެވި ވާހަކަތަކާ ގުޅިގެން އޭނާގެ މައްސަލަ ބަލަން ސުޕްރީމް ކޯޓުން ނިންމައިފި އެވެ.

ރާއްޖެ ޓީވީ “ފަލަސުރުހީ” ޕްރޮގްރާމްގައި ރޭ ވާހަކަ ދައްކަވަމުން ސުއޫދު ވަނީ ސުޕްރީމް ކޯޓުގެ ފަނޑިޔާރުންނަށް އިތުބާރު ނެތް ކަމަށް ވިދާޅުވެ، އެ ހުރިހާ ބޭފުޅުން ވެސް މަގާމުން ދުރުކުރަން ޖެހޭނެ ކަމަށް ވިދާޅުވެފަ އެވެ.

ސުޕްރީމް ކޯޓުން މިއަދު ބުނީ ސުއޫދު އެ ޕްރޮގްރާމްގައި ޝަރުއީ ދާއިރާއާ ބެހޭގޮތުން ދެއްކި ވާހަކަތަކާ ގުޅިގެން އެ މައްސަލަ ބަލަން ނިންމީ ކޯޓުގެ ހުރުމަތް ރައްކާތެރި ކުރުމުގެ ގަވާއިދާއި ގާނޫނީ ވަކީލުންގެ ގަވާއިދުގެ ދަށުން އެ މައްސަލަ ބަލަން ސުޕްރީމް ކޯޓުގެ ފަނޑިޔާރުންގެ މަޖިލީހުން ނިންމުމުން ކަމަށެވެ.

Advertisements

މީގެކުރިން ވެސް ޝަރުއީ ދާއިރާގެ އެކި ކަންކަމަށް ފާޑު ވިދާޅުވެގެން ސުއޫދާއި އެހެން ބައެއް ވަކީލުން ސަސްޕެންޑް، އެ ވަކީލުންގެ މައްސަލަ ބަލާފައިވެ އެވެ.

Advertisements