ފުރާނައިގެ ކާނާ: ހަނދުގެ ދަތުރު

އެމެރިކާގެ ޖައްވީ ދަތުރުވެރިއެއް ކަމަށްވާ ނީލް އާރމްސްޓްރޯންގ ހަނދުގައި ފައިތިލަ ޖައްސައިލީ 1969 ވަނަ އަހަރުގެ ޖުލައިމަހުއެވެ. އޭނާ ހަނދަށް ފޭބުމާ އެކު ބިންމަތީގައި ހުރި އެމެރިކާގެ ޖައްވީ އިދާރާ އަށް އޭނާގެ އަޑު އިވުނެވެ. އޭނާ ބޭނުންކުރީ ތިރީގައި މިވާ ޢިބާރާތެވެ.

” މިއީ އިންސާނަކަށް ބަލާއިރު އެޅުނު ކުރު ފިޔަވަޅެކެވެ. އެހެން ނަމަވެސް މިއީ އިންސާނިއްޔަތަށްޓަކައި އެޅުނު ވަރަށް ދިގުފިޔަވަޅެކެވެ.”

Advertisements

ހަނދަށް ދާން އާރމްސްޓްރޯންގާއި އޭނާގެ ދެބައިވެރިން ހޮވިފައިވަނީ އެމެރިކާގެ އެންމެ މޮޅު 30 ޖައްވީ ދަތުރުވެރިންގެ ތެރެއިން ހުނިޖެހިގެންނެވެ. ޖައްވީ ދަތުރުތައް ފަދަ އުނދަގޫ އަދި ތާރީޚީ ދަތުރެއް ކުރާމީހެއްގެ ކިބައިގައި ހަމަވާންޖެހޭ ހުރިހައި ޝަރުޠެއް އޭނަގެ ކިބައިގައި ހުރީ ހަމަވެފައެވެ. އޭގެ ތެރޭގައި ބޯޓު އުދުއްސުމުގެ އާދަޔާކިލާފު ހުނަރާއި ވިސްނުން ތޫނުކަމާއި ހަށިގަނޑުގެ ބާރާއި މީހަކު ބުނާއެއްޗެއް ނުވަތަ ލިބޭ މަޢުލޫމާތެއް އަވަހަށް ސިކުނޑިއަށް ނަގައިގަތުމުގެ ބާރާއި ޖިސްމާނީ އަދި ނަފްސާނީ ދުޅަހެޔޮ ކަމާއި އެއްވެސް ޖެހިލުމެއްނެތި ބޮޑެތި ނުރައްކަލުގެ ތެރެއަށް ވަދެގަތުމުގެ ކުޅަދާނަކަން ހިމެނެއެވެ. މި ދަތުރަށްޓަކައި އޭނާ ހޮވުމުން އޭނާއަށް ޖެހުނީ ވަރަށް އުނދަގޫ އަދި ބުރަ ތަމްރީނުތަކެއް ގައި ބައިވެރި ވާށެވެ. އޭގެ ތެރޭގައި ފެނުގެ އަޑީގައި ވަރަށް ގިނައިރު އޮންނަން ޖެހުން ހިމެނެއެވެ. އޭގެ ބޭނުމަކީ ހަށިގަނޑުގެ ބަރުދަން ލުއި، މާހައުލެއްގައި އުޅެންފަރިތަކުރުމެވެ. މީގެ އިތުރަށް އެކި ވައްތަރުގެ ކުއްލި ހާލަތްތަކާ ކުރިމަތިލާން ދަސްކުރުމުގެ ގޮތުން ޖައްވީ ޢިލްމާ ބެހޭ ބައެއްކަންތައްތައް ދަސްކުރުމާއި ޖައްވީ އުޅަނދާއި ރޮކެޓް އުދުއްސަން ދަސްކުރުމާއި ހަނދުގެ އެކި ކަންކަމާ ބެހޭ މަޢުލޫމާތު ހޯދައި ދަސް ކުރުން ހިމެނެއެވެ. މި ހުރިހައި ކަމެއް އޭނާ ދަސްކުރީ ކޮމްޕިޔުޓަރުން ލިބި ދެވޭ މަޢުލޫމާތުގެ އެހީގައެވެ.

އޭނާ ޖައްވަށް ދިޔަ އުޅަނދަށް ކިޔުނު ނަމަކީ އެޕޯލޯ 11 އެވެ. މި އުޅަނދުގެ ބަރުދަނަކީ 3100 ޓަނެވެ. ތިރީސް ހަބުރީގެ ޢިމާރާތެއްހައި އުހެވެ. އޭގައި 18 މިލިއަން ބައި(ޕާރޓްސް) ހިމެނެއެވެ. 91 އިންޖީނު ހުއްޓެވެ. އޭގެ މަތީގައި ހުރި ކުޑަ ކުޑަ މެޝިނަކީ އޭގެ ސައިޒަށް ބަލާ އިރު ވަރަށް ކުޑަ ކުޑަ އެއްޗެކެވެ. އެއީ ކޮލަމްބިއާ އެވެ ނަމަކަށް ކިޔާ ކުޑަ ކުޑަ ބޯޓެކެވެ. ޖައްވަށް ދާ މީހުން އިށީނދެ ތިބީ މި ދެންނެވުނު ކުޑަ ބޯޓުގަ އެވެ.

މި ޖައްވީ އުޅަނދު ކަނޑައެޅިފައިވާ ގަޑީގައި ބިމުން ހަނދަށް ކުރާ ދަތުރު ފަށައިފިއެވެ. އެންމެ ފުރަތަމަ މި އުޅަނދު ދުނިޔޭގެ ވަށައިގެން ދެ ގަޑި އިރާއި ބައި ވާންދެން އުދުހުނެވެ. އެއީ ސްޕިޑް ލިބެންދެނެވެ. އުޅަނދުގެ ސްޕީޑް މިނިޓަކު 403 މޭލަށް އަރައި ބިމުން ފެށިގެން 3000 މޭލު މައްޗަށް ދެވުނީމާ އެޕޯލޯ 11 އާއި ކޮލަމްބިއާ ވަކި ކޮށްލެވުނެވެ. ކޮލަމްބިއާ ގައި ދަތުރަށް ބޭނުންވާ އެއްޗެހި އަރުވާފައި ބާކީ އޮތީ ވަރަށް ކުޑަ ކުޑަ ޖާގައެކެވެ. އޭގައި ތިބި މީހުން އިށީންނަން ހުރި ޖާގައަކީ އާދައިގެ ކާރެއްގައިވެސް އިށީންނަން ހުންނާނޭ ވަރުގެ ޖާގައެކެވެ. އެންމެ ފަހުން މި އުޅަނދު ގޮސް ހަނދަށް ޖައްސައިފި އެވެ. އެ މީހުން ހަނދުން އެނބުރި އައީ ހަނދުގެ ބިމުން 46 ރާތަލުގެ ވެލި ހިފައި ގެންނެވެ. އޭގެ ބަދަލުގައި 5 ލައްކަ ޕައުންޑުގެ އަގުހުރި ސާމާނު ހަނދަށް ދޫކުރިއެވެ. އެމީހުން ހަނދަށް ފޭބި ވަގުތު ފިޔަވަޅު ޖެހުނު ތަން ވަރަށް ރީތިކޮށް ފާހަގަ ވާން ހުއްޓެވެ. އުއްމީދު ކުރެވޭ ގޮތުގައި އެ ފައިތިލައިގެ ނިޝާން ބައި މިލިއަން އަހަރު ވަންދެން ނުފޮހެވި ހުންނާނެއެވެ.

އިންސާނިއްޔަތަށް ޓަކައި ދިގު ފިޔަވަޅަކަށް ވާ ކަހަލަ ކުރު ފިޔަވަޅެއް އެޅެނީ މަތީގައި ބަޔާން ކުރެވުނު ފަދަ ފުރިހަމަ ތައްޔާރީ ތަކެއް ވެގެންނެވެ.

Advertisements

1 COMMENT

Comments are closed.