ޢިއްޒަތްތެރި ވަގު 8

ޝަވްކަތާ އެންމެ ދެކޮޅު ޕޮލިޓީޝަން ޢަޒީޒުﷲ ގެ ގޭގައިޖަލްސާއެއް ކުރިއަށް ދަނީއެވެ.

އެޖަލްސާގައި ޢަޒީޒުﷲއަށް މަޢުލޫމާތު ގެނެސްދެނީ ޝަވްކަތުގެ ކައިރީގައި މަސައްކަތް ކުރާ ޢަޒީޒުﷲގެ ޖާސޫސެކެވެ.” އަވަސް ކުރައްވާ ! އެހެންނޫނީ މައްސަލަ އަތުން ކައްސާލައިގެން ހިނގައިދާނެ، އެމީހުން މިހާރު އެއަވަށަށް ދާން ނިކުމެއްޖެ، އެމީހުންނަށް ވަރަށް އަވަހަށް އެތަނަށް ދެވޭނެ، އެކަމަކޫ އެދަނީ ތަންތަނަށް މަޑުކުރަމުން ތަޤްރީރު ކުރަމުން  އެހެންވީމާ އަދިވެސް މަނިކުފާނަށް ވަގުތު އެބައޮތް.”

Advertisement

“އަހަރެން ހަދާންވީ ކިހިނެއް؟ ޢަޒީޒުﷲ ވާހަކަ ކުރުކޮށްލުމުގެ ގޮތުން އަހައިލިއެވެ.

“ހައްދަވަންވީ ގޮތަކީ އަވަހަށް އަކްރަމްގެ ގެއަށް ވަޑައިގެން ވަގުކަލޭގެޔާ ޙަވާލުވެވަޑައިގަންނަވަންވީ”

“ޢޭރުން ވާނީ ކިހިނެއް؟”

“އޭރުން ޝަވްކަތުގެ ހުރިހާ ރޭވުމެއް ފަނުފުލުން ހިނގައިދާނެ ވަގުކަލޭގެ ނެތިއްޔާ ބަނޑުހައި ހޫނުކަމުގެ ހަޅުތާލުކުރާނީ ކިހިނެއްތޯ ؟ އޭނާ ތަޤްރީރު ކުރާނީ ކީކޭ ކިޔާފަތޯ؟”

“ވަރަށް މޮޅު” އަޒީޒުﷲ ހިނިތުންވެލިއެވެ. “ވަރަށް މޮޅު ރޭވުމެއް އަވަހަށް ދަމާބަހީ”

“އެކަމަކު ރައްކާތެރިކަމުގެ ފިޔަވަޅެއްގެ ގޮތުން ހަތިޔާރު އެޅި ބަޔަކުވެސް ގެންދަންވާނެ” އެހެން މީހަކު ބުނެލިއެވެ. ” ޝަވްކަތުގެ މީހުންނާ ކުރިމަތިލާން ޖެހުމަކީވެސް ދުރުކަމެއް ނޫން.”

އަޒީޒުﷲއަށް އެވާހަކވެސް ވަރަށް ކަމުދިޔައެވެ. ކުޑައިރުކޮޅެއް ފަހުން ފެނުނީ ދެޖީޕު އަކްރަމްގެ ގެޔާ ދިމާލަށް ދަތުރު ފެށިތަނެވެ. އެއްޖީޕުގައި އިނީ އަޒީޒުﷲއެވެ. އަނެއް ޖީޕުގައި ތިބީ އޭނާގެ ހަތިޔާރު އެޅި ފަހުލަވާނުންނެވެ. މިޤާފިލާ އަކްރަމްގެ އަވަށަށް އެރީމާ މުޅި އަވަށް ހަލަބޮލިވެގެން ހިނގައްޖެއެވެ. ފިރިހެނުން ގޭގެ ބޮޑު ދޮރުތަކުން އަންހެނުން ކުޑަދޮރުތަކުން ބޯދީ ބަލަން ފަށައިފިއެވެ. އެހެން ނަމަވެސް މިޤާފިލާ އެއްވެސް މީހަކަށް ސަމާލުކަމެއް ނުދީ އެދިޔަ ގޮތަށް ގޮސް މަޑުކޮށްލީ އަކްރަމްގެ ގޭދޮށަށެވެ.

އަޒީޒުﷲއައި ޚަބަރު ލިބުނީމާ އަކްރަމަށް ލިބުނީ ކުއްލި ސިހުމެކެވެ. އޭނާ ބިރުން ހުރެ ދޮރުމައްޗަށް ނިކުމެއްޖެއެވެ. އަޒީޒުﷲއާ އެކީގައި އައިސް ތިބި ހަތިޔާރު އެޅި މީހުން ފެނުނީމާ އަކްރަމްގެ ހިތަށް ވަން ބިރުވެރިކަން އިހަށްވުރެވެސް ބޮޑުވެގެން ދިޔައެވެ.

“ހާސް ވެ ނުލައްވާ” އަޒީޒުﷲ އޭނާގެ ކޮނޑުގައި އަތުން ޖަހައިލިއެވެ. ” އަޅުގަނޑުމެން މިއައީ މިގޭގައި އޮތް ވަގުކަލޭގެ ގެންދަން”

“ސާހިބާ ތިޔައީ ވަރަށް އުފާވެރި ޚަބަރެއް، އޭނާ ގެންދެވުން ވާނީ އަޅުގަނޑަށް ކޮށްދެވޭ ވަރަށް ހެޔޮފުޅު ކަމަކަށް އެކަލޭގެ ސަބަބުން އަޅުގަނޑު ގެ ގެ މުޅިން ހަލާކުވެއްޖެ ބަރުބާދު ވެއްޖެ.”

“އެކަމަކު އެހައި ފަސޭހަ ގޮތަކަށް އަޅުގަނޑުމެން ޢޭނާއެއް ނުގެންދާނަނަށް އެންމެ ފުރަތަމަ ޖެހޭނީ އަޅުގަނޑުމެންނާ ދިމާ ކުރައްވަން”

“ކީކޭތޯ؟ އަކްރަމްގެ ދެލޯ ދެކާށިކިބަހެން ވެއްޖެއެވެ. “ދިމާ…. ދިމާކުރާށޭތޯ؟”

“ލައްބަ ސިޔާސީ ކުޅިގަނޑަކީ މިނަންގަތް ކަހަލަ ދިމާކުރުންތަކެއް ” އަޒީޒުﷲ ބުނެލިއެވެ.” ވާންޖެހޭ ގޮތް މި ނަންގަންނަނީ އެންމެ ފުރަތަމަ އަޅުގަނޑުގެ މީހުންނާ ދިމާލަށް ބަޑިޖައްސަވާ މަންޒަރު ބަލަން ތިބޭ ބަޔަކަށް ފެންނާން ވާނީ އަޅުގަނޑުމެން ވަގުކަލޭގެ ގެންދާން އައިމާ މިގޭ މީހުން އަޅުގަނޑުމެންނާ ހަމަލާ ދޭނަން”

“ސާހިބާ އެކަލޭގެ ގެންދެވުމަކާ އަޅުގަނޑު ދެކޮޅެއް ނުހަދަން އަވަހަށް ގެންދަވާ.”

“މިކުޅިގަނޑުގެ މަޖަލަކީ ތިޔައީތާ! އަޅުގަނޑުމެން ދައްކާނީ މިގޭ މީހުން އަޅުގަނޑުމެން ހުއްޓުވަން މަސައްކަތް ކުރިކަމަށްއެއީ ޝަވްކަތުގެ

އިންޒާރެއްގެ ސަބަބުން ކުރިކަމެއް ކަމަށް ދެން އަކްރަމަށް ޖެހިލައްވާނީ ނޫސްވެރިންނަށް ބަޔާނެއް ދެއްވަން، އަޅުގަނޑުމެންނާ ދިމާކުރެއްވީ ޝަވްކަތު ބިރުދައްކައިގެން ކަމަށް ބުނުއްވަން ވާނެ، ވަގުކަލޭގެ އަޅުގަނޑުމެންނާ ހަވާލުކުރައްވައިފިއްޔާ މުޅިއާއިލާގެ ދުވަސް ދުއްވައިލާނަމޭ ޝަވްކަތު ބުނިކަމަށް ބުނުންވަންވާނެ، އެހެންވީމާ ޢާއިލާގެ ސަލާމަތަށްޓަކައި އަޅުގަނޑުމެންނަށް ހަމަލާދެއްވީކަމަށްވެސް ބުނުންވަންވާނެ، ފިކުރު ކުރައްވާނެ ކަމެއް ނެތް އަކްރަމަކަށް އެއްވެސް ކަމެއް ނުވާނެ، އަކްރަމަށް މާފުކުރިކަމަށްއަޅުގަނޑުގެ  މީހުން ހަމަވަގުތުން ޢިއުލާނު ކުރާނެ، އަޅުގަނޑުގެ ބަޔަކު މަރުއްވަން އުޅުއްވިކަމުގެ ދަޢުވާއެއް ނޫފުލޭނެ، އަކްރަމް އަޅުގަނޑުމެންނާ އެހިތެރިވެ ދެއްވައިފިއްޔާ ޝަވްކަތުގެ ވައި ހިންދިދާނެ.”

އަކްރަމްގެ ބޮލަށް އެނބުރުން އަރާންފަށައިފިއެވެ. ނުވެއްޓުނީ ހަމަކިރިޔާއެވެ.

އެވަގުތު ޝަވކަތުގެ މީހުން އަވަށް އަރައިފިއެވެ. އެންމެން އައީ ހަޅޭއްލަވާ އަޑުގަދަ ކުރަމުންނެވެ. ހަމައެކަނި އެޔެއްނޫނެވެ. އޭގެ ތެރެއިން މީހަކު މައްޗަށް ހަވަޔަށް ބަޑިވެސް ޖެއްސެވެ. އަޒީޒުﷲއާއި އޭނާގެ ބައިވެރިންގެ ސަމާލުކަމަށް ޝަވްކަތުގެ ޤާފިލާއާއި ދިމާލަށް ހުއްޓިއްޖެއެވެ. މުޅިއަވަށަށް ބިރުވެރިކަން ފެތިރިއްޖެއެވެ. މީސްމީހުން ގޭގޭގެ ދޮރުތައް ލައްޕަން ފަށައިފިއެވެ.

މިއީ އަކްރަމަށް ލިބުނު ވަރަށް ރަނގަޅު ފުރުސަތެކެވެ. އޭނާ އަވަސް އަވަހަށް ގޭގެ ދޮރުތައް ލައްޕައި އެތެރޭން ތަންޑު އަޅުވައިފިއެވެ. އޭނާގެ އަންހެނުން ނާހިދާ އޭނާގެ ކައިރިއަށް އަތުވެއްޖެއެވެ.” ކިހިނެއް ވެގެންތަ މި އުޅެނީ؟”

އަކްރަމް އަވަސް އަވަހަށް އެވަގުތު ކަނތައްތައް ހިނގައިދިޔަގޮތް ނާޙިދާއަށް ކިޔައިދީފިއެވެ. “ސަލާމަތްވާން އޮތީ އެންމެ ގޮތަކުން މިގެ ދޫކޮށްލާފައި އަވަހަށް ފިލައިގެން ދާންވީ”

ﷲއެކަލޭގެއަށް …..” ނާޙިދާ ބަދު ދުޢާ ކުރަން އުޅެފައި ހުއްޓައިލިއެވެ. “އެކަލޭގެޔާ ހެދި އަހަރުމެންނަށް މިޖެހުނީ ކޮންފަދަ ބޮޑު މުސީބާތެއް ދެން ހަދާނީ ކިހިނެއް؟”

މިބުނީނު؟ އޮތީ އެންމެ ގޮތެކޭ އަވަހަށް ފިލައިގެން ރައްކާވާންވީ” އަކްރަމް ބުނެލިއެވެ.

“އެކަމަކު ގެ ދޫކޮށްލާފައި ދާނީ ކިހިނެއް؟” ބުނާނެ އެއްޗެއް ނާހިދާ އަކަށް ނޭނގުނެވެ. “މުޅި ގެ މިއޮތީ ފުރިފައި އެތައް ސާމާނެއް އެބަހުރި،އަންނައުނު އެބަހުރި މިހުރިހައި އެއްޗެއް ދޫކޮށްލާފައި ކުއްލިއަކަށް ދާނީ ކިހިނެއް؟”

“އޮތީ ދެގޮތެއް، އެއްގޮތަކީ މުދަލާއި ގެ ރައްކާތެރިކުރުން އަނެއް ގޮތަކީ ފުރާނަޔާ އަބުރު ސަލާމަތް ކުރުން ކުޑައިރުކޮޅެއްގެ ތެރޭގައި ޝަވކަތުގެ މީހުންނާ އަޒީޒުﷲ ގެ މީހުންނާ ދެމެދު ހަނގުރާމަ ފެށިދާނެ އިސާހިތަކު ލޭގެ ކޯރުދެމެން ފަށާނެ މިހުރިހައި ކަމެއްގެ ޒިންމާ އަޅުވާނީ އަހަރެންގެ ބޮލުގައި ވަގުކަލޭގެ އޮތީ މިގޭގައި ފޯރީގައި އެމީހުން މިގެއަށް ވަނުމަކީވެސްއެކަށީގެންވާ ކަމެއް ނިކަން ވިސްނާލަބަލަ އެހެން ވެއްޖިއްޔާ ވާނީ ކިހިނެއް؟”

އަކްރަމްގެ ވާހަކަ ނުނިމެނީސް ބޭރުން ބަޑިޖަހާ އަޑުއިވެން ފަށައިފިއެވެ.

Advertisements

2 COMMENTS

Comments are closed.