ހައްޖައް މީހުން ގެންދިއުމުގެ ހުއްދަ ދިންގޮތާ ގުޅޭގޮތުން ސިސިލްފަރުން ކޯޓަށް މައްސަލަ ހުށަހަޅައިފި

0
މިއަހަރު ހައްޖައް މީހުންގެންދިއުމުގެ ހުއްދަ ދީފައިވަނީ 6 ކުންފުންޏަކަށް

ރާއްޖެ އިން މި އަހަރު މީހުން ހައްޖަށް ގެންދިއުމުގެ ހުއްދަ ހަ ކުންފުންޏަކަށް ސަރުކާރުން ދީފައިވާއިރު، އެ ކުންފުނިތައް ކަނޑައެޅުމުގައި އަމަލު ކޮށްފައިވަނީ އިންސާފުން ނޫން ކަމަށް ބުނެ ސިސިލްފަރު ހައްޖު އެންޑް އުމުރާ އިން އިސްލާމިކް މިނިސްޓްރީއާ ދެކޮޅަށް ސިވިލް ކޯޓަށް މިއަދު މައްސަލައެއް ހުށަހަޅައިފި އެވެ.

ރާއްޖެ އިން މީހުން ހައްޖަށް ގެންދިއުމުގައި ގިނަ ދުވަސްތަކެއް ހޭދަކޮށްފައިވާ ސިސިލްފަރަށް މި ފަހަރު ހުއްދަ ދީފައެއް ނުވެ އެވެ.

އެ ޖަމާއަތުން ސިވިލް ކޯޓަށް ހުށަހެޅި މައްސަލައިގައި އެދިފައި ވަނީ ކުންފުނިތައް ހޮވުމުގައި އަމަލުކުރި އިވެލުއޭޝަން ސައްހަ ނޫން ކަމަށް ކަނޑައަޅައިދިނުމަށެވެ.

Advertisements

ސިސިލްފަރުގެ ގާނޫނީ ވަކީލް ނާޒިމް ސައްތާރު މިރޭ ވިދާޅުވީ، އިވެލުއޭޝަންގައި އިސްލާމިކް މިނިސްޓްރީން މާކްސް ދީފައިވަނީ ހައްޖަށް ގެންދިއުމަށް ޝައުގުވެރިވާ ފަރާތްތަކަށް މައުލޫމާތު ދިން ގޮތާ ހިލާފަށް ކަމަށެވެ. އަދި އިވެލުއޭޓު ކުރުމަށް ހަދާފައިވާ ގަވައިދުތަކާ ވެސް އެ މިނިސްޓްރީން ހިލާފު ވެފައިވާ ކަމަށް އޭނާ ވިދާޅުވި އެވެ.

އިވެލުއޭޝަންގައި، ތަޖުރިބާ އަށް ފަސް ޕަސެންޓު ކަނޑައަޅާފައިވާއިރު، ސިސިލްފަރަށް އެ ބައިން ލިބިފައިވަނީ 0.077 ޕަސެންޓް މާކުހެވެ.

ނާޒިމް ވިދާޅުވީ މިދިޔަ 35 އަހަރު ދުވަހު ސިސިލްފަރު ހައްޖު ގްރޫޕުން ހައްޖާޖީންގެ ކަންކަމުގައި އުޅެފައިވާއިރު އެއީ އެކަށީގެންވާ މާކްސްއެއް ނޫން ކަމަށެވެ.

ހައްޖަށް މީހުން ގެންދިއުމުގެ ޕްރޮޕޯޒަލަށް ހުޅުވައިލުމުން 18 ކުންފުންޏަކުން ކުރިމަތިލި އެވެ. އޭގެ ތެރެއިން އިޖުރާއަތްތައް ފުރިހަމަކޮށްފައި ނުވާތީ ހަ ޕްރޮފޯޒަލެއް ބަލައެއް ނުގަނެ އެވެ.

ރާއްޖެ އިން މި އަހަރު ހައްޖަށް މީހުން ގެންދިއުމުގެ ހުއްދަ ދީފައި ވަނީ އެކްރޯ ހައްޖު ގްރޫޕް (59،965ރ.) ހައްޖު ކޯޕަރޭޝަން (69،965ރ.) މިނާ ހައްޖު ގްރޫޕް (69،965ރ.) އަލްހަރަމައިން ހައްޖު ގްރޫޕް (69،965ރ.) ޒައި ހައްޖު ގްރޫޕް (70،000ރ.) ތަޒްކިޔާ ހައްޖު ގްރޫޕް (72،250ރ.) އަދި ތަޒްކިޔާ ހައްޖު ގްރޫޕް (72،250ރ.) އަށެވެ.

މީގެ ކުރިން ހައްޖަށް މީހުން ގެންދިއުމަށް ހުށަހަޅާ ޕްރޮޕޯޒަލްތައް އިވެލުއޭޓު ކުރަނީ އެ ވަގުތަކު ހުންނެވި އިސްލާމިކް މިނިސްޓަރު ކަނޑައަޅުއްވާ ކޮމިޓީއަކުންނެވެ.

ނަމަވެސް އެކަން މި ފަހަރު ބަދަލުކޮށް، ފަސް މެމްބަރުން ހިމެނޭ ހައްޖު އިވެލުއޭޝަން ކޮމެޓީގެ މެޖޯރިޓީ އޮންނަނީ އެހެން އިދާރާތަކުގަ އެވެ. އޭގެ ތެރޭގައި އިކޮނޮމިކް މިނިސްޓްރީ އާއި ފިނޭންސް މިނިސްޓްރީ އަދި އެޓާނީ ޖެނެރަލް (އޭޖީ) އޮފީސް އަދި އިސްލާމިކް މިނިސްޓްރީގެ ދެ ބޭފުޅުން ހިމެނެ އެވެ.

Advertisements