ވާހަނދާނުން މިތުރާ

0

ވާހަނދާނުން މިތުރާ ކުރެހިދެއޭ މުޅިހިތުގާ

އާހަޔާތެއް އެދެނީ ހިފުނު ހިނދުން ތިޔަ އަތުގާ

Advertisements

 

މެންދަމާ ފިނި ފަތިހާ ކޮންމެ ސުކޫތެއް ގުނަމުން

އަންނަނީ އާވެ ހަނދާން ފަރިކުރަމުން އުލްފަތުގާ

 

ގަނޑުވަރެއް ރަނުގެ ބިނާކޮށް ހެދެޔޭ މޭގެތެރޭ

މަޑުމަޑުން ރީތި އެއަޑު ބީހިލުމުން ކަންފަތުގާ

 

މަސްތުކަން ހިއްސުތަކަށް ގެންނަ ވަނާތައް ފެނިފާ

ބޮސްދިނުން ހިތް އެދެނީ ރީތި ކޮލާ ތުންފަތުގާ

 

ސިހި ހިތާމޭ ތެޅެނީ ފެންނަ ހިނދުން ރީތި ދެލޯ

ކިހިނަކުންތޯއެ އެސަރު ހުންނަހުށީ ރަންމުތުގާ

 

ދަރުމަޔާ ހެވަތުގެ އިހުސާސު ލިބޭ ތިޔަ ހިޔަލުން

ހަރުހަވެތި ލޯބި ލިބޭ އެންމެ އެދޭ ފުރުސަތުގާ

 

ފަރިވެލާ ކޮންމެ މަލެއް އޭގެ ޠަބީޢީ ލެނބުމުން

ތިރިވަނީ ތިޔަ އަރިހަށް ލޯބި ވެވޭ ހުރުމަތުގާ

 

ވެދުމަކަށް ހިބަކުރަނީ އަޅުގެ ހިތާ ޖާނު އެކީ

އެދުމަކާ އިތުރު ނުލައި ހިބަ ލިޔެދީ ރަންފަތުގާ

 

ކާކުބާއޭ މި އަސަރު ހުންނަ ހަޔާތުގެ ހަނދަކީ

މާކު ވެވިފައި އެވަނީ ޅެމުގެ ފެށޭ ފޮޅުވަތުގާ

Advertisements