ފުރާނައިގެ ކާނާ: ދަތުރާއި މަންޒިލް

ހުޅަނގުގެ މުފައްކިރަކު ވިދާޅުވެފައި ވެއެވެ. ” ދަތުރާއި މަންޒިލާ ދެމެދު ހުރި ތަފާތު އެނގުމުން ތިބާގެ މަގަށް އެޅިފައިވާ ގިނަ ހުރަސްތައް ނައްތައި ލެވުނީއެވެ.”

މީހަކު ނުވަތަ ބަޔަކު ކަމެއް ކުރާކަން އެނގޭ އެންމެބޮޑު ހެއްކަކީ ހަރަކާތެވެ. ހިންގަވާފައި ތަނަކަށް ވަޑައިގަތަސް، ބައިސްކަލެއްގައި ނުވަތަ ސައިކަލެއްގައި ނުވަތަ އެހެން ފަދަ އެއްޗެއްގައި ވަޑައި ގަތަސް އެ އެއްޗެއްގައި ކޮންމެވެސް ކަހަލަ ހަރަކާތެއް ހުންނާނެއެވެ. ކުރިއަށް ނުވަތަ ފަހަތައް ދަތުރު ކުރާނެއެވެ. ސުވާލަކީ އެ އެއްޗެއް ދަތުރުކުރާ މިސްރާބަކީ ކޮބާތޯއެވެ؟ ތިބާއަށް ވަޑައިގެންނެވެނީ ގަސްދުފުޅު ކުރައްވާފައިވާ މަންޒިލާ ދިމާއަށްތޯ؟ ނުވަތަ މަންޒިކާ ދުރައްތޯއެވެ. ހަގީގަތުގައި ކޮންމެ ދިމާއަކަށް ދިޔަނަމަވެސް ދަތުރުކުރާ ގޮތަކަށް ބަދަލެއް ނާންނާނެއެވެ. ހަމައެކަނި ތަފާތަކީ މަންޒިލާ ދިމާއަށް ދަތުރުކުރާ ނަމަ ކޮންމެ ފިޔަވަޅަކާއެކު މަންޒިލް ގާތްވަމުން ދިޔުމާއި މަންޒިލާ ދުރަށް ދަތުރުކުރާނަމަ ކޮންމެ ފިޔަވަޅަކާއެކު މަންޒިލް ދުރުވަމުން ދާ ކަމެވެ. ފަހުން މިދެންނެވި ފަދަ ދަތުރެއްގައި އެންމެ ފަހުން ދެވޭނީ ކޮންތަނަކަށްތޯއެވެ؟ އެއްވެސް ތަނަކަށް ނުދެވޭނެއެވެ. ހަމަޔަގީނުންވެސް ދާން ބޭނުންވާ ތަނަކަށް ނުދެވޭނެއެވެ. އެހެންވީމާ އެންމެ މުހިއްމު އެއްޗަކީ މަންޒިލެވެ. ގެރިގާޑިޔަލެއްގައި ނުވަތަ އަތްގާޑިއަލެއް ފަދަ ދުވެލި ލަސް އެއްޗެއްގައި މަންޒިލާ ދިމާއަށް ދަތުރުކުރުމަކީ، ވަރުގަދަ ޖެޓްމަތިންދާ ބޯޓެއް ފަދަ ހަލުވި އެއްޗެއްގައި މަންޒިލެއް ނެތި ދުއްވުމަށްވުރެ މާ ރަނގަޅު ކަމެއްކަން ކަށަވަރެވެ.

Advertisements

އަމިއްލަ ދިރިއުޅުމުގައިވެސް އަދި އިޖްތިމާޢީ ދިރިއުޅުމުގައިވެސް ތިމާއަށް ލިބިފައިވާ ވަސީލަތްތައް ބޭނުންކޮށްގެން ހެޔޮ މިސްރާބެއް ކަނޑައެޅުމަށް ފަހު އެ މިސްރާބަކާ ދިމާއަށް ދަތުރު ކުރުމަކީ އެންމެ ބުއްދިވެރި ގޮތެވެ. މިހެން ކަންތައް ކުރީމާ އަވަހަށް ނުވަތަ ލަހުން ނަމަވެސް މަންޒިލަށް ވާސިލް ވެވޭނެ ކަން ޔަގީނެވެ.

ގިނަ ފަހަރަށް މީހުން ކަންތައް ކުރާ ގޮތަކީ ތިމާގެ ގާބިލިއްޔަތަށް ބެލުމެއް ނެތި، އަދި ވަކި ކަމެއްގައި ތިމާއަށް ކުރިއަށް ދިޔުމުގެ ފުރުސަތު އޮތް މިންވަރެއް ބެލުމެއް ނެތި ، ކޮންމެވެސް މަސައްކަތެއްގެ ތެރެއަށް ވަނުމެވެ. އެހެން ވީމާ ބައެއް ފަހަރަށް އަޅާ ފިޔަވަޅުތައް ކަތި ވަނީއެވެ. ބައެއްފަހަރަށް ވިޔާނުދާ ޚިޔާލެއްގެ ސަބަބުން މަގުން ކައްސާލަނީއެވެ. ނުވަތަ ކުރެވޭ ދޯދިޔާ ފިކުރެއްގެ ސަބަބުން މަގު އޮޅެނީއެވެ. މިހެން ކަންތައް ދިމާވީމާ ދަތުރު ކުރަމުން ގޮސް އެންމެ ފުރަތަމަ ދިމާވާ ޖަގަހައިގައި މަޑު ކޮށްލަން މަޖުބޫރު ވަނީ އެވެ. ނަތީޖާއަކީ ކޮބައިތޯއެވެ؟ ތިމާ އުއްމީދުކޮށްގެން ހުރި މަންޒިލް އަތު ނުޖެހުނީމާ އެކަމުގެ ހުރިހާ އިލްޒާމެއް އަޅުވަނީ އެހެން މީހުންގެ ބޮލުގައެވެ. ތިމާއަށް ކުރިމަތިވީ ނާ އުއްމީދާއި ދެރައިގެ ޒިންމާދާރަކީ އެހެން މީހެއް ކަމަށް ބުނަނީއެވެ. އެހެން މިސްމީހުންގެ ތަޢައްސުބާއި ހަސަދަ އާއި ރުޅިވެރިކަމުގެ ސަބަބުން ތިމާއަށް ލިބުނު ނާކާމިޔާބީއެއް ކަމަށް ތިމާގެ ރޭވުންތެރިކަން ދެރަ ވުމާއި މަގުސަދު އޮޅުވައިލުން ކަން ފިސާރި ރަނގަޅަށް އެނގޭނެ އެވެ. ތިމާ ދަތުރު ފެށީ ހެޔޮ މަންޒިލް އެނގިގެން އެ މަންޒިލާ ދިމާއަށް ކަމުގައި ވީނަމަ އެހެން މީހަކަށް ތިމާގެ ދަތުރަށް ހުރަސް އަޅައި ތިމާ ނާކާމިޔާބީގެ ތެރެއަށް ވައްތައިލުމަކީ ކުރެވޭނެ ކަމެއް ނޫންކަން ކަށަވަރެވެ.

Advertisements