ފުރާނައިގެ ކާނާ: ތާރީޚް ލިޔާމީހުން

ދުނިޔޭގައި އުޅޭނީ ދެބާވަތެއްގެ މީހުންނެވެ. އެއްބާވަތަކީ އަމިއްލަ ނަފްސު ބިނާ ކުރާމީހުންނެވެ. ދެވަނަ ބާވަތަކީ ތާރީޚް ބިނާކުރާ މީހުންނެވެ. ނުވަތަ ތާރީޚުގައި ފާހަގަ ކޮށްލެވޭ ފަދަ ކަންތައްތައް ކުރާ މީހުންވެ. އަމިއްލަ ނަފްސު މަތިވެރި ކުރެވޭތޯއެވެ. ތާރީކް ބިނާ ކުރާ މީހުން މަސައްކަތް ކުރާނީ މުޅި އިންސާނިއްޔަތައް ޚިދުމަތް ކުރެވޭތޯއެވެ.

އަމިއްލަ ނަފްސު ބިނާ ކުރާ މީހާގެ ހުރިހައި ޚިޔާލެއް އެނބުރޭނީ އޭނާގެ އަމިއްލަ ނަފްސުގެ ވަށައިގެންނެވެ. އޭނާ އުޅޭނީ އަމިއްލަ އެދުމެއް ފުރިހަމަ ނުކުރެވިގެންނެވެ. އަމިއްލަ ފައިދާއެއް ނުލިބޭ ކަހަލަ ތަނަކަށް ނުދާނެ އެވެ. ފައިދާއެއް ލިބިދާނޭހެން ހީވާ ކަހަލަ ތަނަކަށް ވިއްޔާ ދުވެފައި އެ ތަނަކަށް ދާނެ އެވެ. އަމިއްލަ އެދުމެއް ފުރިހަމަ ކުރެވުނީމާ އުފަލުން ފޮޅޭނެ އެވެ. އެދުމެއް ފުރިހަމަ ނުކުރެވިއްޖެ ނަމަ އުފަލެއް ނުވާނެ އެވެ. އޭނާގެ ސިކުނޑީގައި އެންމެ އިސް މަގާމެއް ދެވިފައި އޮންނާނީ އަމިއްލަ އެދުމަށެވެ. އަމިއްލަ އެދުމެއް ފުރިހަމަ ކުރުމަށްޓަކައި އޭނާ ކިތަންމެ ބޮޑު ޤުރްބާނީއެއް ވެސް ވެދާނެ އެވެ. އޭނާ އަކީ އެއްވެސް ކަހަލަ އުސޫލެއް ޤަބޫލު ކުރާ މީހަކަށް ނުވާނެ އެވެ. ވަޢުދެއް ފުއްދުމަކީ ކުރަން ޖެހޭ ކަމެއް ކަމަކަށް ޤަބޫލެއް ނުކުރާނެ އެވެ. ރީތި އުސޫލުތަކާއި ހިފަހައްޓަން ޖެހޭ ހަމަތައް މުގުރާލާފައި އޭނާ ކުރިއަށް ދާނީ އަމިއްލަ އެދުމުގެ ފަހަތުންނެވެ. އެ އެދުމެއް ފުރިހަމަ ކުރަން އަޅާ ފިޔަވަޅުގައި އެހެން އެއްވެސް ކަމެއްގެ މަތީން ހަނދާނެއް ނުކުރާނެ އެވެ.

Advertisements

ތާރީޚު ބިނާ ކުރާ މީހުންނަކީ މި ދެންނެވުނު ފަދަ މީސް މީހުންނާ ތަފާތު ބައެކެވެ. އޭނާ ދިރިއުޅޭނީ އަމިއްލަ ނަފްސަށްޓަކައެއް ނޫނެވެ. އޭނާގެ މަޤްޞަދު އޮންނަނީ އެއަށް ވުރެ މާ މަތީ ދަރަޖައެއްގަ އެވެ. އޭނާ ހުންނާނީ ވަކި ހަމަތަކެއްގެ މަތީގަ އެވެ. ތިމާއަށް ލިބިދާނޭ ފައިދާ އަކަށް އޭނާއެއް ނުވިސްނާނެ އެވެ. އޭނާ އަށް ޒާތީ ކާމިޔާބީއެއް ނުވަތަ ނާކާމިޔާބީއެއް ލިބިދާނެތީ ފަހަރެއްގައިވެސް ފިކުރެއް ނުކުރާނެ އެވެ. އޭނާ އަށް އެންމެ މުހިއްމު ކަމަކަށް އޮންނާނީ އޭނާގެ ޢަޤީދާ ތަންފީޒު ކުރުމެވެ. އޭނާ ހުންނާނީ ހުރިހައި އަމިއްލަ އެދުމަކުން ސަލާމަތް ވެގެން، މުޅި އިންސާނިއްޔަތަށް ޚިދުމަތް ކުރުމުގައި އަތުކުރި އޮޅާލައިގެންނެވެ.

ތާރީޚުގައި ރަން އަކުރުން ނަން ލިޔެވޭ މީހަކަށް ވުމަށްޓަކައި ކޮންމެ މީހަކަށް ވެސް ޖެހެނީ އަމިއްލަ އެދުންތައް ޤުރްބާން ކޮށްލާށެވެ. އަމިއްލަ އެދުންތައް އިސް ކުރުމުން ދުރުހެލި ވުމާއެކު އެ މީހަކަށް ހުރެވޭނީ އިންސާނިއްޔަތަށް ފައިދާ ކުރުވަނިވި މަގަކަށް ނުކުމެވިފަ އެވެ. އެ ފަދަ މީހަކީ ޒާތީ ހިތާމަތައް އެއް ފަރާތް ކުރަމުން ގެންދާ މީހަކަށް ވާނެ އެވެ. އަމިއްލަ އެދުންތަކަކީ އޭނާގެ ކުރިމައްޗަށް އަންނަ މުހިއްމު ކަންތައްތަކެއް ކަމުގައެއް ނުވާނެ އެވެ. އަމިއްލަ އެދުމެއް ނުފުދުމަކީ އޭނާ ހިތާމަ ކުރާ ކަމަކަށް ނުވާނެ އެވެ.

ތާރީޚުގައި ރަން އަކުރުން ލިޔެވެނީ މި ދެންނެވި ފަދަ މީސް މީހުންގެ ނަމެވެ. އެ މީސް މީހުންނަކީ އަމިއްލަ އިޚްތިޔާރުގައި އިންސާނިއްޔަތަށް ޚިދުމަތް ކުރުމުގެ މަގު ޚިޔާރު ކުރާ މީހުންނެވެ. އެ ފަދަ މީހުންނަކީ އަމިއްލަ ޙައްޤުތަކެއް ނުލިބިގެން ޝަކުވާ ކުރާ ބައެއް ނޫނެވެ. އަމިއްލަ އެއްޗެއް ސަލާމަތް ނުވެގެން ކޮޅު ކޮޅު މައްޗަށް ދުވާ ބައެއް ނޫނެވެ. އެ ފަދަ މީސް މީހުންގެ ކުރިމަތީގައި އޮންނާނީ މަސްއޫލިއްޔަތެއް އެކަންޏެވެ. ކިތަންމެ ބޮޑު އުނދަގުލަކާ ކުރިމަތި ލާން ޖެހުނަސް އެ މަސްއޫލިއްޔަތު އުފުލައިގެން ކުރިއަށް ދިއުމަކީ އެ ފަދަ މީސް މީހުންގެ އާދަ އަކަށް އޮންނާނީ ވެފަ އެވެ.

Advertisements