ވިސްނައިލަމާ (4) – އަމުދުން ނުކުރުމަށްވުރެ ލަހުން ކުރުންވެސް ރަނގަޅު

ތަރުޖަމާ: ޢަބްދުﷲ ނަޢީމް އިބްރާހީމް

ބައްޕަ މަރުވީ އިރު ހާރލަންގެ ޢުމުރަކީ އެންމެ ފަސް އަހަރެވެ. ޢުމުރުން ސާދަ އަހަރުގައި އޭނާ އިސްކޫލުން ކެނޑިގެން ދަނޑެއްގައި މަސައްކަތް ކުރާން ފެށިއެވެ. އެކަމަކު އެއީ އޭނާ ގަޔާވާ މަސައްކަތަކަށް ނުވިއެވެ. ޢުމުރުން ސޯޅަ އަހަރުގައި ޢުމުރު އޮޅުވާލައިގެން އެމެރިކާގެ ސިފައިންގެ ތެރެއަށް އޭނާ ވަނެވެ. އެކަމަކު އެންމެ އަހަރަކު މަސައްކަތް ކޮށްފައި ސިފައިންގެ ވަޒީފާއިން ކެނޑިގެން ދަގަނޑުގެ މަސައްކަތް ކުރާ ތަނަކުން ވަޒީފާއެއް ހޯދައިގެން މަސައްކަތް ކުރާން ފެށްޓިއެވެ. އެކަމަކު އެ މަސައްކަތަކުންވެސް ކުރިއަކަށް ނުދިޔައެވެ. އެންމެ ފަހުން ރޭލު އިސްޓޭޝަނަކުން ވަޒީފާއެއް ހޯދައިފިއެވެ. އެއީ އޭނާ ގަޔާވާ މަސައްކަތަކަށްވެސް ވިއެވެ. އެހެންވީމާ އޭނާއަށް ހީ ކުރެވުނީ ދިރިއުޅުން ހަމަ މަގަށް އެޅުނީ ކަމުގައެވެ.

Advertisements

ޢުމުރުން އަށާރަ އަހަރުގައި ހާރލަން މީހަކާ އިނދެފިއެވެ. މީހަކާ އިންތާ ހައެއް މަސް ދުވަސް ވެސް ނުވަނީސް އޭނާ ވަޒީފާއިން ވަކި ކޮށްފިއެވެ. އޭނާގެ އަނބިމީހާ އޭނާ ދޫކޮށްފައި އެ ކަނބުލޭގެ މައިންބަފައިންގެ ގާތަށް ހިނގައްޖެއެވެ. ވިދިގެން އަހަރުތަކުގައި ހާރލަން އެތައް ވަޒީފާއެއް އަދާ ކުރިއެވެ. އިންޝުއަރަންސް ޕޮލިސީ ވިއްކާން އުޅުނެވެ. އެއްގަމު އުޅަނދުފަހަރުގެ ހަން ވިއްކަން އުޅުނެވެ. ފެރީ ބޯޓެއް ދުއްވޭތޯ މަސައްކަތް ކުރިއެވެ. އޭގެ ފަހުން އެއްގަމު އުޅަނދު ފަހަރަށް ތެޔޮ އަޅައިދޭ ތަނެއް ހިންގިއެވެ. މިއިން އެއްވެސް ކަމަކުން އޭނާއަކަށް ކާމިޔާބީއެއް ނުލިބުނެވެ. އެންމެ ފަހުން އުމުރުގެ ފަހު ކޮޅަށް އަޅައިގަތް ފަހުން ރެސްޓޯރަންޓެއްގެ ބަދިގެއިން ވަޒީފާއެއް ހޯދައިފިއެވެ. އެއީ ތަށި ދޮވުމާއި ކެއްކުމުގެ ވަޒީފާއެކެވެ. އެކަމަކު އޭރު ޢުމުރުން މާ ދުވަސް ވެފައި ވުމާއެކު ވަޒީފާ ލިބުނުތާ މާ ގިނަ ދުވަހެއް ނުވެ ވަޒީފާއިން މުސްކުޅި ކޮށްފިއެވެ. އޭރު އޭނާގެ އަނބިމީހާ އޭނާގެ ގާތަށް އައިސް ދިރިއުޅޭން ފަށައިފިއެވެ. އެކަމަކު ޢާއިލާއެއް ބެލެހެއްޓޭ ވަރުގެ ތަނަވަސްކަމެއް އޭނާގެ ކިބަޔަކު ނެތެވެ. އޭނާ އުޅެމުން ދިޔައީ ވަރަށް ފަގީރު ދިރިއުޅުމެކެވެ.

ދުވަސްކޮޅެއް ފަހުން އޭނާ މުސްކުޅި ކުރުމުގެ ސަބަބުން ލިބޭ ޢިނާޔަތުގެ ޗެކު ލިބިއްޖެއެވެ. ލިބުނު ފައިސާކޮޅު މަދު ކަމުން އޭނާގެ ގާތަށް ރުޅިވެސް އައެވެ. އެކަމަކު އެ ފައިސާކޮޅުގެ ބޭނުން ކޮށްގެން އޭނާ ވިޔަފާރިއެއް ފަށައިފިއެވެ. އޭރު އޭނާގެ ޢުމުރުން 65 އަހަރު ވެއްޖެއެވެ. އެ ދުވަހު އޭނާ ފެށި ވިޔަފާރި މިއަދު ވަނީ މުޅި ދުނިޔެއަށް ފެތުރިފައެވެ. ކާމިޔާބު ވިޔަފާރިއަކަށް ވެފައެވެ. ސަބަބަކީ ކޮބައިތޯއެވެ؟ ކުރާ ކޮންމެ ކަމަކުން ނާކާމިޔާބީއާ ކުރިމަތިލާން ޖެހުނު ނަމަވެސް ނާކާމިޔާބު މީހަކަށް ވެއްޖެ ކަމަކަށް އޭނާ ގަބޫލެއް ނުކުރިއެވެ. ކަމެއް ނުކޮށް އިށީނދެ އިނދެގެން ކަރުނަ އޮއްސާކަށް ނޫޅުނެވެ. އެހެން މީހުން މަސައްކަތް ހުއްޓާލާ ޢުމުރަށް އަޅައިގަތީމާވެސް އޭނާ މަސައްކަތް ފެށްޓީއެވެ. ޢުމުރުން 65 އަހަރު ވީ ފަހުން ކުޑަކުޑަ ފައިސާކޮޅަކުން ހާރލަން ފެށްޓި ވިޔަފާރިއަކީ މިހާރު މުޅި ދުނިޔެއަށް މަޝްހޫރު ކެންޓަކީ ފްރައިޑް ޗިކަން (ކޭއެފްސީ) އެވެ.

ކުޑަ ހިނދުކޮޅަކު ވިސްނައިލަމާތޯއެވެ؟

Advertisements