ވިސްނައިލަމާ (5) – އަމިއްލަ ނަފްސު އިނދަނުޖައްސާތި!

ތަރުޖަމާ: ޢަބްދުﷲ ނަޢީމް އިބްރާހީމް

ފަހުގެ ދިރާސާތަކުން އެނގޭ ގޮތުގައި އަމިއްލަ ނަފްސަށް ފުރިހަމައަށް އިތުބާރު ކުރަނީ ދުނިޔޭގެ ކޮންމެ ތިން މީހަކުން އެކެކެވެ. މާނައަކީ ދުނިޔޭގެ ކޮންމެ ތިން މީހެއްގެ ތެރެއިން ދެ މީހުންނަކަށް އެ މީހުންގެ ޙަޤީޤީ އަގެއް ވަޒަނެއް ނުކުރެވެއެވެ. ހުނަރުގެ މިންވަރެއް ވަޒަނެއް ނުކުރެވެއެވެ. ގާބިލިއްޔަތަކަށް އިތުބާރެއް ނުކުރެވެއެވެ. އެކަމަކު ތިމާއަށް ބަޔަކު އިތުބާރު ކުރާނޭ ގޮތް ހަދަން ބޭނުން ނަމަ، އެންމެ ފުރަތަމަ ޖެހޭނީ އަމިއްލަ ނަފްސަށް އިތުބާރު ކުރާށެވެ. ހަނދުމަފުޅު ކުރައްވާށެވެ. “ތިބާ އެހެން މީހަކަށް ނުބަތަ ބަޔަކަށް އެ އިޚްތިޔާރު ނުދޭހައި ހިނދަކު އެއްވެސް މީހަކަށް ނުވަތަ ބަޔަކަށް ތިބާއަކީ ކުޑަ މީހެއް ކަމުގައެއް ނުދެއްކޭނެއެވެ.” ކާމިޔާބު ވިޔަފާރިވެރިއަކު ބުނެފައި ވެއެވެ. “އެ މީހަކު އަމިއްލައަށް އަރާން ނޫޅެނީސް، އެއްވެސް މީހަކު ހަރުގަނޑަކަށް އެރުވުމަކީ ކުރެވޭނޭ ކަމެއް ނޫނެވެ.”

Advertisement

މިއީ ވަރަށް ގިނަ މީހުންނަށް ދިމާވާ ކަމެކެވެ. އެއީ އަމިއްލަ ނަފްސުގެ އަގު ވަޒަން ކުރާން ނޭނގުމެވެ. ބުއްދިވެރިއަކު ބުނެފައި ވެއެވެ. “އަހަށް ސަވާރުވެ އިންނައިރު ވަރަށް ހުތުރު ވައްތަރެއް ޖަހާ ކަމަށް ހީކުރާ މީހަކަށް އަސް ރޭހަކުން އެއް ވަނައެއް ނުހޯދޭނެއެވެ.” ކާމިޔާބީއެއް ހޯދަން ބޭނުން ނަމަ އެންމެ ފުރަތަމަ ޖެހޭނީ އަމިއްލަ ނަފްސުގެ މައްޗަށް ކާމިޔާބު ހޯދާށެވެ. އަމިއްލަ ނަފްސާ މެދު، އަމިއްލައަށް އުފައްދާ “ދޮގު ވާހަކަ” ތަކަށް އިތުބާރު ކުރުން ހުއްޓައިލާށެވެ. ވިސްނުމާއި ފިކުރު ބަދަލު ކޮށްލާށެވެ. އެޔާއެކު ތިބާގެ މުޅި ޝަޚްޞިއްޔަތު ބަދަލު ވެގެން ހިނގައިދާނެއެވެ.

ދިރިއުޅުމުގައި ކާމިޔާބީއާ ހަމައަށް ވާސިލުވާން ދަތުރުކުރާ މަގުމަތީގައި ކުރިމަތިލާން ޖެހޭ އެންމެ ނުރައްކާތެރި ހަތިޔާރަކީ “އަހަންނަކަށް ނުވާނެ.” މި ޢިބާރާތެވެ. ތަންކޮޅެއް ކުރީގެ ޒަމާނެއްގެ ބަޔަކު ގަބޫލު ކުރަމުން އައި ކަމެއް ދަންނަވައިލާނަމެވެ. އެ މީހުން ގަބޫލު ކުރަމުން އައީ އިންސާނަކު ގަޑިއަކު 30 މޭލުގެ ބާރު މިނުގައި، އެއްވެސް ވަސީލަތެއްގެ ބޭނުން ކޮށްގެން ދަތުރު ކޮށްފިނަމަ، ހަށިގަނޑުގެ ލޭ ދައުރުވުން ހުއްޓި، މީހާ މަރުވެދާނެއެވެ. ކޮންމެވެސް ބަޔަކު އެ ވިޔާނުދާ ވާހަކަތައް ގަބޫލު ނުކުޅަކަމުން ދުނިޔެ ދެކެފައިވާ ކުރިއެރުން ދެކެވަޑައިގެން ބައްލަވާށެވެ. އެ ވާހިޔާތުގައި ހައްޔަރު ވެފައި ތިބި ނަމަ އަޅުގަނޑުމެން މިއަދަކު ކާރާއި، ބަހާއި، މަތިންދާބޯޓުފަހަރަކު ދަތުރެއް ނުކުރީމުހެވެ. އެއްވެސް ކަމެއް ކުރާން ނޫޅެނީހެއް، އެކަމެއް ކުރުމުން ނުކުންނާނޭ ނަތީޖާއެއް ނޭނގޭނެއެވެ.

ހަތަރު މިނިޓަށް ވުރެ އަވަހަށް މޭލެއް ދުވި ފުރަތަމަ މީހަކީ ރޮޖަރ ބެނިސްޓަރ އެވެ. އޭނާ އެ ކާމިޔާބީ ހާސިލު ކުރުމުގެ ކުރީން، އެއީ ވެދާނޭ ކަމެއް ކަމަކަށް އެއްވެސް މީހަކު ގަބޫލެއް ނުކުރެއެވެ. އެކަމަކު އޭނާ އެ ކާމިޔާބީ ހާސިލު ކުރިތާ ދެތިން ހަފްތާއެއްގެ ތެރޭގައި ދުނިޔޭގެ އެކި ކަންކޮޅުތަކުގައި މީހުން ހަތަރު މިނިޓަށްވުރެ އަވަހަށް މޭލެއް ދުވާން ފަށްޓައިފިއެވެ. ކަމެއް ކުރެވިދާނޭ ކަމަށް ހެޔޮ ހިތުން ގަބޫލު ކުރާނަމަ، ގިނަ ފަހަރަށް އެކަން އެ ގޮތަށް ކުރެވެއެވެ.

ކުޑަ ހިނދުކޮޅަކު ވިސްނައިލަމާތޯއެވެ؟

Advertisements