ދަނޑުވެރިކަމުގެ ސިނާއަތް ކުރިއެރުވުމަށް ސަރުކާރުން ކުންފުންޏެއް އުފައްދަނީ

0
ދަނޑުވެރިއަކު މިރުސްދަނޑެއްގައި މަސައްކަތްކުރަނީ – މި ސިނާއަތް ކުރިއެރުވުމަށް ސަރުކާރުން ގިނަ މަސައްކަތްތަކެއ ކުރޭ

ރާއްޖޭގެ ދަނޑުވެރިކަމުގެ ސިނާއަތް ފުޅާކޮށް ކުރިއެރުވުމަށް ކުންފުންޏެއް އުފައްދަން ތައްޔާރުވަމުން އަންނަކަމަށް މިނިސްޓްރީ އޮފް ފިޝަރީޒް މެރިން ރިސޯސަސް އެންޑް އެގްރިކަލްޗަރ އިން ވިދާޅުވެއްޖެއެވެ.

މިނިސްޓްރީ އޮފް ފިޝަރީޒް މެރިން ރިސޯސަސް އެންޑް އެގްރިކަލްޗަރގެ އެސިސްޓަންޓް ޑިރެކްޓަރ ހުސައިން ފައިސަލް ވިދާޅުވީ، ދަނޑުވެރިކަމުގެ ކުންފުންޏެއް އުފެއްދުމަކީ ސަރުކާރުގެ ޕޮލިސީތަކުގެ ތެރޭގައި ހިމެނޭ މުހިންމުކަމެއްކަމަށެވެ. މި ގޮތުން ދަނޑުވެރިކަމުގެ ސިނާއަތް ކުރިއެރުވުމަށް ” މޯލްޑިވްސް އެގްރިކަލްޗަރ ކޯޕަރޭޝަން” ގެ ނަމުގައި އުފައްދާ ކުންފުނި ވަރަށް އަވަހަށް ވުޖޫދަށް އަންނާނެކަމަށް އޭނާ ވިދާޅުވިއެވެ.

ހުސައިން ފައިސަލް ވިދާޅުވީ، “މޯލްޑިވްސް އެގްރިކަލްޗަރ ކޯޕަރޭޝަން” އުފެދިގެންދާނީ މިނިސްޓްރީ އޮފް އިކޮނޮމިކް ޑިވެލޮޕްމަންޓާއި، މިނިސްޓްރީ އޮފް ފިޝަރީޒް މެރިން ރިސޯސަސް އެންޑް އެގްރިކަލްޗަރއާއި ގުޅިގެންކަމަށެވެ. މިހާރު ކުރިއަށްދަނީ ކުންދުނި އުފައްދަން ކުރަންޖެހޭ ލިޔެކިޔުންތައް ނިންމުމުގެ މަސައްކަތެވެ.

Advertisement

މި ކުންފުނީގެ ސަބަބުން ދަނޑުވެރިކަން މިހާރު އޮތް ހަރުފަތުން އިތުރު ހަރުފަތަކަށް ގެންދިއުމަށް އެހީވެދޭނެކަމަށް ފައިސަލް ވިދާޅުވިއެވެ. މި ކުންފުނި އުފެދުމުން ރާއްޖޭގެ އުތުރާއި ދެކުނުން ދަނޑުވެރިން އުފައްދާ ތަކެތި ހަލާކުވިޔަނުދީ ހެޔޮ އަގުގައި ވިއްކުމުގެ މަގު ފަހިވުމުގެ އިތުރުން، ދަނޑުވެރިކަން ކުރުމަށް ބޭނުންވާ ތަކެތިވެސް ވީހާވެސް ގާތުން ހެޔޮ އަގުގައި ދަނޑުވެރިންނަށް ލިބޭނެ އިންތިޒާމް ހަމަޖެހިގެންދާނެކަމަށް އޭނާ ވިދާޅުވިއެވެ.

“މިނިސްޓްރީ އޮފް އެކޮނޮމިކް ޑިވެލޮޕްމަންޓާއި، މި މިނިސްޓްރީއާއި ގުޅިގެން ވަރަށް ބާރު ސްޕީޑްގައި ޕޭޕަރ ތައްޔާރުކުރުމުގެ މަސައްކަތް އެބަ ކުރިއަށްދޭ. އަޅުގަނޑުމެން މި އުންމީދު ކުރަނީ ރޯދަމަސް ނިމޭހާ ތާންގައި އެ މަސައްކަތް ނިމި ހުށައަޅަންޖެހޭ ފަރާތްތަކަށް ހުށައެޅިގެންދާނެކަމަށް. އަޅުގަނޑުމެން އުންމީދުކުރަނީ ކުންފުނީގެ ސަބަބުން ދަނޑުވެރިންނަށް ދަނޑުވެރިކަމުގައި ބޭނުންކުރާ ތަކެތިވެސް ހެޔޮ އަގުގައި ގާތުން ލިބޭނެ އިންތިޒާމް ހަމަޖެހިގެންދާނެކަމަށް.” ހުސައިން ފައިސަލް ވިދާޅުވިއެވެ.

ރާއްޖޭގެ ދަނޑުވެރިކަމުގެ ސިނާއަތް ކުރިއެރުވުމަށް ސަރުކާރުން ގިނަ މަސައްކަތްތަކެއް އަންނަނީ ކުރަމުންނެވެ. އެގޮތުން ދަނޑުވެރިކަމަށް ބޭނުންކުރާ ތަކެތީގެ ތެރެއިން ޑިއުޓީ ކަނޑާލާ މުދަލުގެ ލިސްޓަސްވެސް ވަނީ ތަކެތި އިތުރުކޮށްފައެވެ. މި ލިސްޓުގައި މިހާރު 158 ބާވަތެއް ހިމަނާފައިވާއިރު، މިއީ ކުރިން އެ ލިސްޓްގައި ހިމެނޭ ތަކެއްޗާއި އަޅާބަލާއިރު 55 ބާވަތް އިތުރު އަދަދެކެވެ.

ހުސައިން ފައިސަލް ވިދާޅުވީ، ޑިއުޓީ ކަނޑާލާ ލިސްޓަށް އިތުރު ތަކެތި ހިމެނުމުގެ ފުރުސަތު ދަނޑުވެރިންނަށް މިހާރު ވަނީ ހުޅުވާލާފައިކަމަށެވެ. ކުރިއަށް އޮތް ހަފްތާ ތެރޭ މި ލިސްޓަށް އިސްލާހު ހުށައެޅުމަށް ހުޅުވާލާނެކަމަށްވެސް ފައިސަލް ވިދާޅުވިއެވެ. އޭގެ ބޭނުމަކީ ދަނޑުވެރިކަމަށް ބޭނުންވާ ތަކެތި ވީހާވެސް އަގުހެޔޮކޮށް ދަނޑުވެރިންނަށް ލިބޭނެގޮތް ހެދުންކަންވެސް ފައިސަލް ފާހަގަކުރެއްވިއެވެ.

“މި ލިސްޓުގެ އެންމެ ބޮޑު އެއް ބޭނުމަކީ ދަނޑުވެރިންނަށް އެމީހުން ދަނޑުވެރިކަމަށް ބޭނުންވާ ތަކެތި ވީހާވެސް އަގުހެޔޮކޮށް ލިބޭނެ ގޮތް ހެދުން. މިއީ ބަދަލު ނުކުރެވޭނެ ލިސްޓެއްނޫން. އެހެންވީމަ ސިނާއަތުގައި މަސައްކަތްކުރާ ފަރާތްތަކުން ދަނޑުވެރިކަމަށް ބޭނުންކުރާ އެއްވެސް ތަކެއްޗެއް ލިސްޓުގައި ނެތްނަމަ އަޅުގަނޑުމެންނަށް ހިއްސާކުރީމަ ބަލާނަން ލިސްޓުގައި ހިމެނޭތޯ.” ހުސައިން ފައިސަލް ވިދާޅުވިއެވެ.

ދަނޑުވެރިކަމުގެ ދާއިރާ ކުރިއެރުވުމަށްޓަކައި ދާދިފަހުން ސަރުކާރުން ވަނީ ‘ދަނޑުވެރި ނަފާ’ ގެ ނަމުގައި ލޯނުވެސް ދޫކުރަމުންނެވެ. 6 އިންސައްތަ އިންޓްރެސްޓާއިއެކު ދޫކުރާ މި ލޯން ސްކީމްގެ ދަށުން އެންމެ މަދުވެގެން ނެގޭނީ 75،000 ރުފިޔާއެވެ. އަދި އެންމެ ބޮޑު އަދަދަކަށް ނޭގޭނީ 2 މިލިއަން ރުފިޔާއެވެ. މީގެ ތެރެއިން އަމިއްލަ ފަރުދުންނަށް 75،000 ރުފިޔާއާއި 500،000 ރުފިޔާއާއި ދެމެދުގެ އަދަދެއް ލޯނުގެ ގޮތުގައި ނެގޭނެއެވެ. ދަނޑުވެރިކަމުގެ ދާއިރާގައި ހަރަކާތްތެރިވާ ކުންފުނި އަދި ކޯޕަރޭޓިވްސްތަކަށް 75،000 ރުފިޔާއާއި 2 މިލިއަން ރުފިޔާގެ ދެމެދުގެ އަދަދަކަށް ލޯނު ނެގޭނެގޭނެއެވެ. އަދި ރަހުނު ނުދައްކާ ލޯނު ނެގޭނެ އެންމެ މަތީ އަދަދަކީ 75،000 ރުފިޔާއެވެ.

Advertisements