ސަރުކާރު “ސްލޯވުން” ޒިންމާ ކުރުވަންޖެހޭ ކަމެއް.

4

ސަރުކާރު ” ސްލޯވުން” މިއީ މިހާރަކަށް އައިސް އެންމެ ގިނައިން ދައްކަމުން ގެންދާ ވާހަކައެވެކެވެ. މިއީ ހަގީގަތުގައިވެސް ސަރުކާރު ސްލޯވެގެން ދައްކާ ވާހަކައެއް ބާވައެވެ؟

ސަރުކާރެއް ހަވާލުވެގެން ސަރުކާރަށް ކަންކަން ކުރުމަށް ފުރުސަތު ދޭންޖެހޭ ކަމީއެންމެންވެސް ގަބޫލުކުރާ ކަމެކެވެ. ސަރުކާރުގެ ކަންކަން ޢަމަލީ މަސައްކަތް ފެށުމުގެ ކުރިން ކުރަންޖެހޭ ޕްލޭންތައް ހުންނާނެއެވެ. އަދި ބޭނުންވާ ކަންކަން ކުރުމަށް ކުރަންޖެހޭ ވަރަށް ގިނަ ކަންކަން ހުންނާނެއެވެ. މިއީ ގަބޫލު ކުރަންވާނެކަމެކެވެ. އެހެން ކަމުން އެކަންކަން ކުރުމަށް ފުރުސަތު ލިބެންވާނެއެވެ. ޖުމްލަކޮށް އެއްޗެއް ބުނާނަމަ ސަރުކާރު ސްލޯ ވެގެން ، ވާހަކަ ދައްކާހާ ވަރެއް ނުވެއެވެ. މިވީ ކުރު މުއްދަތުގެ ތެރޭގައިވެސް ގިނަ ކަންތައްތަކެއް ކުރުމަށް ވަނީ ނިންމާފައެވެ. އަދި ގިނަ ކަންތައްތަކެއް ކުރުމަށް ދަނީ މަސައްކަތްވެސް ކުރަމުންނެވެ.

Advertisements

ކަން މިހެން ހުރި ކަމުގައިވެސް، ރައްޔިތުންނަށް ފެންނަ ފެނުމާއި، އިވޭ އަޑާއި، ކުރާކަންކަމަށް ބަލާއިރު، އެއްމެ އާދައިގެ ރައްޔިތު މީހާ މިވާހަކަ ދައްކާ ހިސާބަށް ކަންކަން ދިޔުމަކީ ރަނގަޅުކަމެއް ކަމުގައި ނުދެކެމެވެ. އެއީ ކަންކަން ގޯސްވެގެން ރައްޔިތު މީހާ އެވާހަކަ ދައްކާ ހިސާބަށް ކަންކަން ދިޔުމަކީ ނިހާޔަތައް ކަންތައް ބޮޑުވާކަމެކެވެ. މިހެން ވެއްޖެނަމަ ސަރުކާރުން އެކަމާ މެދު ވިސްނާ އަޅަންޖެހޭ ފިޔަވަޅު އަޅަން ޖެހޭނެއެވެ.

ރައްޔިތުން ވާހަކަ ދައްކާނީ އެމީހުން ބޭނުންވާ ކަންކަން ކުރުމުގައި ލަސްވެ، ދަތިތައް ދިމާވުމުންނެވެ. އެމީހުން ބޭނުންވާ ޚިދުމަތްތައް ލިބުމުގައި އުނދަގޫވުމުންނެވެ. މިއީ އަބަދުވެސް ދިމާވާކަމެކެވެ. މިކަންކަން މިހެންދިމާވަނީ، ރައްޔިތުންނަށް ޚިދުމަތް ދިނުމުގައި އެކަންކުރަންތިބޭ މީހުންގެ އިހުމާލުން ދިމާވާ ކަންކަމެވެ. އެމީހުންގެ އިޚްލާސްތެރިކަމާއި، ތެދުވެރިކަމެވެ. މަސައްކަތުގެ މުރާލިކަމެވެ. މިކަންކަން ގަސްދުގައި ނުކޮށް އެކަމަށް ހުރަސް އަޅައި، ރައްޔިތުން ރުޅި އެރުވުމުގެ މަގުސަދުގައި ކަންކަން ކުރާކަމުގައި ވާނަމަ މިކަހަލަ ކިތަންމެ ކަމެއް ދިމާ ނުވެ ނުދާނެއެވެ. ސަރުކާރުން ކަންކަން ނިންމާ އެކަން ހިންގުމަށް ނުވަތަ ކުރުމަށް ހަވާލު ކުރަނީ ވަކި ބަޔަކާއެވެ. އެހެންކަމުން އެމީހުން އެކަން ނުކުރާނަމަ ސަރުކާރަށް ފާޑުކިޔުން އިތުރުވާނެއެވެ. އެކަން ހުރިހާ އެންމެންވެސް ގަބޫލު ކުރަންވާނެއެވެ.

މި ނޫހަށް މަޢުލޫމާތު ހިއްސާކުރަމުން މީހަކު ބުނީ، ހަގީގަތުގައި ދިމާވެގެން އުޅޭ މައްސަލައަކީ އޮފީސްތަކުހައި ހިންގަން އަދިވެސް ތިބީ ކުރީ ސަރުކާރުގެ މީހުންނެއެވެ. އެމީހުންގެ ގަސްތުގައި ކަންކަން ލަސްކުރުމަށް މަސައްކަތް ކުރާކަމެވެ. އަދި މިނޫނަސް ތަފާތު ސަބަބު ތަކާހެދ ކަންކަން ވަރަށް ބޮޑަށް ސްލޯކޮށްފައި ވާކަމެވެ. މިއީ ހަގީގަތް ކަމުގައި ވާނަމަ މިކަމުގެ ޒިންމާ އޮފީސްތަކުގެ ޕާމަނަންޓް ސެކްރެޓަރީން ނަގަން ޖެހޭނެއެވެ. ޕާމަނަންޓް ސެކްރެޓަރީ އަކީ މިނިސްޓަރ ގެ ދަށުން އޮފީސް އިދާރީ ގޮތުން ހިންގަން ހުންނަ އެންމެ އިސްވެރިޔާއެވެ.

ވީމާ، ބަދަލުކުރަންޖެހޭ ބަޔަކު ބަދަލުކޮށްގެން ނަމަވެސް ސަރުކާރުގެ “ސްލޯ” ކަން ކަނޑުވައި، މުރާލި ސަރުކާރަށް ހަދަން އެބަޖެހެވެ.

Advertisements

4 COMMENTS

  1. ތިކަމަކީ ބަޔަކު ގަސްދުގައި ހިންގާ ޖަރިމާއެއް. ސަރުކާރަށް ކަންތައްތައް ނުކުރެވޭކަން ދައްކަން ކުރާކަމެއް.

  2. ކިތައްމެ ވަރަކަށް ވާހަކަ ދެއްކިޔަސް ސަރުކާރުދާނީ ކުރިއަށް. ފަހަތަކަށް ނުބަލާނެ

  3. އަހަންނަށް އެނގޭ ބައެއް މިނިސްޓްރީ ތަކުގެ ޕީއެސް އިންދަނީ މިކަން ފާޅުކޮށް ކުރަމުން. އެއީ ދަންނަ ބައެއް މީހުން ކައިރީގައި އެބަހުރި އެވާހަކަ ދައްކާފައި.

Comments are closed.