ކުރިން ކަރެޕްޝަންގެ ތުހުމަތު ކުރެވިފައިވާ، ނިމާލް ޕީއެންސީގެ ނާއިބުރައީސަކަށް.

1

ނިމިގެންދިޔަ ސަރުކާރުގެ، ފެނަކަ އެމްޑީކަމާއި، ޓުއަރިޒަމް މިނިސްޓްރީގެ ނާއިބުކަން ކުރައްވާފައިވާ ނިމާލަށް ޕީއެންސީގެ ނާއިބު ރައީސްކަމަށް އިންތިޚާބުކޮށްފިއެވެ.

ނިމާލް މި މަގާމަށް އިންތިހާބު ކުރެވުނީ، ކުރިން އެމަގާމުގައި ހުންނެވި، އަޙުމަދު ނިހާނު ޙުސައިން މަނިކު އެޕާޓީންވަކި ވުމާއި ގުޅިގެންނެވެ. ނިމާލް އެމަގާމަށް އިންތިހާބުވެފައިވަނީ، ކައުންސިލްގެ ސިއްރުވޯޓަކުންނެވެ.

Advertisements

ނިމާލަކީ، ފެނަކައިގެ އެމްޑީޢަކަށް ހުރިއިރު ކަރެޕްޝަންގެ ވަރަށް ބޮޑެތި ތުހުމަތު ތަކެއްކުރެވި މީޑިއާގައި ވަރަށް ބޮޑަށް ވާހަކަ ދެކެވިފައިވާ ފަރާތެކެވެ. ނަމަވެސް މިހާތަނަށް ކަމާބެހޭ އެއްވެސް ފަރާތަކުން ނިމާލަށް ފިޔަވަޅު އަޅާފައިވާ ކަމެއް އަދި އެނގިފައި ނުވެއެވެ.

Advertisements
އަހުމަދު އަކީ، ލިޔުންތެރިމަށް ޝަޢުގުވެރިކަން ހުންނަ އަދި ލިޔުންތެރިކަމުގައި ކުރިއަށް ދާން މަސައްކަތް ކުރާ ފަރާތެކެވެ.

1 COMMENT

  1. އެ ނުކުރެވޭ ކާކު ހުރީ ކޮންޕާޓީ ެއއްގަ ..ލާދީނީން ވެސް އެއޮށް އުޅެނީ….

Comments are closed.