ޚިދުމަތް ހޯދުމަށް ދާ ފަރާތްތަކާއި، ކަމާބެހޭ ވެރިން ބައްދަލު ކުރަން ދެކޮޅު ހަދަނީ ކީއްވެގެން.

0

ސަރުކާރު އޮފީސްތަކުން ޚިދުމަތް ލިބިގަތުމަށް ދާ މީހުން މިހާރަކަށް އައިސް އެންމެ ގިނައިން ކުރާ ޝަކުވާއަކީ، ކަމާބެހޭ ވެރިމިހާ އާއި ބައްދަލު ނުވާ ވާހަކައެވެ. ވެރިމީހާ އާއި ބައްދަލު ކުރަން ބޭނުންވާ ސަބަބަކީ އެކަމުގައި ކަން އޮތް ގޮތް ސާފުކުރުމަށާއި، އެމީހާ ބޭނުންވާ މަޢުލޫމާތު ރަނގަޅަށް އޮޅުން ފިލުވުމަށެވެ.

ސަރުކާރު އޮފީހަކަށް ކަމަކު ނުވަތަ މަޢުލޫމާތެއް އޮޅުން ފިލުވަން ދިޔުމުން، އެމަޢުލޫމާތެއް އޮޅުން ފިލުވަންޖެހެނީ ކައުންޓަރުންނެވެ. ގިނަ ފަހަރަށް ކައުންޓަރުގައި އިންނަނީ ވަރަށް ޖޫނިއަރ ކުއްޖަކަށްވުމުން، ޚިދުމަތް ހޯދުމަށް ދާމީހާ ބޭނުންވާ ފުރިހަމަ މަޢުލޫމާތު ލިބޭގޮތްނުވެއެވެ. އެފަރާތުން ދޭ މަޢުލޫމާތެއްގެ ސަބަބުން އެއްކަމެއްގައި 3 ހަތަރު ފަހަރަށް އެ އޮފީހަކަށް ދާންޖެހެއެވެ. މިކަންތައް މިހެން ވަމުންދާތީ، ކަމާ ބެހޭ އިސްބޭފުޅަކާ ބައްދަލުކޮށްލަން ނުވަތަ ކަމާ ބެހޭ ސެކްޝަންގެ މުވައްޒަފަކާ ބައްދަލުކުރުމަށް އެދުމުން އެކަން ގިނަ ފަހަރަށްވަނީ ނުކުރެވިފައެވެ.

Advertisements

ސަރުކާރުގެ މުހިއްމު މިނިސްޓްރީއަކުން ޚިދުމަތް ލިބިގަތުމަށް އައިސް ހުރިމީހަކާ ދިމާވެގެން” ކީއްކުރަންތޯ” އަހާލުމުން ވަރަށް ނުތަނަވަސް ކަމާއެކު ހިންހަމަނުޖެހި ހުރެ ބުނެލިއެވެ. ” މި އޮފީހަށް ޚިދުމަތެއް ހޯދުމަށް އަންނަތާ މިއަދު މިއީ 4 ވަނަ ދުވަސް ކޮންމެ ދުވަހަކުވެސް ދައްކަނީ އާވާހަކައެއް. މިކަމުގައި ހަދަންވީ ގޮތެއް ނޭނގުނު.. ބުނެފިން ކަމާ ބެހޭ ވެރިޔަކާ ނުވަތަ މުވައްޒަފަކާ ބައްދަލު ކޮށްލަދޭށޭ. އެކަމަކު އެކަމެއްވެސް ނުވި. އަޅުގަނޑަށް ޖަވާބުދެނީ ކައުންޓަރުގައި އެ އިން ކުޑަކުޑަ ކުއްޖާ” . ” ކިހިނެއް ހަދާނީ. އަހަރުމެންގެ ލާރިން މުސާރަ ނަގައިގެން ކަންކަން ކުރާ ގޮތް މި ފެންނަނީ”

މިހެން ކަންތައް ދިމާވުމުން ޚިދުމަތް ހޯދަން ދާމީހާގެ ހިންހަމަ ނުޖެހުމާއި، ނުތަނަވަސްކަން އިންތިހާއަށް ދެއެވެ. މިއީ މިކަން ވެގެންވާނެ ގޮތް ކަމުގައި ގަބޫލެއް ނުކުރެވެއެވެ.

ރައްޔިތުންގެ ފައިސާއިން މުސާރަ ނަގައިގެން ރައްޔިތުންނަށް ޚިދުމަތް ދިނުމަށް ތިބޭ މީހުން ރައްޔިތުންނާ ބައްދަލުކުރުމަށް ދެކޮޅު ހަދާ ނަމަ އެއީ ވަރަށް ބޮޑު މައްސަލައެކެވެ. މިކަން މިހެން ވެގެން ނުވާނެއެވެ. މިކަންކަން ތަކުރާރު ވިޔަ ނުދިނުމަށްޓަކައި ކުރަންޖެހޭ އެންމެހާ ކަންކަން ކުރަމުން ގެންދިޔުމަކީ، ކަމާބެހޭ ފަރާތްތަކުން ކުރަންޖެހޭނެކަމެކެވެ. ރައްޔިތުންގެ ފައިސާގެ ބޭނުންކޮށްގެން ރައްޔިތުންނަށް ޚިދުމަތް ދިނުމުގައި ތިބެންވާނެއެވެ.

Advertisements
އަހްމަދު
އަހުމަދު އަކީ، ލިޔުންތެރިމަށް ޝަޢުގުވެރިކަން ހުންނަ އަދި ލިޔުންތެރިކަމުގައި ކުރިއަށް ދާން މަސައްކަތް ކުރާ ފަރާތެކެވެ.