އެޕްރެންޓިސް ޕްރޮގްރާމްގެ ދަށުން މާލޭ ވިޔަފާރި ބަނދަރުގައި މަސައްކަތްކޮށް ޢަމަލީ ތަޖުރިބާ ހޯދުމުގެ ފުރުސަތު ހުޅުވާލައިފި.

0

މޯލްޑިވްސް ޕޯޓްސް ލިމިޓުން ތަޢާރަފް ކޮށްފައިވާ އެފްރެންޓިސް ޕްރޮގްރާމްގެ ދަށުން މާލޭ ވިޔަފާރި ބަނދަރުގައި ޢަމަލީ ގޮތުން މަސައްކަތްކޮށް ތަޖުރިބާ ހޯދުމުގެ ފުރުޞަތު ވަނީ ހުޅުވާލައިފިއެވެ. މި ގޮތުން ކުރިއަށް ގެންދެވޭ ދާއިރާ ތަކެއް އެކުން ފުނިން ޢާންމުކޮށްފައެވެ.

އެގޮތުން ހަތަރު ކެޓަގަރިއެއް ވަނީ ހަމަޖެހިފައެވެ.

Advertisements

ކެޓަގަރީ 1 ގައި ހިމެނޭ ދާއިރާތައް

ފޯކްލިފްޓް

ޓާރމިނަލް ޓްރެކްޓަރ

ކްރޭން

ރީޗްސްޓެކަރ

ކެޓަގަރީ 2 ގައި ހިމެނޭ ދާއިރާތައް

މެކޭނިކަލް

އިލެކްޓްރިކަލް

މެރިން

ކެޓަގަރީ 3 ގައި ހިމެނޭ ދާއިރާތައް

ވެލްޑިންގ

ކެޓަގަރީ 4 ގައި ހިމެނޭދާއިރާތައް

ބަސްޑްރައިވް

އެޕްރެންޓިސް ޕްރޮގްރާމަށް ހޮވޭ ފަރާތްތަކަށް އެމް.ޕީ.އެލް އިން ލިބިދޭ އިނާޔަތްތައް

  • 6 މަސް ދުވަހުގެ މުއްދަތަކަށް މަސައްކަތް ދަސްކުރުމުގެ ފުރުސަތު.
  • ކޮންމެ މަހަކަށް -/6000 ރުފިޔާގެ އެލަވަންސެއް ހަމަޖައްސައިދެވޭނެ.
  • ކެޓަގަރީ 1 އަދި ކެޓަގަރީ 4 ފުރިހަމަކުރާ ފަރާތްތަކަށް ލައިސެންސް ނަގައިދެވޭނެ.
  • މިޕްރޮގޮރާމް ކުރިއަށްދާނީ ޓިވެޓް އޮތޯރިޓީގެ ވޮކޭޝަނަލް ޓްރެއިނިންގ ދަށުންނެވެ. އަދި ޕްރޮގްރާމް ފުރިހަމަކުރާ ފަރާތްތަކަށް ޓިވެޓް އޮތޯރިޓީ އިން ޤަބޫލުކުރާ ސެޓްފިކެޓެއް ދެވޭނެއެވެ.

މިޕްރޮގްރާމްގައި ބައިވެރިވުމަށް ބޭނުންވެލައްވާ ފަރާތްތަކުން 2019 އޮކްޓޯބަރ 02 ވާ ބުދަ ދުވަހުގެ 15:00 ކުރިން އެޕްލިކޭޝަން ހުށަހަޅަން ޖެހޭނެކަމަށް އެކުންފުނިން މަޢުލޫމާތު ދެއްވައެވެ.

http://gazette.gov.mv/iulaan/view/112314

Advertisements