ތިލަފުއްޓާއި ގުޅީފަޅުގައި ކެފޭއަކާއި، ޓަކް ޝޮޕެއް ތަރައްގީކޮށްދޭނެ ފަރާތެއް ހޯދަނީ

0

ގްރޭޓަރ މާލެ އިންޑަސްޓްރިއަލް ޒޯން ލިމިޓެޑުން ތިލަފުއްޓާއި، ގުޅިފަޅުގައި ކެފޭއަކާއި ޓަކް ޝޮޕެއް ތަރައްޤީކޮށް ހިންގާދޭނެ ފަރާތެއް ހޯދަން ބޭނުންވެގެން، ގްރޭޓަރ މާލޭ އިންޑަސްޓްރިއަލް ޒޯނުން އިޢުލާންކުރައްވައިފިއެވެ.

މި މަސައްކަތައް ޝަޢުގުވެރިވާ ފަރާތްތަކުން، ބީލަމުގައި ސެޕްޓެމްބަރ 22 އިން 26 ދެމެދު ބީލަމުގައި ރަޖިސްޓްރީ ވާންޖެހެއެވެ. އަދި ބިޑް ހުށަހެޅުމަށް ހަމަޖެހިފައިވަނީ، 14 އޮކްޓޯބަރ 209 ވަނަ ދުވަހު 10:30 އަށެވެ.

Advertisements

ބިޑް ރެޖިސްޓްރޭޝަން ފީގެ ގޮތުގައި 200.00 ރ. (ދުއިސައްތަ ރުފިޔާ) ގެ ނޮން ރިފަންޑަބަލް ފީއެއްގެ އިތުރުން،

ބިޑް ސެކިއުރިޓީގެ ގޮތުގައި 50،000.00ރ. (ފަންސާސް ހާސް ރުފިޔާ) ގެ ޑިޕޮސިޓެއް ބަހައްޓަންޖެހެއެވެ.

http://www.gazette.gov.mv/iulaan/view/112417

Advertisements