ޖުމްހޫރީ ޕާޓީ އޮތީ ސަރުކާރުގެ ކޯލިޝަންގައިތޯ ސުވާލު އުފެދޭ.

10

ކުރިން ރައީސްޔާމީންގެ ސަރުކާރު ބަދަލުކޮށް، އާސަރުކާރެއް އެކުލަވާލުމަށް އެކުލަވާލި ކޯޝިންގައި ޖުމްހޫރީ ޕާޓީއަކީވެސް އެއް ޕާރޓްނަރުންގެ ގޮތުގައި މަސައްކަތް ކުރި ޕާޓީއެއް ކަމުގައި ވިޔަސް މިހާރު އެޕާޓީ އޮތީ ސަރުކާރުގެ ކޯލިޝަންގައިތޯ ވަރަށް ގިނަ ފަރާތްތަކުން ދަނީ ސުވާލު އުފައްދަމުންނެވެ.

މިސުވާލު އުފައްދަމުން، އެފަދަ ފަރާތްތަކުން ދަނީ ގިނަ ކަންކަން ފާހަގަ ކުރަމުންނެވެ. ސަރުކާރުގެ ގިނަ މަގާމުތަކެއް ޖުމްހޫރީ ޕާޓީއަށް ލިބިފައިވާއިރު، ޖުމްހޫރީ ޕާޓީގެ މީހުން އިސްވެ ތިބި މުވައްސަސާތަކުގެ މަސައްކަތް ދަނީ އެންމެ ރަނގަޅަށް ނޫން ކަން ފާހަގަ ކޮށްލަން ޖެހެއެވެ. އެ މުވައްސަސާތަކުން ދެމުން ގެންދާ ޚިދުމަތްތައް ދެމުން ދަނީ ރައްޔިތުން ސުވާލު އުފެދޭ ފަދަ ގޮތަކަށް ކަމަށް އެފަދަ ފަރާތްތަކުންދަނީ ތުހުމަތު ކުރަމުންނެވެ. ސަރުކާރުގައި ތިބެ ސަރުކާރު ބަދުނާމުވާ ގޮތަށް ކަންތައްތައް ކުރަމުން ގެންދާކަމީ ހިތާމަ ހުރިކަމެއްކަމުގައިވެސް އެފަރާތްތަކުން ފާހަގަ ކުރަމުން ގެންދެއެވެ. އަދި މިހާރުން މިހާރަށް ޖުމްހޫރީޕާޓީ ސަރުކާރުގެ ކޯލިޝަނުން ބޭރުކުރުމަށް އެދި އެމްޑީޕީގެ އެކްޓިވެސްޓުން ދަނީ ގޮވަމުންނެވެ.

Advertisements

ޖުމްހޫރީ ޕާޓީގެ ލީޑަރ ފާޅުކަން ބޮޑު ގޮތެއްގައި، ކޯލިޝަންގެ އެންމެ ބޮޑު ޕާޓުނަރުންކަމުގައިވާ އެމްޑީޕީ އާއި، އެޕާޓީގެ ރައީސް މުހައްމަދު ނަޝީދަށް ގޮންޖަހާ ވާހަކަ ދައްކަމުންދާއިރު، ސަރުކާރުގެ އިސްމަގާމުތަކުގައި ތިބި، މީހުން ހިނިތުންވުމާއެކު އަތްޖަހަން ތިބޭ މަންޒަރު ވަރަށްގިނައިން ދަނީ ފެންނަމުންނެވެ.

މިއީ ހަގީގަތް ކަމުގައި ވާއިރު އަސްލުވެސް ޖުމްހޫރީ ޕާޓީ އޮތީ ސަރުކާރުގެ ކޯލިޝަންގައިތޯ ސުވާލު އުފައްދަން ޖެހެއެވެ. އެކަމަކު ޔަގީން ކުރެވޭކަމީ ޖުމްހޫރީ ޕާޓީއަށް ނިސްބަތްވާ ފަރާތްތަކާއި، އެޕާޓީގެ ރައީސް ގެންދަނީ، ފާޅުކަން ބޮޑު ގޮތެއްގައި ކަންކަމަށް ފާޑުކިޔާ ހަޖޫ ޖައްސަ ވަމުންނެވެ. މިހާ ހިސާބަށް ކަންތައް ދިޔުމުން ޖުމްހޫރީޕާޓީ ސަރުކާރު ކޯލިޝަނުން ވަކި ކުރުމަކީ އެންމެ ރަނގަޅު ކަމެއްކަމުގައި ގިނަ ރައްޔިތުން ޤަބޫލު ކުރެއެވެ.

Advertisements
އާޔަން އަހުމަދު
އަހުމަދު އަކީ، ލިޔުންތެރިމަށް ޝަޢުގުވެރިކަން ހުންނަ އަދި ލިޔުންތެރިކަމުގައި ކުރިއަށް ދާން މަސައްކަތް ކުރާ ފަރާތެކެވެ.

10 COMMENTS

  • ތިޔައި ކުރަން ލަސްވެފައި އޮތް ކަމެއް. އަވަސްކުރޭ. ހުރިހާތަނަކުން ބޭރުކުރަންޖެހޭ

 1. ތިއީ ތެދުވާހަކައެއް. އެމީހުންގެ އުނދަގޫ ވަރަށް ބޮޑުވެއްޖެ. ސަރުކާރުކަންކަން ލަސްކުރުމަށް އެމީހުންދަނީ ވަރަށް ބޮޑަށް މަސައްކަތް ކުރަމުން. ބޭރުކުރޭ އަވަހަށް.

 2. ޖުމްހޫރީ ޕާޓީން ބާއްވާ ޖަލްސާތަކުގައި ތިކަން ވަރަށް ބޮޑަށް ފާހަގަ ކުރެވިގެން ދޭ. ކުންފުނިތަކުގެ އެމްޑީން އަދި އެހެނިހެން ވެރިން ވެސް ކުރާކަމަކީ ގާސިމް ހަޅޭ ލެވީމާ އުފަލުން އަތްޖަހަން. މިއީ މަައްސަލައެއް.

 3. ބަލަ ކަލޯމެން ކުދިންނަށް ނުވިސްނޭތަ. އަންނިއަށް އެއްޗެހި ކިޔައިގެން، ގާސިމް ބެއަށް ކާމިޔާބު ވާނެހެން ހީވޭތަ. އަހަރެމެން އެމްޑީޕީ ކުދިން ނުތިބޭނަށް ބަލަން އަތްޖަހަން. މިހާރުން މިހާރަށް ހުރިހާ އެންމެން ވަކި ކުރަން ޖެހޭ. ރައީސް މިކަން މިހާރުން މިހާރަށް ހައްލު ހޯދަން އެބަޖެހޭ

 4. ކޮއްކޯ ގާސިމަކާ ނުކުޅެވޭނެ. ސަރުކާރު ދަމަހައްޓަން ބޭނުންނަމަ ގާސިމް ބުނާ ގޮތް ހަދަންޖެހޭ.

  • ގާސިމް ބޭރުކުރޭ. އެއީ ބޭރު ކުރަންޖެހޭ މީހެއް. ސަރުކާރު ހޮވުނީ އެމްޑީޕީ އާއި ހެދި އަންނިއަށް ކުރި ތާއީދު . ގާސިމް ބޭރުކޮށްގެން ވާނެ ގެއްލުމެއް ނު އޮންނާނެ.

 5. ގާސިމްބެ އާއި މައުމޫނުބެ އަދި އިމްރާނުބެ ވަނީ ކޯލިޝަން ހަދާފައި، މިކަމުގެ އަޑީގައި ހުރީ މައުމޫނުބެ. އަންނިއަށް ލަނޑުދޭންވެގެން ކުރާކަމެއް. ސަރުކާރު ވައްޓާލަން މިހާރު ދަނީ ވަރަށް ބޮޑަށް މަސައްކަތް ކުރަމުން. ބައެއް މިނިސްޓްރީ ތަކުގެ އިސްވެރިންނާއި މަޝްވަރާކޮށް، މުވައްޒަފުން ރުޅި އަންނަ ގޮތްތަކަށް ކަންކަން ކުރަން ވަނީ ބާރުއަޅާ ވާހަކަ ދައްކާފައި. މިއީ މައްސަލައެއް، ބަލްނަ ޖެހޭ ކަމެއް.

 6. ބަޔަކު ކޮންމެ ގޮތަކަށް ވާހަކަ ދެއްކި ކަމުގައިވިޔަސް، މިކަން އޮތް ގޮތަކީ ގާސިމް މައިތިރި ވާނެ އެއްވެސް ގޮތެއް ނެތް. އެކަން ވަރަށް ސާފުކޮށް އެގެން އެބައޮތް. ނިކަން ބަލާބަލަ، ޖުމްހޫރީ ޕާޓީގެ މީހުން ތިބޭ މުވައްސަސާތަކުގައި ތިބޭ އެމްޑީޕީ މީހުން ބާކީ ކޮށް އެކަހެރި ކޮށްފައި ތިބެނީ. އެމީހުން ބުނާ ގޮތަކަށް ކަމެއް ނުކުރާތާ، އަޑުވެސް ނާހާ. މިކަންތައް މިހާރު ގޮސްފައިވާ ހިސާބު

 7. މި ސަރުކާރުން އެމްޑީޕީ މީހުން ވަނީ ބާކީ ކޮށްފައި އެމީހުންގެ ބޭނުމެއް ނުކުރޭ

Comments are closed.