އަހަރީ ފީ ނުދައްކާ ގިނަ ދުވަސްތަކެއް ވެފައިވާ ކުންފުނިތަކެއް އަނެއްކާވެސް އުވާލަނީ

0
މީގެ ކުރިންވެސް ޓްރޭޑް މިނިސްޓްރީން ވަނީ އުވާލާ ކުންފުނި ތަކުގެ ލިސްޓު އާންމުކޮށްފައި

އަހަރީ ފީ ނުދައްކައި ގިނަ ދުވަސްތަކެއް ވެފައިވާ 2500 އަށް ވުރެ ގިނަ ކުންފުނި އުވާލަން އިކޮނޮމިކް މިނިސްޓްރީއިން އިއުލާންކޮށްފި އެވެ.

އިކޮނޮމިކް މިނިސްޓްރީން އާންމުކުރި އުވާލާ ކުންފުނިތަކުގެ ލިސްޓުގައި ހިމެނެނީ 2007 ވަނަ އަހަރުން ފެށިގެން 2011 ވަނަ އަހަރުގެ ނިޔަލަށް ރަޖިސްޓްރީ ކޮށްފައިވާ ކުންފުނިތަކުގެ ތެރެއިން އަހަރީ ފީ ނުދައްކާ 2711 ކުންފުންޏެކެވެ.

އެކުންފުނިތައް އުވާލަން ނިންމާފައިވަނީ ކުންފުނި އުވާލުމަށް ރަޖިސްޓްރާ އޮފް ކޮމްޕެނީޒް ކަނޑައަޅައި، ކުންފުނިތައް އުވާލުމުގައި އަމަލު ކުރާ ގަވާއިދުގެ ދަށުން އެވެ.

Advertisements

އެ ލިސްޓުގައި ހިމެނޭ އެއްވެސް ކުންފުންޏެއް ހިންގަން ބޭނުންވާ ނަމަ، އެކުންފުންޏަކުން ފުރިހަމަ ކުރަންޖެހޭ އެންމެހާ އިލްތިމާޒްތައް ފުރިހަމަ ކުރުމަށްފަހު، އެކަން އަންގައިދޭ ލިޔެކިޔުންތަކާއެކު މިމަހުގެ 24 ވަނަ ދުވަހުގެ ކުރިން ރެޖިސްޓްރާ އޮފް ކޮމްޕެނީސްއަށް ހުށަހަޅަން ޖެހޭނެ އެވެ.

އެ ލިޔެކިޔުންތަކާއެކު ކުންފުނި ހިންގަން ބޭނުންވާކަން އަންގައިދިނުމަށް އެ ކުންފުންޏެއްގެ ޑިރެކްޓަރުންގެ ބޯޑުން ފާސްކުރާ ގަރާރެއް ހުށަހަޅަން ޖެހޭނެ ކަމަށް ވެސް އެ އިއުލާނުގައި ވަނީ ބަޔާންކޮށްފަ އެވެ.

Advertisements