އިސްލާމިކް މިނިސްޓްރީ އިން ނަމޫނާ ދައްކުވައިދީފި.

1

ވަޒީފާގެ މަސައްކަތުގެ ގޮތުން އިސްލާމިކް މިނިސްޓްރީން ހިންގާ އެކި ހަރަކާތް ތަކާއި، ތްރޭނިންގ ތަކުގައި، މަސައްކަތު މީހުންނާއި، ޑިއުޓީ އަދާ ކުރާމީހުންނަށް ބައިވެރި ނުވެވޭތީވެ، އެ މަސައްކަތް އިދާރީ މުވައްޒަފުން ހަވާލުވުމަށްފަހު، އެމިނިސްޓްރީން ހިންގާ ޓްރޭނިންގ އެއްގައި މަސައްކަތު މީހުންނާއި، ޑިއުޓީ އަދާ ކުރާ މުވައްޒަފުން ބައިވެރި ކުރުވައިފިއެވެ.

އިސްލާމިކް މިނިސްޓްރީގެ ރިކްރިއޭޝަން ކުލަބުން އިސްނަގައިގެން، ހިންގި މި ޕްރޮގްރާމަކީ، ސަރުކާރުގެ އެހެން އޮފީސްތަކަށް ވަރަށް ރީތި ލާމަސީލު މިސާލެކެވެ. މުވައްޒަފުން މަސައްކަތައް ޝަޢުގުވެރިކޮށް، މުވައްޒަފުންގެ ޚިދުމަތް އެންމެ އެކަށޭނަ ގޮތުގައި ބޭނުން ކުރުމަށް މިއީ ވަރަށް ރަނގަޅުކަމެކެވެ. މުވައްޒަފުންގެ މުހިއްމުކަމާއި، ވެރިންނާއި، ދަށްފަންތީގެ މުވައްޒަފުންނާ ދެމެދު އޮންނަ ގުޅުން ރަނގަޅުކޮށް ކަންކަމާމެދު މުވައްޒަފުން ދެކޭ ގޮތް މީގެ ސަބަބުން ވަރަށް ބޮޑަށް ބަދަލުވެގެންދާނެކަމީ ޔަޤީންކުރެވޭކަމެކެވެ.

Advertisements

އިސްމަގާމުތަކުގައި ފިނި ކޮތަރީގެ މަސައްކަތް ކުރާ މުވައްޒަފުން، މަސައްކަތު މީހުން އަދި ޑިއުޓީ އަދާ ކުރާމީހުން ކުރާ މަސައްކަތް ކުރަންޖެހުމުން، އެމަސައްކަތުގައި އުޅެންޖެހޭ ގޮތާއި، އެކަމުގައި ދިމާވާކަންކަން އަމިއްލައަށް ތަޖުރިބާ ކުރެވިގެން ދިޔުމަކީވެސް، މުވައްޒަފުންނާމދު ޢަމަލު ކުރުމުގައި، އިސްވެރިންނަށް ލިބިގެންދާނެ އިތުރު ތަޖުރިބާއަކަށް ވެގެންދާނެ އެވެ.

މި ނަމޫނާ ހެޔޮ ގޮތުގައި ބަލައިގަނެ، މިފަދަ ގޮތަކަށް އެހެން މުވައްސަސާތަކުންވެސް މަސައްކަތް ކުރުމަކީ ވަރަށް މުހިއްމު ކަމެކެވެ. މުވައްޒަފުން ބިނާކުރުމާއި، މުވައްޒަފުން ކަންކަމަށް އަހުލުވެރި ކުރުވުމަކީ، ހިންގަންތިބޭ އިސްވެރިން ކުރަންޖެހޭނެކަމެކެވެ. ނަމަވެސް ކަންކަން ކުރެވޭނީ އެކަންކަމުގެ ވިސްނުން ހުންނަ، އެވިސްނުމުގެ ލިޑަރުންނަށެވެ.

މިއީ، ސަރުކާރުގެ ހުރިހާ މުވައްސަސާތަކަށް އިސްލާމިކް މިނިސްޓްރީން ދައްކުވައިދިން ރީތި ނަމޫނާ އެކެވެ.

Advertisements

1 COMMENT

Comments are closed.