އިމްރާނަށް އިތުބާރު ކުރީ ކީއްވެގެން

4

މީހުން މަރަން ގޮވާ، މުޅި ރާއްޖޭގައި ބިރުވެރިކަން ފަތުރާ މީހުން، ސާފުކޮށް އެނގޭ އިރު، އެކަމަށް ފިޔަވަޅެއް ނާޅުއްވާތީ ހޯމް މިނިސްޓަރުގެ މައްޗަށް އޮތް އިތުބާރު ގެއްލިފައިވާ ކަމަށްބުނެ ރައްޔިތުން މަޖިލީހުގެ ރައީސް، ރައީސް މުހައްމަދު ނަޝީދު އެމްޑީޕީގެ ޕީޖީ ގްރޫޕްގެ ވަޓްސްއަޕް ގްރޫޕުގައި ލިޔުއްވި މެސެޖެއް މިހާރުވަނީ މީޑިއާ ހަމައަށް ތިލަވެފައެވެ.

ރައީސް ނަޝީދު ހޯމް މިނިސްޓަރ އިމްރާނާމެދު ހިންހަމަ ނުޖެހިގެން، މެސެޖް ލިޔުއްވުމުން، އެކަން މީހުންގެ ސަމާލަކަމަށް އައިސް އެވާހަކަ ވަރަށް ބާރަށް ފަތުއަޑު ކިޔާފައި ދަނީ ފެތުރެމުންނެވެ.

Advertisements

ރައީސް ނަޝީދު މިހެން ވިދާޅުވުމުން، ދޭހަވަނީ ، މިނިސްޓަރ އިމްރާނަށް އެމަނިކުފާނު ވަރަށް އިތުބާރު ކުރައްވާކަމެވެ.  އެމަނިކުފާނު އިމްރާނަށް އިތުބާރު ކުރައްވާކަމުގައި ވާނަމަ، އެއީ ކީއްވެގެންތޯ ސުވާލު އުފެދެއެވެ. ސަބަބަކީ، އިމްރާން ހޯމްމިނިސްޓަރގެ މަގާމު ހަވާލުކުރި ހިސާބުން، ވަރަށް ގިނަމީހުން ގެންދިޔައީ އެކަމާ ހިންހަމަ ނުޖެހުން ފާޅުކޮށް، ވާހަކަ ދައްކަމުންނެވެ. ޚާއްސަކޮށް އެމްޑީޕީގެ ގިނަ މީހުން އިމްރާނަށް ހޯމް މިނިސްޓަރުގެ މަގާމު ދިނުމުން ތިބީ ވަރަށް ނުތަނަވަސްވެ ހިންހަމަ ނުޖެހިފައެވެ.

އިމްރާނަކީ ރައީސް ނަޝީދުގެ ސަރުކާރު ބަދަލުކުރުމަށް ހިންގި ގިނަ ހަރަކާތްތަކުގެ މޭސްތިރީ ކަމަށް ބުނެ ބައެއްމީހުން ދަނީ ވާހަކަ ދައްކަމުންނެވެ. މީގެ އިތުރުން، ރައީސް ނަޝީދުގެ ވެރިކަމުގައި ބޭއްވި މުޒާހަރާތަކުގައްޔާއި، އެހެނިހެން ހަރަކާތްތަކުގައި އިމްރާނު ވަނީ، ރައީސް ނަޝީދަށް ނިސްބަތްކޮށް އެކި ގޮތް ގޮތަށް ނުރުހުމުގެ ހުތުރު ބަސްތައް ރައްދުކޮށްފައެވެ. އެ އޯޑިއޯ ތަކާއި، ވީޑިއޯތަށް މިހާރުވެސް ބައެއް މީޑިޔާތަކުން ދޭތެރެ ދޭތެރެއިން ފޮނުވާއިރު، ސޯޝަލް މީޑިއާގައިވެސް މި ވީޑިއޯތަށް ވަނީ ވަރަށް ބޮޑަށް ވައިރަލް ވެފައެވެ.

މިއީ ހަގީގަތް ކަމުގައިވިޔަސް، މިކަމާ ގުޅޭ ގޮތުން، މަޖިލީހުގެ މެމްބަރުން އިމްރާނާ ސުވާލުކުރުމުން، އެވާހަކަ މިހާރު ދައްކާނަމަ މަސްލަހަތު ގެއްލޭ ފަދަ ކަންކަން ހިނގާފާނެތީ އެކަމާ ވާހަކަ ދައްކަން ބޭނުން ނުވާކަމުގައި ވަނީ ވިދާޅުވެފައެވެ. އިމްރާނު އެހެން ވިދާޅުވުމާއި ގުޅިގެންވެސް އެމްޑީޕީއަށް ނިސްބަތްވާ މީހުން ދިޔައީ އެކަމަށް ފާޅުގައި ފާޑު ކިޔަމުންނެވެ. އަދި މިހާރުގެ އިނދިކޮޅު ފަރާތްތަކުންވެސް ގެންދަނީ ފާޅުކަން ބޮޑު ގޮތެއްގައި، އެވާހަކަ ދައްކަމުންނެވެ.

ކައިރި މާޒީގައި ހިނގާދިޔަ މިހާ ބޮޑު ހާދިސާއަށް އެހާ ގިނަ ދުވަސްތަކެއް ނުވަނީސް އިމްރާނަށް ސަރުކާރުގެ މުހިންމު މިނިސްޓްރީ އެއްގެ މިނިސްޓަރުކަން ދިނުމަކީ، ހަގީގަތުގައިވެސް ބަޔަކު ކަންބޮޑުވި ކަމެކެވެ.

މި ހަގީގަތް މިހެން އޮތް އިރު، ރައީސް މުހައްމަދު ނަޝީދު އިމްރާނަށް އިތުބާރު ކުރީ ކީއްވެގެން ކަމެއް، ކޮން ސަބަބަކާހުރެ ކަމެއް އެއްވެސް އިރެއްގައި ވިދާޅެއް ނުވެއެވެ. ނަމަވެސް އެނގޭކަމަކީ، މިހާރު އިމްރާނަށް ކުރި އިތުބާރު ގެއްލިފައިވާ ކަމަށް ރައީސް ނަޝީދު ވިދާޅުވި ވިދާޅުވުމަކީ، އޭގައި ކޮންމެވެސް ކަހަލަ މުހިއްމު ކަމެއް އެކުލެވިގެން ވާތީ ކަމަށް ޤަބޫލުކުރަންޖެހޭކަމެވެ.

Advertisements
އަހުމަދު އަކީ، ލިޔުންތެރިމަށް ޝަޢުގުވެރިކަން ހުންނަ އަދި ލިޔުންތެރިކަމުގައި ކުރިއަށް ދާން މަސައްކަތް ކުރާ ފަރާތެކެވެ.

4 COMMENTS

  1. އަހުމަދު ތިޔަ ބުނީ ވަރަށް ހެޔޮ ބައެއް. ހަގީގަތެއް. އަހަރެން ހިތައް އަރާ، އިމްރާނު ލަދު ނުގަނޭ ބާއޭ. ނަޝީދު އާއި ކުރިމަތިލާން. އޭނާ ގޮވާފައި ހުރީ ހާދަ ހާދަ ހުތުރު އެއްޗެކޭ އެއްޗެކޭ

  2. ގީވާގޮތުން ނަމަ ތިޔަބޭ ތިތަނަށް ވަނީ، ވެސް ގޯހެއް ހެދުމުގެ ވިސްނުމުގައި ގުރެގެންހެން . އޭނައަކީ ވަރަށް މަކަރުވެރި މީހެއް.

  3. އިމްރާނުވަނީ ނަޝީދަށް ލާދީނީ ގޮވާފައި، އެހެން ގޮވާފައި ހުރި މީހަކު މިހާރު ސައިލެންސް ވެގެން ހުރީމަ ކަންތައް ބޮޑުވާނެ އެންމެން

  4. ބަލަ އިމްރާނުވާނީ، އިމްރާނަށް. އަންނިވާނީ އަންނިއަށް ، މި ދެމީހުންނަކީ ހުރިހާ ގޮތަކުންބެލިޔަސް، ތެލާ ފެނާހާ ތަފާތު ދެމީހުން. ޢިލްމީ، ތަޖުރިބާ، ސިޔާސީ، އަދި މަގުބޫލުކަމަށް ބެލިޔަސް މިއީ ހަގީގަތަކީ. އެހެން ވީމާ މިހެން ބުނެލާ އެއްޗަކުން އެކަމާ މާ ބޮޑަށް އުޅެގަންނާކަށް ނުވާނެ.
    އަންނި އަކީ އަބަދުވެސް 6 ކުޅި ކުރިޔަށް ކުޅޭ، ކުޅެމުންދާ މީހެއް. އިމްރާނަކީ ވަރަށް ފަސޭހައިން މަޅީގައި ޖެހި، ބޭނޭ މީހެއް. ވަރަށް ސަލާމް

Comments are closed.