އަތޮޅު ލީގު ބެޑްމިންޓަން މުބާރާތުގައި ބައިވެރިވުމުގެ ފުރުސަތު ހުޅުވާލައިފި

0

އަތޮޅު ލީގު 12 ވަނަ ބެޑްމިންޓަން މުބާރާތުގައި ބައިވެރި ވުމުގެ ފުރުސަތު، ބެޑްމިންޓަން އެސޯސިއޭޝަން އޮފް މޯލްޑިވްސް އިން ހުޅުވާލައިފިއެވެ.

21 ނޮވެމްބަރ 2019 އިން 30 ނޮވެމްބަރ 2019 އަށް، ބޭއްވުމަށް ހަމަޖެހިފައިވާ، މި މުބާރާތުގައި ބައިވެރިވުމަށް ޝައުގުވެރިވާ ފަރާތްތަކުން، މުބާރާތާބެހޭ ކަންކަމުގައި މުޢާމަލާތްކުރާނެ ފޯކަލް ޕޮއިންޓެއް ކަނޑައަޅުއްވާ އެފަރާތެއްގެ ނަން، އަދި ގުޅޭނެ ނަންބަރު އެނގޭނެގޮތަށް 10 ނޮވެމްބަރު 2019 ވާ އާދިއްތަ ދުވަހުގެ 14:00 ގެ ކުރިން އެންޓްރީ ފޯރމާއެކު ބެޑްމިންޓަން އެސޯސިއޭޝަނަށް ލިޔުމުން ހުށަހެޅުމަށް އެފަރާތުން ވަނީ އެދިލައްވާފައެވެ.

Advertisements

މުބާރާތުގައި ބައިވެރިވުމުގެ އެންޓްރީ ފޯރމް އަދި މުބާރާތުގެ ޤަވާޢިދު، ބެޑްމިންޓަން އެސޯސިއޭޝަންގެ  ވެބްސައިޓް www.badmintonmaldives.org.mv އިން ލިބެން ހުންނާނެ ކަމުގައިވެސް އެފަރާތުން މަޢުލޫމާތު ދެއްވައެވެ.

Advertisements