8 އަ ސައިޑް ވުމަންސް ޗެމްޕިއަން ޝިޕް 2019ގައި ބައިވެރިވުމުގެ ފުރުސަތު ހުޅުވާލައިފި

0

23 ނޮވެމްބަރ 2019 ވާ ހޮނިހިރު ދުވަހު އައްޑޫ ސިޓީގައި ފެށުމަށް ހަމަޖެހިފައިވާ ” 8 އަ ސައިޑް ވުމަންސް ޗެމްޕިއަން ޝިޕް 2019 ” ގައި ބައިވެރިވުމަށް އެދޭ، ފަރާތްތަކަށް އެފުރުސަތު ފުޓްބޯޅަ އެސޯސިއޭޝަން އޮފް މޯލްޑިވްސް އިން ހުޅުވާލައިފިއެވެ. ސްޕޯރޓްސް ކޮމިޝަންގައި ރަޖިސްޓްރީކޮށްފައިވާ، ކުލަބް، ޖަމްއިއްޔާ، ޖަމާޔަތްތަކުގެ ތެރެއިން، މި މުބާރާތުގައި ބައިވެރިވާން ބޭނުންވާ ފަރާތްތަކުން، 10 ނޮވެމްބަރ 2019 ވާ އާދިއްތަ ދުވަހުގެ 14:30 ގެ ކުރިން އައްޑޫ ސިޓީ ފުޓްބޯޅަ އެސޯސިއޭޝަން އޮފީހަށް ސިޓީއަކުން ހުށަހެޅުމަށް، ފުޓްބޯޅައެސޯސިއޭޝަން އޮފް މޯލްޑިވްސް އިން އެދިލައްވައެވެ.

މިމުބާރާތުގެ ޗެމްޕިއަން ޓީމަށް ހުށައަޅާފައިވާ ފައިސާގެ އިނާމް އަކީ -/25،000ރ (ފަންސަވީސްހާސް ރުފިޔާ)

Advertisements

މިމުބާރާތުގެ ރަނަރއަޕް ޓީމަށް ހުށައަޅާފައިވާ ފައިސާގެ އިނާމް އަކީ -/10،000ރ (ދިހަހާސް ރުފިޔާ)

Advertisements