ގިތެޔޮލީ ބަތް

0

ބޭނުންވާތަކެތި

Advertisements

2 /1 ޖޯޑުގިތެޔޮ
3 ފޮނިތޮށިކޮޅު( 1 އިންޗީގެ)
1 ޖޯޑުފިޔާ ( ކޮށާފައިހުރި)
10 ކަރަންފޫ
6 ކާފޫރުތޮޅި
ލޮނުކޮޅެއް

ތައްޔާރުކުރާނެގޮތް

ތަވާ އުނދުން މައްޗަށް އުދާލާފައި ގިތެޔޮކޮޅު އަޅާފައި ގިތެޔޮކޮޅު ދިޔާވީމާ ފިޔާ، ފޮނިތޮށި، އެއްކޮށް އަޅާފައި ފިޔާކޮޅު ދެބައިކުޅައެއްބަޔަށް ވަޅޯވީމާ ބަތްފިޔަވައި ބާކީތަކެތި އެއްކޮށްފައި ހަނާވީމާ ބަތްކޮޅު އެއްކޮށް ފައި އުނދުންމަތިން ބާލާށެވެ.

Advertisements