މުޑި ބޮނޑިބަތް

0

މުޑި ބޮނޑިބަތް ހެދުމަށް ބޭނުންވާ ތަކެތި

Advertisements

6 ޖޮޑް ހުންނަހާ ކުދި ކުދިކޮށް ހަތަރެސްކަނަށް ކޮށާފައި ހުރި މުޑި

3 ޖޯޑް ހަކުރު

8 ވަރަކަށް ރާންބާފަތް ކޮޅެއް

1 ޖޯޑްމާފެން

 

ތައްޔާރުކުރާނެ ގޮތް

ތެއްޔަކަށް ފެންފޮދެއް އަޅާލާށެވެ. ކެކި ގަތުމުން މުޑި ކޮލެއް އަޅާލުމަށްފަހު ރާންބާފަތްކޮޅުވެސް އަޅާލާށެވެ. މަޑު ވަންދެން ކއްކަމުންދާށެވެ. މަޑު ވަންދެން ކައްކަމުންދާށެވެ.  ކެކި ރޯފިލުމުން ފެންފޮޑެއް ހުރިއްޔާ ފުރާނާލުމަށްފަހު ހަކުރުއަޅާލާށެވެ. ދެންހަކުރު އަތުގައި ތަތްލަވާވަރަށް ދޭފަތުން މަޑު ގިނީގައި ހަލަމުން ދާށެވެ. ބާލަންވީމާ މާފެން އެއްކޮށްލާށެވެ.

 

Advertisements