އާރިފާ އިބްރާހީމް- އެންމެންގެ މަންމަ

2

ވާހަކަ ތަކުގެ މިސިލްސިލާގައި އާބޮޅެއް ހިމަނާލާނަމެވެ. އާދެ ތަރިންގެ ބައެވެ. އެންމެ ފުރަތަމަ އަޅުގަނޑު ދިވެހި ތަރިންގެ ޖައްވުން އަތްފުނާއަޅަނިކޮށް އަޅުގަނޑަށް ދިމާވީ ގ. ޑޯލްފިން ހައުސް ޢާރިފާ އިބްރާހީމް އާއިއެވެ. އެއީ އަލްމަރްހޫމާ ފާތުމާފުޅާއި އަލްމަރްހޫމަ ސޮއިއިބްރާހީމް ފުޅުގެ ދަރިކަނބަލުންނެވެ. އެންމެ ފުރަތަމަ އަޅުގަނޑަށް އެބޭފުޅާ އާއި ދިމާވީ އަޅުގަނޑު ގެ ވަރަށް ޅަޢުމުރުގައެވެ އާދޭހެވެ. ޢުމުރުން އެންމެ 14 ނޫނީ 15 އަހަރު ތަކުތެރޭގައެވެ. އެވަގުތުވެސް އަޅުގަނޑަށް އޭނާ ތަޢާރަފްވީ މަންމަގެ ނަމުންނެވެ. އެއީ ކޮންމެވެސް ޝޯވްއެއްގެ މެދުތެރެއިން އަޅުގަޑަށް އެބޭފުޅާތައާރަފްވީގޮތެވެ. މަންމަ ކިޔާފަ ގޮވާލެވުމުން ޙުދު އެމައިވަންތަކަމުގެޖަޒުބާތް ވަރަށް ބޮޑަށް އަޅުގަނޑުމެންގެ އެކުވެރި ކަމުގައިވެއެވެ. އެއީ އަޅުގަނޑުގެ އުފަން މަންމަ ނޫނަސް އޭނާ ކާރީ ހުރެފަ ކޮންމެ ފަދަ ވާހަކައެއް ދެއްކުމުންވެސް ހިތަށް ހަމަޖެހުން ލިބިދެއެވެ. އެއްގޮތަކަށްވެސް އެއީ ދުރުމީހެކޭ ހީނުވެއެވެ.

” އާރިފާ މަމް އަޅުގަނޑާއިމެދު ދެކެނީ ކިހިނެއް؟” މިސުވާލު އަޅުގަނޑު ކުރީ މިއިންޓަވިއުގެ ފަހަތުންނެވެ. އެވަގުތު އާރިފާ ވަރަށް ލޯބިން ހީލިއެވެ. އަދި އެހިނިތުންވުމުގައި ވަރަށްވެސް އަމިއްލަވަންތަކަމާއި ލޯބި އެކުލެވިގެންވެއެވެ. އޭނާ އަޅުގަނޑަށް ޖަވާބު ދެއްވީ ހެމުން ހެމުންނެވެ. ” ރޯޒީ އަކީ ވަރަށް ތުއްތު އިރު ދިމާވި ކުއްޖެއް ނުފެނި ހުރެފަ މިހާރު ފެނުނީމަވެސް އެނގޭ ތިއީ ވަރަށް ހިތްހެޔޮ މަޖާމިޒާޖެއްގެ ކުއްޖެއްކަން އަހަރެން އެދެނީ ރޯޒީ އަށް އުޖާލާ ދުވަސްތަކެއްމިންވަރު ކުރެއްވުން. ވާހަކައެއް ލިޔެފަ ދެއްޗޭ އޭރުން ކޮންމެވެސް ކަމެއް ކުރެވިދާނެ” އާރިފާގެ މި ޖުމްލައިން އަޅުގަނޑަށް ކުރިޔަށް ދާނެމަގު ހުޅުވިގެން ދިޔަ ކަހަލައެވެ. ދެން އާރިފާ ގެ ވާހަކައަށް ދަމާ ހިނގާށެވެ.

Advertisements

ޢާރިފާ އިބްރާހީމް ދިވެހި ފިލްމީ ދުނީޔޭގެ މަންމަ އެވެ. މަންމަ މެންނަކީ ދިރުމެވެ. ހުރިހާ ކުދިންގެވެސް ބިންގާ އަޅާދެއްވާ ފުރަތަމަ ޓީޗަރެވެ. އެގެތުން މިއަދު އާރިފާ ވަނީ ގިނަ ގުނަ މަސައްކަތްތަކެއްވެސް މިޖީލަށް އެނާގެ ހުނަރުން ދައްކުވާދީފައެވެ.އަދި ހުނަރުވެރި ފަންނާނުންތަކެއްވެސް މި ދާއިރާއަށް ނެރެދެއްވާފައެވެ. ޢާރިފާ އަކީ މިދާއިރާގައި އަމިއްލަ މަސަކަތުން ކުރިޔަށްދާފަންނާނެކެވެ. ފިލްމީ ދާއިރާގައި ފައި ހަރުލީއްސުރެ ދެގޮތެއް ނުވާފަންނާނެކެވެ. އޭނާގެ ބައެއް ރޯލުން ފެނިގެންދަނީ އޭނާއަކީ ވަރަށް ޒީލަގަދަ ރުޅިގަދަ ނުފުޒް ގަދަ ފަންނާނެއްގެ ސިފައިގައެވެ. އެކަމަކު ޙަޤީޤަތުގައި އާރިފާ އަކީ މަޑުމޮޅި ސާދާ މިޒާޖެއްގެ ހިންހެޔޮ ބޭކަނބަލެކެވެ. އޭނާގެ ހުނަރުން ތަފާތު ރޯލުތަށް އޭނާ ވަނީ ދިވެހި ފިލްމީ ދާއިރާގައި ކުޅެދެއްވާފައެވެ. ހުރިހާ ނަޒަރަކުން ބަލާއިރުވެސް އާރިފާ އަކީ މި ފަންނުގައި ވަރަށް ހުނަރުވެރި ފުންނާބު އުސްބޭކަނބަލެކެ ބުނެވިދާނެއެވެ. އާރިފާގެ ހަޔާތަށް ބަލާއިރު ޢުމުރުން 14 އަހަރުގައި އޭނާ ކައިވެނި ބައްލަވައިގަތެވެ. މިހާރު އެއާއިލާގައި 5 އަންހެން ބޭކނބަލުންނާއި 1ފިރިހެން އެއްބޭފުޅަކު އެބައުޅުވައެވެ. ތަޢުލީމީ ދައުރުގަވެސް އާރިފާއަކީ މިސާލެކެވެ. އޭނާ އެންމެ ކިޔާވާހިތްވަނީ ހިސާބުއެވެ. އަދި ކާތިބާ ކަމުގެ ސަނަދުވެސް އޭނާ ނެންގެވިއެވެ. އާރިފަ އަކީ ހަމައެކަނި ފިލްމު ސުޓާރެކޭ ބުނެ ނިންމޭކަށް ނޯވެއެވެ. ސަބަބަކީ ފިލްމު ޑައިރެކްޓު ކުރުމުގެ ރޮނގުންވެސް އާރިފާ ވަނީ އޭނާގެ ހުނަރު ދައްކާފައެވެ. ހަމަ އެއާއިއެކު ވާހަކަ ލިޔެ އެވާހަކަތަކަސް ސުކުރީންޕުލޭވެސް ހައްދަވަނީ ހަމަ އާރިފާގެ މަސައްކަތާއި ހިތްވަރުންނެވެ.

ޢާރިފާ އިބްރާހީމްގެ ޙާއްސަ ހުނަރުތަކުގެ ތެރޭގައި ސުޓެންސިލްއިން ލިޔުއްވުން ހިމެނެއެވެ. އެއީ އޭނާ ޝައުގުވެރިކަމާއެކު ކުރެއްވި ހުނަރުވެރި މަސައްކަތެކެވެ. ސުޓެންސިލްއިން ފޮތްލިޔުމާއި ސެޓްފިކެޓް ހެއްދެވުމުގައި އޭނާ 16 އަހަރު ހޭދަކުރެއްވިކަން ފާހަގަ ކޮށްލެވެއެވެ. އެޒަމާނުގައި ސަރުކާރުގެ ރަސްމީ ސެޓްފިކެޓްތަށް އޭނާ ގެ މަސައްކަތުން ނެރެދެއްވިއެވެ. މިޒާމާނުގައި އެކަންތަށް ކުރަނީ ކޮމްޕިޔުޓަރުންނެވެ.

އާރިފާގެ ވަޒީފާ ހަޔާތަށް ބަލާލަމާއެވެ. އެންމެ ފުރަތަމަ އޭނާއަށް ވަޒީފާ ދެއްވީ ސައިކުރާ ޅަ ހުއްތުއެވެ. 21 އަހަރުދުވަހަށް ސަރުކާރަށް ޢާރިފާ ޙިދުމަތްކުރއްވާފައިވެއެވެ. ކިތަންމެ ބުރަކޮށް އޮފީސް މަސައްކަތުގައި އުޅުއްވިޔަސް އާރިފާ އޭނާގެ ހުސްވަގުތު ބޭކަރު ކޮށްނުލައެވެ. އެ ހުސްވަގުތު އޭނާ ބޭނުންކުރީ ފިލްމީ ދާއިރާއަށް ޙިދުމަތް ކޮށްދޭށެވެ. އާރިފާ އަދާކުރެއްވި ވަޒީފާ ތަކުގެ ތެރޭ ގައި

ކާތިބާކަން މާލެ މުނިސިޕަލްޓީ

ކާތިބާކަން ލޭންޑު ރެޖިސްޓުރޭޝަން ޑިވިޝަން

ސެކްރެޓަރީ ގަލޮޅު އަންހެނުންގެ ކޮމިޓީޔަށް މަސައްކަތްކުރާ ކޮމިޓީ ( 18 އަހަރުވަންދެން ހިލޭ ސާބަހަށް މިކޮމިޓީގައި މަސައްކަތް ކޮށްދެވުނު)

ބަޖެޓްސެކްޝަން ޓީވީމޯލްޑިވުސް ހިމެނެއެވެ.

އާރިފާ އިބްރާހީމް އެކްޓިންދާއިރާއަށް ވަދެވުނުގޮތް ބަލާލަމާހިނގާށެވެ.

1987 ވަނަ އަހަރު ގަލޮޅުގެ އަންހެނުންގެ ކޮމިޓީގެ ފަރާތުން އިންތިޒާމްކޮށް އޮލިންޕަހުގައި ބޭއްވި ‘ފެހިވިދުވަރު” ޝޯވްގައި އާރިފާ އިބްރާހީމް މަސައްކަތްކުރިއެވެ. އެއީ އޭނާގެ ފެށުމެވެ. އޭގެ ފަހުން އެއެޅުނު ބިންގަލާއެކު 36 އަށްވުރެ ގިނަ ފިލްމާއި 12 އަށްވުރެ ގިނަ ޓީ.ވީ ޑުރާމާ އަދި 16 އަށްވުރެ ގިނަ ޑުރާމާސިލްސިލާގައި އާރިފާ އެކުޓު ކުރައްވާފައި ވެއެވެ. މީގެ އިތުރުން ވެސް 3 ފީޗާ ފިލްމުސް އާއި 5 ޑުރާމާ ސިލްސިލާގައިވެސް އާރިފާ ޑައިރެކުޓު ކުރއްވާފައިވެއެވެ. ރާއްޖޭގައި ފުރަތަމަ ތައާރަފްވި ވެބް ސީރިޒްގައިވެސް އާރިފާ މަންމަގެ ބައި ކުޅެފައިވާކަން ފާހަނގަ ކޮށްލެވެއެވެ.

ޢާރިފާ އިބްރާހީމް ޑައިރެކްޓުކުރި ފިލްމުތައް.

ލޯބިވެރިޔާ

ދަޢުވާ(1998 )

ސާހިބާ (2000 )

ޢާރިފާ އިބްރާހީމް ޑައިރެކްޓުކުރި ސިލްސލިލާތައް

ވައިސޫރި (2006/ 2007) – 52 އެޕިސޯޑު

ވިމްލާ (2007) 26 އެޕިސޯޑު

ވަފާތެރިނުވެވުނަސް (2008 )

ޢާރިފާ އިބްރާހީމް އެކުޓުކުރެއްވި ފިލްމުތައް.

ސިޓީ – 1993

ޥަޢުދު – 1993

ދެރިޔާ – 1994

ނަފްރަތު- 1994

ހަނގު އަނބި – 1995

ޑައިރީ – 1996

ފުންއަސަރު- 1996

ޙައްޤު- 1996

ހުރަސް- 1996

ހިފެހެއްޓުމެއްނެތް ކަރުނަ- 1996

ހީލަތް- 1997

ފަތިސްހަންދުވަރު – 1997

ދަޢުވާ- 1998

އެތޫފާނީރޭ – 1998

ސިއްރު – 1998

ހިތްހަލާކު- 2000

އަންބެއްގެލޮބި ފިރިއެއްގެ ވާޖިބު – 2000

މަޖުބޫރުލޯބި – 2000

ނަމޫނާ- 2000

ޝާލިނީ- 2000

ހިތި ނިމުން -2001

ހިތްއެދެނީ – 2001

ލޯބި ނުވެވުނުނަމަ- 2002

ކަލާޔާނުލާ- 2003

އޮއްސުނުއިރާއެކު- 2007 – ކުރުފިލްމު

ދެކަފި – 2007 – ކުރުފިލްމު

ކަރުނަވީ ބޭވަފާ- 2009

މާފެއްނެތް- 2010

ލޫދިފާ- 2011

14 ވިލޭރޭ- 2011

ލައެލާ- 2011

ރަންދަރި- 2015

ޢަޙްޝަމް- 2015

ނޭދެންވަކިވާކަށް- 2017

ޙައްދު- 2017

މާމުއި – 2019

އާރިފާއިބްރާހީމްވަނީ 18 ޓީވީޑުރާމާ އަދި ސިލްސިލާތަކުގައި ހުނަރުވެރިކަމާއެކު މަސައްކަތްކޮށްފައެވެ.

3 ވަނަ ޤައުމީ ފިލްމު އެވޯޑުސް ބެސްޓު ސަޕޯރޓިން އެކްޓުރެސްގެ އެވޯރޑުވެސް އާރިފާ ވަނީ ޙާސިލް ކުރައްވާފައެވެ.

އާރިފާ ވިދާޅުވާގޮތުން ވިއްޔާ މިދާއިރާއަކީ ކުރިމަގު އޮތްދާއިރާއެކެވެ. ބުރުގާއެޅުމަކުން އޭނާގެ ހުނަރު ނުހުއްޓުވޭނެއެވެ. މިއީ އިސްލާމް ޤައުމެކެވެ. ވިއިރު ހަމަ ކެރޭކޮންމެ ޒުވާނަކަށް މިއީ ރަނގަޅު ދާއިރާއެކެވެ. ބޭނުންވަނީ އެމީހާގެ އަދަބާއި އަޙްލާގު ހިފެހެއްޓުމެވެ.

ޝުކުރީއްޔާ

Advertisements
ރޯޒީ ޝަރީފަކީ ، ލިޔުންތެރިކަމަށް ޝަޢުގުވެރިކަން ހުންނަ، މިހާރުވެސް ލިޔުންތެރިކަމުގެ ދާއިރާގައި މަސައްކަތް ކުރައްވަމުންގެންދާ ލިޔުންތެރިއެކެވެ. ޚާއްސަޮށް ވާހަކަ ލިޔުމާއި، ބިއުޓީ އާއި ބެހޭ ލިޔުންތަަށް ފަރިތަ ލިޔުންތެރިއެެވެ.

2 COMMENTS

  1. ދިވެހި ޖައްވުގައި ތިބެ މިފަދަ ތަރިންގެ އަގު ވަޒަން ކުރަންވަނެ. ރޯޒީ މި ރަނގަޅުކަމެއް. ރޯޒިގެ ފަރަތުން މިކަހަލަ މުއްސަނދި ލިޔުންތައް ލިބެނެ ކަމަސް ހިކުރަން

Comments are closed.