ސައުތު އޭޝިއަންގޭމްސްއަށްދާ ވޮލީބޯލް ސްކޮޑުގައި ބައިވެރި ވުމަށް ބޭނުންވާ ފަރާތްތަކަށް އެފުރުސަތު ހުޅުވާލައިފި

0

2019 ވަނަ އަހަރުގެ ސައުތު އޭޝިއަން ގޭމްސް އަށް ތައްޔާރު ވަނުމްދާ ސީނިއަރ ފިރިހެން ޤައުމީ ވޮލީބޯލް ސްކޮޑުގައި ބައިވެރިވުމަށް ޝައުޤުވެރިވާ ފަރާތްތަކަށް އެފުރުސަތު ހުޅުވާލައިފިއެވެ.

ވޮލީ ބޯލް އެސޯސޮއޭޝަން އޮފް މޯލްޑިވްސް އިން ކުރައްވާފައިވާ އިޢުލާނެއްގައި ބުނެފައިވަނީ، އެކަމަށް ޝަޢުގުވެރިވާ ފަރާތްތަކުން، “ޤައުމީ ސްކޮޑް ގައި ބައިވެރިވުމަށް އެދޭ” ފޯމް ފުރިހަމަކުރުމަށްފަހު 06 ނޮވެމްބަރ 2019 ވާ ބުދަ ދުވަހުގެ 14:00 ކުރިން އެ އެސޯސިއޭޝަނަށް ހުށަހެޅުއްވުމަށެވެ.

Advertisements

ޤައުމީ ސްކޮޑުގައި ބައިވެރިވުމަށް ނަން ހުށަހަޅާ ފަރާތްތަކަށް ބާއްވާ ސެލެކްޝަން ޓްރައިލް އެއް 7 ނޮވެމްބަރ 2019 އިން 10 ނޮވެމްބަރ 2019 އަށް ބޭއްވުމަށް ވަނީ ހަމަޖެހިފައެވެ.  މިކަމާއިބެހޭގޮތުން އިތުރު މަޢުލޫމާތެއް ސާފުކުރައްވަން ބޭނުންފުޅުވާނަމަ 7786787 ނަމްބަރ ފޯނަށް ގުޅުއްވުމަށް އެ އެސޯސިއޭޝަންގެ އިޢުލާނުގައި ބަޔާންކޮށްފައި ވެއެވެ.

http://gazette.gov.mv/iulaan/view/115813

Advertisements